• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 2065/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 điều chỉnh, bổ sung Chiến lược Phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 2065/QĐ-BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2065/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2006-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghđịnh số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

Xét Tờ trình số 211/TTr-ĐHLN-TCCB ngày 18/7/2013 của Trường Đại học Lâm nghiệp về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Chiến lược Phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược Phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 (được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 3485/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/11/2006) như sau:

1. Chiến lược Phát triển đào tạo

a) Bổ sung các nội dung sau:

- Tiếp tục phát triển đào tạo theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực; mở mới các ngành đào tạo song song với duy trì các ngành đào tạo truyn thng phù hợp với Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2020 và nhu cầu xã hội.

- Phát triển ngành đào tạo theo định hướng nghiên cứu và theo định hướng ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

- 100% giảng viên được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phm, phương pháp giảng dạy, đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế, tín chỉ.

b) Điều chỉnh quy mô đào tạo:

- Đến năm 2015: Tổng quy mô đào tạo của trường: 16.000 sinh viên quy đổi (trong đó tại Cơ sở chính của Trường là 12.000).

- Đến năm 2020: Tổng quy mô đào tạo của trường: 20.000 sinh viên quy đổi (trong đó tại Cơ sở chính của Trường giữ nguyên quy mô: 15.000).

2. Chiến lược Phát triển khoa học, công nghệ

- Số lượng đề tài cấp trường trở lên: bình quân 1 đề tài/5 giảng viên/năm;

- Đến năm 2015: số lượng bài báo khoa học: 01 bài/giảng viên/năm; có 50% số đề tài nghiệm thu được ứng dụng vào thực tế và đưa vào giảng dạy;

- Các đề tài, dự án hợp tác quốc tế, hợp tác với các địa phương tăng 30%/năm;

- Các đề tài cấp Bộ phải kết hợp tham gia đào tạo tối thiểu 1 thạc sỹ/đề tài.

3. Chiến lược Phát triển tổ chức, bộ máy và nhân lực

a) Phát triển tổ chức:

Chuẩn bị đủ điều kin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để thành lập, sắp xếp, điều chỉnh lại tổ chức vào thời điểm thích hợp, nhằm đáp ứng yêu cu nhiệm vụ Bộ giao và nhu cầu phát triển của trường:

- Thành lập Phòng Đào tạo sau đại học trên cơ sở điều chỉnh lại Khoa Đào tạo sau đại học; thành lập Bộ môn Giáo dục quc phòng trực thuộc trường trên cơ sở Bộ môn Giáo dục quc phòng thuộc Khoa Lý luận chính trị; thành lập Phòng Quản trị-Thiết bị, Phòng Quản lý đu tư, Phòng Thanh tra trên cơ sở sắp xếp, điều chỉnh lại các bộ phận liên quan thuộc Trường.

- Thành lập Ban Bảo vệ, Trạm Y tế trực thuộc Trường trên cơ sở Tổ bảo vệ, Trạm Y tế thuc Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Thành lập các trung tâm trực thuộc Trường trên cơ sở sắp xếp, điều chỉnh các bộ phận liên quan: Trung tâm Quy hoạch và Quản lý đất đai; Trung tâm Ngoại ngữ; Trung tâm Công nghệ thông tin và các trung tâm cần thiết khác.

- Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai trên cơ sở nâng cp Cơ s2 của trường tại Đng Nai.

- Thành lập các viện trực thuộc trường: Viện Công nghiệp gỗ; Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất và các viện nghiên cứu, đào tạo cần thiết khác.

- Tầm nhìn 2020-2030: Thành lập Viện Lâm nghiệp; Viện Kinh tế và Chính sách; Viện Ngoại ngữ và Tin học... Hợp nht Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường và Viện Sinh thái rừng và Môi trường thành Viện Sinh thái rừng và Môi trường. Thành lập Cơ sở 3 Đại học Lâm nghiệp tại Tây Nguyên ...

b) Phát triển nhân lực:

- Đến năm 2015: Tỷ lệ giảng viên/sinh viên: 1/25 - 1/23; tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sỹ: 50%, có trình độ tiến sỹ: 25%, sử dụng được ngoại ngữ trong chuyên môn: 100%, giảng dạy được bng ngoại ngữ: 25%.

- Đến năm 2020: Tỷ lệ giảng viên/sinh viên: 1/20 - 1/18; tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sỹ: 65%, có trình độ tiến sỹ: 35%, sử dụng được ngoại ngữ trong chuyên môn: 100%, giảng dạy được bng ngoại ngữ: 35%.

4. Chiến lược Phát triển cơ sở vật chất

- Xây dựng, trình Bộ phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể đầu tư xây dựng Trường Đại học Lâm nghiệp đến năm 2020 đáp ứng quy mô, chất lượng đào tạo Bộ giao;

- Hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng được Bộ phê duyệt;

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, học liệu, học cụ phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức, sinh viên đảm bảo slượng, chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, từng bước tiệm cận phù hợp tiêu chun khu vực và quốc tế.

5. Chiến lược Phát triển tài chính

Từng bước thực hiện tự chủ về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ. Tăng cường cơ sở vật chất, khả năng tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, chng tham nhũng, lãng phí để đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, sinh viên của trường.

6. Chiến lược Phát triển hợp tác quốc tế

- Ban hành Quy chế phân cấp hoạt động cho các đơn vị thuộc trường.

- Phát triển các đề tài, dự án quốc tế: 2 đề tài, dự án/năm.

- Đến năm 2015: 100% giảng viên làm vic độc lập bằng một ngoại ngữ; 100% giảng viên trình độ tiến sỹ giảng bài được bng ngoại ngữ.

7. Chiến lược Công nghệ thông tin

a) Về hạ tầng cơ sở:

- 100 % máy tính phục vụ các hoạt động cần thiết của trường được nối mạng Internet.

- Mạng nội bộ có hệ thống an ninh mạng và hệ thống an toàn dữ liệu.

- Sử dụng các phần mềm mua bản quyền, tuân thủ pháp luật.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin:

ng dụng công nghệ thông tin trong các công việc: Quản lý văn bản và công tác điều hành, quản lý nhân sự, quản lý đề tài khoa học, quản lý tài chính-kế toán, quản lý công tác chuyên ngành, sử dụng thư điện tử @vfu.edu.vn, hệ thống chống virus máy tính và thư rác, tchức hội nghị, hội thảo từ xa.

c) Phát triển nhân lực công nghệ thông tin:

- Có chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin.

- Nâng cao chất lượng sử dụng máy tính trong công việc của cán bộ, viên chức nhà trường.

8. Chiến lược Công tác học sinh

- Có đủ quy chế theo quy định về công tác sinh viên phù hợp vi phương thức đào tạo học chế, tín chỉ.

- Ban hành Quy chế tuyển chọn sinh viên xuất sắc ở lại trường công tác.

Điều 2. Căn cứ nội dung điều chỉnh được phê duyệt, Trường Đại học Lâm nghiệp có trách nhiệm bám sát mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Ngành, địa phương để tổ chức thực hiện; chủ động xây dựng đề án chi tiết thực hiện các nội dung cụ thể trình Bộ xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2065/QĐ-BNN-TCCB   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 11/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2065/QĐ-BNN-TCCB

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206945