• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người cao tuổi


 

Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi do tỉnh Cao Bằng ban hành

Tải về Quyết định 2082/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2082/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1391/TTr-SLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Người cao tuổi trên 100 tuổi: 700.000 đồng.

2. Người cao tuổi ở tuổi 95: 500.000 đồng.

3. Người cao tuổi ở tuổi 85: 400.000 đồng.

4. Người cao tuổi ở tuổi 80: 300.000 đồng.

5. Người cao tuổi ở tuổi 75: 250.000 đồng.

6. Người cao tuổi ở tuổi 70: 200.000 đồng.

7. Người cao tuổi ở tuổi 90 và 100:

- Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt;

- Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - TBXH;
- Bộ Tài chính;
- CT, các PCT UBND tỉnh Bản ĐT
;
- LĐVP UBND tnh Bản ĐT;
- Lưu: VT, VX (G).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2082/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 13/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2082/QĐ-UBND

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410822