• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính phủ điện tử


 

Quyết định 209/QĐ-UBQGCPĐT năm 2019 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Tải về Quyết định 209/QĐ-UBQGCPĐT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 209/QĐ-UBQGCPĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 336/QĐ-UBQGCPĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử:

1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4. Các Phó Chủ tịch Ủy ban

1. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban giúp Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo, xem xét, quyết định các vấn đề, công việc thường xuyên của Ủy ban. Khi Chủ tịch Ủy ban vắng mặt, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban thay mặt Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo công tác của Ủy ban.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban

a) Chịu trách nhiệm chính trước Chủ tịch Ủy ban về việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử nhằm đạt được các chỉ tiêu định lượng do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo mẫu và tuân thủ thời hạn báo cáo, tiến tới thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trực tuyến.

3. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban và Phó Chủ tịch Ủy ban sau đây được gọi chung là Phó Chủ tịch Ủy ban.”.

2. Bãi bỏ Điều 5.

3. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi như sau: “Tham mưu giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban về các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình.

Ủy viên Ủy ban là Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm huy động nguồn lực (doanh nghiệp đầu tư, nhà nước thuê dịch vụ; hợp tác công tư (PPP); kinh phí sự nghiệp; sử dụng một phần kinh phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam…) để triển khai các dự án xây dựng Chính phủ điện tử.”.

4. Khoản 3 Điều 6 được sửa đổi như sau: “Cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số theo chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban và trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc cơ quan mình phụ trách cho ý kiến đúng hạn về các vấn đề này nếu được xin ý kiến.”.

5. Điều 7 được sửa đổi tên như sau:

Điều 7. Tổ công tác giúp việc Ủy ban”.

6. Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi như sau: “Giúp Ủy ban đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch và giải pháp về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; tình hình xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử tại các bộ, ngành, địa phương.”.

7. Khoản 4 Điều 7 được sửa đổi như sau: “Chuẩn bị các ý kiến về các vấn đề liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, báo cáo Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban xem xét, quyết định.”.

8. Khoản 6 Điều 7 được sửa đổi như sau: “Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các hoạt động và cuộc họp của Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban; chuẩn bị các thông báo, biên bản họp của Ủy ban để Phó Chủ tịch Ủy ban ký ban hành; đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban; triển khai thực hiện việc sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Đề nghị lãnh đạo Ủy ban khen thưởng các thành viên Ủy ban, Tổ công tác và các bộ, ngành, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.”.

9. Khoản 11 Điều 7 được sửa đổi như sau: “Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban và Tổ trưởng Tổ công tác giao.”.

10. Khoản 1 Điều 8 được sửa đổi như sau: “Ủy ban họp định kỳ một quý một lần.

Ủy ban có thể họp đột xuất theo triệu tập của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban. Thành phần tham dự cuộc họp do người chủ trì cuộc họp quyết định.”.

11. Khoản 4 Điều 9 được sửa đổi như sau: “Tổ trưởng Tổ công tác được trưng tập các thành viên của Tổ công tác và huy động chuyên gia trong nước và quốc tế làm việc tập trung tại Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời gian nhất định để nghiên cứu, biên tập các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.”.

12. Điều 10 được sửa đổi như sau:

“Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác

1. Kinh phí hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý kinh phí hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác theo quy định của Nhà nước.

2. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ủy ban thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp có phát sinh các nội dung chi đặc thù chưa có tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính để xem xét hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, UBQGCPĐT (3b).

CHỦ TỊCH
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Nguyễn Xuân Phúc

 

Điều 4. Phó Chủ tịch Ủy ban

Giúp Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hoạt động của Ủy ban theo phân công của Chủ tịch Ủy ban. Khi Chủ tịch Ủy ban vắng mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban thay mặt Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo công tác của Ủy ban.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Ủy viên thường trực, Tổng thư ký Ủy ban, Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban

1. Giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo xây dựng, tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra hàng năm của Ủy ban, sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; theo dõi, đôn đốc, báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ủy ban và kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban.

2. Giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban làm đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

3. Giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Điều phối, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, bảo đảm tính hiệu quả, lồng ghép và đồng bộ với các chiến lược, chương trình khác.

4. Chỉ đạo việc chuẩn bị các cuộc họp của Ủy ban, các cuộc làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban; ký các thông báo, biên bản họp của Ủy ban và các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của Ủy ban theo chức năng và thẩm quyền được giao.

5. Thành lập và phân công nhiệm vụ cho các nhóm công tác của Tổ công tác; chỉ đạo Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ được giao.

6. Đề nghị lãnh đạo Ủy ban khen thưởng các thành viên Ủy ban, Tổ công tác và các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban giao.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Các Ủy viên Ủy ban

1. Tham mưu giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban về các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Các Ủy viên Ủy ban
...

3. Cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số theo chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban hoặc theo đề nghị của Tổng thư ký Ủy ban.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra hàng năm của Ủy ban. Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ủy ban và kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban.

2. Nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách (bao gồm cơ chế tài chính) và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

3. Giúp Tổng thư ký Ủy ban đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch và giải pháp về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; tình hình xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử tại các bộ, ngành, địa phương.

4. Chuẩn bị các ý kiến về các vấn đề liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, báo cáo Tổng thư ký Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban xem xét, quyết định.

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin, mạng máy tính phục vụ Chính phủ điện tử.

6. Nghiên cứu, xây dựng các báo cáo, tài liệu phục vụ các hoạt động và cuộc họp của Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban; đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban; triển khai thực hiện việc sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

7. Trực tiếp làm việc và đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động của Ủy ban.

8. Tổ công tác được tổ chức thành các nhóm công tác do Tổ trưởng Tổ công tác quyết định và phân công nhiệm vụ.

9. Định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban về tình hình, kết quả hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác.

10. Lưu giữ hồ sơ tài liệu liên quan đến hoạt động của Ủy ban.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký Ủy ban giao.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban
...

3. Giúp Tổng thư ký Ủy ban đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch và giải pháp về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; tình hình xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử tại các bộ, ngành, địa phương.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban
...

4. Chuẩn bị các ý kiến về các vấn đề liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, báo cáo Tổng thư ký Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban xem xét, quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban
...

6. Nghiên cứu, xây dựng các báo cáo, tài liệu phục vụ các hoạt động và cuộc họp của Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban; đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban; triển khai thực hiện việc sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban
...

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký Ủy ban giao.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Các cuộc họp của Ủy ban

1. Ủy ban họp định kỳ một quý một lần.

Ủy ban có thể họp đột xuất theo triệu tập của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban hoặc theo đề nghị của Tổng thư ký Ủy ban. Thành phần tham dự cuộc họp do người chủ trì cuộc họp quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Chế độ làm việc và cơ chế phối hợp
...

4. Tổ trưởng Tổ công tác được trưng tập các thành viên của Tổ công tác và huy động chuyên gia trong nước và quốc tế làm việc tập trung tại Văn phòng Chính phủ trong thời gian nhất định để nghiên cứu, biên tập các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác

1. Kinh phí hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Văn phòng Chính phủ quản lý kinh phí hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác theo quy định của Nhà nước.

2. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ủy ban thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp có phát sinh các nội dung chi đặc thù chưa có tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính để xem xét hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 209/QĐ-UBQGCPĐT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 209/QĐ-UBQGCPĐT

82

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438196