• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản pháp luật về Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

 

Quyết định 2083/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 2083/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2083/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT” GIAI ĐOẠN 2019-2021 VÀ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”;

Căn cứ Quyết định số 1347/QĐ-BTP ngày 14/6/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021 và năm 2019 của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 630/TTr-STP ngày 25/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019 - 2021 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU&HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBT;
- CVP, PCVP. UBT;
- Phòng Nội chính;
- Đăng Cổng TTĐT;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT” GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 VÀ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2083/QĐ-UBND Ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”; Quyết định số 1347/QĐ-BTP ngày 14/6/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019 - 2021 và năm 2019. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện

Đề án trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1347/QĐ-BTP ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019 – 2021 và năm 2019 (gọi tắt là Đề án), phấn đấu đến năm 2021 đạt được mục tiêu chung là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục được đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát các nội dung đã đề ra theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 1347/QĐ-BTP ; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và nhiệm vụ chính trị khác có liên quan đến công tác PBGDPL.

- Triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện Đề án;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện; chú trọng nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tham mưu hoàn thiện thể chế; hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cả giai đoạn và hàng năm; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Đề án

- Đơn vị chủ trì: giao Sở Tư pháp tham mưu thực hiện;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 8/2019; các Kế hoạch, văn bản khác thực hiện hàng năm;

- Kết quả: Kế hoạch, Công văn hướng dẫn được ban hành;

b) Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết; nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

- Đơn vị chủ trì: Giao Sở Tư pháp tham mưu thực hiện;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả: Kế hoạch, công văn hướng dẫn, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra (có thể lồng ghép trong các Chương trình, Đề án), báo cáo kết quả thực hiện.

c) Rà soát, tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách có liên quan đến hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả: Các công văn, đề xuất góp ý được thực hiện.

d) Tổ chức quán triệt, phổ biến, truyền thông nâng cao nhận thức về yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; đài Phát thành - Truyền hình Vĩnh Long; Báo Vĩnh Long; UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện);

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả: Các hội nghị, tin, bài được thực hiện.

2. Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh (thành phần của thông tin điện tử tỉnh)

a) Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng Trang thông tin PBGDPL tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Giao Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh tham mưu thực hiện;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2019;

- Kết quả: Tài liệu giải pháp xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL được ban hành.

b) Trên cơ sở Cổng thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp, xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh tham mưu thực hiện;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Kết quả: Trang thông tin điện tử PBGDPL được xây dựng.

c) Quản lý, vận hành, sử dụng Trang thông tin điện tử PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp; Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả: Trang thông tin điện tử được vận hành thông suốt (sau khi vận hành thông suốt sẽ chuyển giao cho Sở Tư pháp quản lý, sử dụng).

d) Phát triển, mở rộng Trang thông tin điện tử PBGDPL dùng chung cả tỉnh

Trên cơ sở Cổng thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh, phát triển mở rộng Trang thông tin điện tử PBGDPL dùng chung cả tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh; UBND cấp huyện

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021;

- Kết quả: Trang thông tin điện tử PBGDPL được xây dựng tập trung, thống nhất, triển khai dùng chung cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

đ) Công bố các chuẩn dữ liệu thông tin điện tử PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 (sau khi Bộ Tư pháp công bố chuẩn dữ liệu thông tin điện tử PBGDPL);

- Kết quả: Chuẩn dữ liệu thông tin điện tử PBGDPL được công bố. Thông tin trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh được chia sẻ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có thể khai thác, sử dụng.

e) Ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh; Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 (sau khi Bộ Tư pháp ban hành Quy chế chung);

- Kết quả: Quy chế được ban hành.

f) Biên soạn, cập nhật tài liệu liên quan đến công tác PBGDPL lên Trang thông tin điện tử PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021;

- Kết quả: Tài liệu được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ PBGDPL thông qua ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả: Các hội nghị tập huấn được tổ chức; báo cáo kết quả hội nghị tập huấn.

4. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin, Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long; Báo Vĩnh Long; Trạm Truyền thanh cơ sở;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả: Các phần mềm ứng dụng, kênh PBGDPL trên mạng xã hội, tin nhắn miễn phí,... được tổ chức, kết nối, chia sẻ.

5. Huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin, các tổ chức, cá nhân tham gia triển khai các hoạt động PBGDPL trong khuôn khổ Đề án và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án nhằm tăng cường nguồn lực, tích cực thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin, Truyền thông; Sở Tư pháp; Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả: Đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên được xây dựng; các ứng dụng PBGDPL theo hướng xã hội hóa được vận hành...

6. Trang bị thiết bị hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc cài đặt, triển khai; Thiết bị lưu trữ tốc độ cao tích hợp với Trung tâm dữ liệu điện tử để xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp; Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và những năm tiếp theo;

- Kết quả: Thiết bị lưu trữ tốc độ cao để lưu trữ phục vụ triển khai Trang thông tin điện tử PBGDPL.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện theo đúng quy định.

2. Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các thiết bị hạ tầng kỹ thuật cần thiết phục vụ cho việc triển khai, cài đặt đúng theo lộ trình Đề án quy định.

3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long; Báo Vĩnh Long

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin truyền thông triển khai tuyên truyền sâu, rộng Đề án và Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt được mục tiêu công tác PBGDPL; tiếp tục được đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

5. Sở Tài chính phối hợp với Trung tâm tin học Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bố trí, thẩm định, duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn bảo đảm nguồn lực khả thi, phù hợp với các quy định pháp luật về chế độ tài chính hiện hành, đáp ứng triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kịp thời về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, giải quyết và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2083/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 09/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2083/QĐ-UBND

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437561