• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Quyết định 2080/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 05 năm (2016 - 2020)

Tải về Quyết định 2080/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2080/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 05 NĂM (2016 - 2020)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 144/2002/TTLT-BNNPTNT-BCA-BQP ngày 13/12/2002 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Hướng dẫn phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong công tác bảo vệ rừng; Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, PCCCR; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013 của Liên Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và PCCCR;

Căn cứ Quyết định số 197/2005/QĐ-BNN-KL ngày 27/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Hướng dẫn xây dựng Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh”;

Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định về PCCCR trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 2699/TTr- SNNPTNT ngày 09/11/2015 về việc xin phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 với những nội dung chính như sau:

1. Tên Phương án: Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.

2. Đơn vị lập Phương án: Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi.

3. Thời gian thực hiện: 05 năm (từ năm 2016 đến năm 2020).

4. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn 14 huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

5. Mục tiêu Phương án

- Nâng cao tính chủ động, khả năng kiểm soát cháy rừng và hiệu quả công tác PCCCR, giảm thiểu số vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

- Nâng cao năng lực quản lý cháy rừng; năng lực tổ chức, chỉ huy cho Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các cấp cũng như các cán bộ làm công tác PCCCR.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cũng như các kiến thức về PCCCR nhân dân.

- Xây dựng, củng cố và kiện toàn lực lượng chuyên ngành PCCCR; các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR.

- Xây dựng và vận hành có hiệu quả các công trình PCCCR; đầu tư mua sắm các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ các hoạt động PCCCR.

- Xây dựng và vận hành các hoạt động dự báo cháy rừng, phân vùng trọng điểm dễ có nguy cơ cháy rừng; phát hiện điểm cháy, tổ chức cứu chữa kịp thời các vụ cháy rừng xảy ra, không để lây lan gây cháy lớn.

- Tăng cường sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành của địa phương góp phần thực hiện có hiệu quả công tác PCCCR.

- Tổ chức khắc phục kịp thời hậu quả do các vụ cháy rừng gây ra.

6. Nội dung công tác PCCCR

a) Thành lập mới hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng các cấp; củng cố lực lượng PCCCR của lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng; thành lập, củng cố các tổ đội PCCCR cơ sở đảm bảo hoạt động và đáp ứng yêu cầu PCCCR tại chỗ.

b) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác PCCCR bằng các hình thức phù hợp phong tục, tập quán của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia PCCCR; tổ chức cho cán bộ và nhân dân ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR; vận động nhân dân hạn chế tình trạng đốt nương làm rẫy làm tăng nguy cơ cháy rừng.

c) Xây dựng phương án PCCCR các cấp, phương án chữa cháy rừng cụ thể cho các khu rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng nhằm phục vụ công tác quản lý và tổ chức phòng cháy rừng của từng cấp.

d) Thực hiện tốt công tác dự báo và cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng đưa tin kịp thời về cấp dự báo cháy rừng, các biện pháp PCCCR đối với từng cấp cháy rừng.

e) Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý lửa rừng; kỹ năng, chiến thuật chữa cháy rừng cho lực lượng PCCCR các cấp. Xây dựng phương án và tổ chức diễn tập chữa cháy rừng theo quy mô phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

g) Các đơn vị chủ rừng xây dựng bổ sung, tu sửa hệ thống các công trình PCCCR như đường băng cản lửa, ao, hồ chứa nước, cống giữ nước, hệ thống chòi canh lửa rừng; đầu tư trang bị phương tiện, máy móc thiết bị và công cụ PCCCR; thực hiện các biện pháp lâm sinh, vệ sinh rừng làm giảm nguồn vật liệu cháy trong rừng.

h) Tổ chức tuần tra, canh gác nhằm phát hiện sớm điểm cháy rừng; tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện công tác PCCCR tại các địa phương, cơ sở và chủ rừng thuộc vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, nhằm giúp Ban Chỉ đạo các cấp và chủ rừng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác PCCCR; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa các nguy cơ cháy rừng, tổ chức cứu chữa kịp thời các vụ cháy rừng xảy ra; kiên quyết xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm các quy định về PCCCR.

i) Biện pháp chữa cháy, tổ chức chữa cháy rừng: Thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

7. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí PCCCR của cơ quan Kiểm lâm; UBND cấp huyện, xã nơi có rừng, đơn vị chủ rừng thuộc sở hữu nhà nước được bố trí trong dự toán hàng năm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04/8/2005 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác PCCCR.

