• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Đại học quốc gia

 

Quyết định 2068/QĐ-TTg năm 2017 về chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 2068/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2068/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI HÒA LẠC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội tại Công văn số 2865/BXD-KHTC ngày 27 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (sau đây gọi tắt là Dự án) từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 2. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan có liên quan:

a) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thực hiện việc chuyn giao nguyên trạng Dự án trong thời hạn không quá 60 ngày theo đúng quy định hiện hành;

b) Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan quyết định đầu tư các dự án thành phần thuộc Dự án, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật;

c) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội để xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác chuyển giao Dự án theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- UBTW Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TT
ĐT các Vụ: PL, KTTH, TCCV, CN, NN, TKBT, TH, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b). ĐND.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2068/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 21/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/2017   Số công báo: Từ số 1067 đến số 1068
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giáo dục, đào tạo, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2068/QĐ-TTg

380

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370521