• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Quyết định 2051/QĐ-TCHQ năm 2014 gia hạn chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Quyết định 2051/QĐ-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2051/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/12/2012;

Căn cứ Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính Quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty TNHH Nokia Việt Nam;

Xét Tờ trình số 270/TTr-KTSTQ-KT4 ngày 09/7/2017 của Cục Kiểm tra sau thông quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty TNHH Nokia Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với Công ty TNHH Nokia Việt Nam kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2014 đến ngày 02 tháng 4 năm 2019;

Mã số thuế: 2300690887;

Địa chỉ trụ sở: Số 8, đường 6, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

Doanh nghiệp ưu tiên theo Khoản 1, Điều 2, Thông tư 86/2013/TT-BTC.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Công ty TNHH Nokia Việt Nam, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH Nokia VN (để t/hiện);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Điều 2. Các loại doanh nghiệp ưu tiên

Doanh nghiệp ưu tiên gồm ba loại:

1. Doanh nghiệp được ưu tiên trong xuất khẩu, nhập khẩu tất cả các mặt hàng, loại hình xuất khẩu, nhập khẩu

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2051/QĐ-TCHQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 17/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2051/QĐ-TCHQ

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240346