Cùng với thời điểm lập dự toán hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện Phương án gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

- Đối với diện tích rừng không thuộc sở hữu Nhà nước thì chủ rừng phải tự bảo đảm kinh phí cho công tác PCCCR.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phân giao nhiệm vụ

a) Chủ tịch UBND các huyện, xã có rừng: Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chỉ đạo thực hiện phương án PCCCR, ngăn chặn nạn phá rừng làm nương rẫy và lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn quản lý.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm:

- Chỉ đạo Cơ quan Kiểm lâm các cấp (Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã) có trách nhiệm giúp chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo, thực hiện phương án PCCCR, kiểm tra – thanh tra các Lâm – Nông trường, chủ rừng trong việc thực hiện các quy định về PCCCR, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh để dự báo cháy rừng và phối hợp với cơ quan Văn hóa – Thông tin địa phương tổ chức tuyên truyền, thông tin cấp dự báo cháy rừng và hướng dẫn nghiệp vụ kỹ thuật chữa cháy rừng cho các tổ đội PCCCR nghĩa vụ cơ sở.

- Hướng dẫn và chỉ đạo, đôn đốc các Công ty lâm nghiệp, các Lâm – Nông trường, đơn vị chủ rừng thực hiện đầy đủ các quy định về PCCCR. Tổ chức quy vùng sản xuất nương rẫy trên địa bàn tỉnh, kiên quyết không duyệt thiết kế trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, khai thác rừng nếu không có thiết kế và thi công các hạng mục công trình PCCCR.

c) Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện hỗ trợ tích cực cho lực lượng Kiểm lâm thực hiện công tác PCCCR, ngăn chặn nạn phá rừng làm nương rẫy và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, tham gia điều tra, xác minh và xử lý các vụ vi phạm, lập hồ sơ khởi tố các vụ vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

d) Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh: Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động PCCCR, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ thuật chữa cháy rừng, mua sắm trang bị dụng cụ chuyên dùng phòng cháy, chữa cháy rừng; sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ, ứng cứu khi xảy ra cháy rừng lớn, tham gia điều tra, xác minh nguyên nhân cháy, đánh giá thiệt hại do cháy rừng gây ra.

e) Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo cho cán bộ, chiến sỹ và các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm và Công an tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, xây dựng phương án PCCCR, tham gia tuần tra, tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra theo lệnh điều động của Ban Chỉ huy PCCCR ở nơi đóng quân.

g) Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với cơ quan Kiểm lâm và chủ rừng tổ chức thực hiện việc phòng cháy chữa cháy trên diện tích đất không phải là rừng, phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy; đẩy mạnh công tác giao đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

h) Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm để lập kế hoạch nội dung, chương trình tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng nói chung, PCCCR, vận động không phá rừng làm rẫy, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép nói riêng; thông tin tuyên truyền về hoạt động PCCCR, các quy định của nhà nước trong công tác PCCCR.

i) Các Sở: Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp, hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng kinh phí đúng chế độ, đúng mục đích và tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện công tác PCCCR hàng năm.

k) Các chủ rừng (Giám đốc các Ban Quản lý rừng phòng hộ, các Công ty Lâm nghiệp; hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư có quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp): Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp PCCCR theo quy định của Nhà nước trong trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Củng cố các tổ, đội PCCCR cơ sở; mua sắm phương tiện, dụng cụ thiết bị chữa cháy rừng cần thiết, tổ chức lực lượng canh gác, tuần tra thường xuyên trong suốt thời kỳ cao điểm cháy rừng, phối hợp cùng cơ quan Địa chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương quy vùng cho phép sản xuất nương rẫy; xây dựng, trang bị, tu bổ các công trình phòng cháy rừng như: Hệ thống biển báo cháy, chòi canh lửa, đường băng cản lửa, hồ dự trữ nước.

2. Xử lý tình huống cháy rừng và chế độ thông tin, báo cáo

Khi có cháy rừng xảy ra, chính quyền địa phương và chủ rừng phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ kịp thời chữa cháy, không để cháy lan, gây cháy lớn; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức điều tra, đánh giá mức độ thiệt hại và truy tìm thủ phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi đám cháy vượt quá khả năng cứu chữa của lực lượng, phương tiện tại chỗ phải báo ngay lên Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng cấp trên (số điện thoại theo biểu đính kèm) để hỗ trợ kịp thời.

Khi dự báo cấp cháy rừng ở cấp IV, cấp V: Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng huyện báo cáo hàng ngày vào lúc 15 giờ và hàng tuần vào chiều thứ sáu bằng phương tiện nhanh nhất (điện thoại hoặc Fax) về diễn biến tình hình PCCCR trên địa bàn cho Chi cục Kiểm lâm (Cơ quan thường trực về PCCCR - Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh) điện thoại: 055.3823514, 055.3824177, 055.3828375; fax: 055.3823541.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn Hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Khí tượng Thuỷ văn Quảng Ngãi; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo Quảng Ngãi; các thành viên Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2080/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Phạm Trường Thọ
Ngày ban hành: 24/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2080/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297755