• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2064/QĐ-UBND năm 2016 về quy định mức chi phí giống ngô để thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết định 915/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 2064/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2064/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI PHÍ GIỐNG NGÔ ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TỪ TRỒNG LÚA SANG TRỒNG NGÔ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 915/QĐ-TTG NGÀY 27/5/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số: 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên;

Căn cứ Công văn số: 10336/BTC-NSNN ngày 25/7/2016 của Bộ Tài chính về chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết định số: 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số: 6926/BNN-TT ngày 17/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số: 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số: 1845/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch và nhu cầu kinh phí hỗ trợ chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết định số: 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 239/TTr-STC ngày 09/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi phí giống ngô để thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT

Tên giống

Mức giá

Mức hỗ trợ cụ thể/ha

1

CP999

82.000

1.640.000

2

CP888

78.000

1.560.000

3

Bioseed 9698

89.000

1.780.000

4

NK4300

113.000

2.260.000

5

NK66

120.000

2.400.000

6

AG59

78.000

1.560.000

7

MX10

230.000

3.000.000

Mức chi phí giống ngô trên là cơ sở tính mức hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Khi giá giống ngô có sự biến động tăng hoặc giảm 20%, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp gửi Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 2. Về đối tượng, phạm vi áp dụng, mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số: 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố việc sử dụng giống ngô và quy trình kỹ thuật canh tác chuyển đổi đạt hiệu quả cao; tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính làm cơ sở báo cáo Bộ Tài chính theo quy định; phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thành phố quyết toán kinh phí theo quy định.

Điều 3. Các ông, (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2064/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 14/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2064/QĐ-UBND

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341607