• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2066/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 284/QĐ-UBND Quy định tạm thời về cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý tại phường Quyết Tâm, phường Chiềng Cơi và xã Hua La thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2015

Tải về Quyết định 2066/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2066/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 19 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 6, QUYẾT ĐỊNH SỐ 284/QĐ-UBND NGÀY 06/02/2013 CỦA UBND TỈNH SƠN LA VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TUÝ TẠI PHƯỜNG QUYẾT TÂM, PHƯỜNG CHIỀNG CƠI VÀ XÃ HUA LA THÀNH PHỐ SƠN LA GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2006; Luật Phòng chống ma túy sửa đổi, bổ sung năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2011 - 2015; Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La vê việc Quy định tạm thời về cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý tại phường Quyết Tâm, phường Chiềng Cơi và xã Hua La thành phố Sơn La giai đoạn 2013 - 2015; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 512/TTr-STC ngày 30 tháng 8 năm 2013, Biên bản họp tư vấn liên ngành ngày 23 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi Điều 6 Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La, như sau:

Điều 6: Trách nhiệm các ngành

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với UBND thành phố và các sở, ngành chức năng liên quan xây dựng Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại phường Quyết Tâm, phường Chiềng Cơi, xã Hua La.

- Phối hợp, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác dạy nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành.

2. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy.

3. UBND Thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Đề án đào tạo nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện thí điểm tại xã Hua La phường Chiềng Cơi, phường Quyết Tâm.

- Thành lập Ban Chỉ đạo thí điểm của thành Phố để triển khai Đề án đảm bảo cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại phường Quyết Tâm, phường Chiềng Cơi, xã Hua La - thành phố Sơn La giai đoạn 2013 - 2015 được thực hiện có hiệu quả.

- Hàng quý, năm có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện thí điểm chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại các phường Quyết Tâm, phường Chiềng Cơi và xã Hua La.

- Kết thúc giai đoạn 2013 - 2015, chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành có liên quan tổ chúc sơ kết tổng kết việc thực hiện chính sách thí điểm.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính (Cơ quan tham mưu ban hành Quyết định), trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung để triển khai thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND Thành Phố; Chủ tịch UBND xã, phường và các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (Để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KTTH, Tu 30b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2066/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 19/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2066/QĐ-UBND

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209455