• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2063/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 2063/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2063/-UBND

Nam Định, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TH TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUN LÝ, THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA S KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính ph về thực hiện cơ chế một ca, một ca liên thông trong giới quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính ph hướng dẫn thi hành một s quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc S Khoa học và Công nghệ tại T trình số 805/TTr-SKHCN ngày 06/8/2020 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết th tục hành chính thuộc thm quyền giới quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết th tục hành chính thuộc thm quyền gii quyết và phm vi chức năng qun lý của Sở Khoa hc và Công nghệ áp dng trên địa bàn tnh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chtrì, phi hợp với Sở Khoa học và Công ngh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện t giải quyết th tục hành chính trên phn mềm Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống Thông tin một của điện t của tnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc S Khoa học và Công nghệ, Giám đốc S Thông tin và Truyền thông và các đơn v, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Trung t
âm PVHCC;
-
Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP11.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2063/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 19/08/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2063/QĐ-UBND

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
450651