• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Quyết định 2090/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 241/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tải về Quyết định 2090/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2090/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 241/QĐ-TTG NGÀY 23/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG: THUẾ, ĐIỆN, NƯỚC, HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ VÀ CHI TRẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh tại tờ trình số 15/TTr-TRV ngày 11/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Trà Vinh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Thành viên ủy ban;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 241/QĐ-TTG NGÀY 23/02/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG: THUẾ, ĐIỆN, NƯỚC, HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ VÀ CHI TRẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2090/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nn kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Phấn đấu đến năm 2020 đạt được các mục tiêu chủ yếu sau:

+ Đối với dịch vụ thu ngân sách: 80% giao dịch nộp thuế trên địa bàn tỉnh thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước trên địa bàn có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước;

+ Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện: 70% các Công ty, chi nhánh điện lực trên địa bàn tỉnh chấp nhận hóa đơn thanh toán qua ngân hàng; 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng;

+ Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước: 100% công ty nước chấp nhận thanh toán hóa đơn tin nước qua ngân hàng; 50% sđơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tại thành phố Trà Vinh thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng;

+ Đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: 100% trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn chp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 80% sinh viên đóng học phí qua ngân hàng;

+ Đối với dịch vụ thanh toán tiền viện phí: 25% các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng;

+ Đối với dịch vụ chi trả an sinh xã hội: 50% số tiền chi trả an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh qua hệ thống ngân hàng.

2. Yêu cầu:

- Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; tăng cường trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện, hỗ trợ, tạo điều kiện các chi nhánh Tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ tại phụ lục đính kèm, chủ trì, phối hợp với các sngành tỉnh có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quđúng thời gian quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Trà Vinh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

2. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được phân công tại Kế hoạch này; đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đi với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội đạt mục tiêu kế hoạch; theo dõi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền báo cáo đxuất gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Trà Vinh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét.

3. Các đơn vị cung ứng dịch vụ công phối hợp với các ngân hàng, đơn vị truyền thông xây dựng, lồng ghép các nội dung về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong các chương trình phổ biến kiến thức, giáo dục tài chính cho người dân (đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn).

4. Chế độ thông tin, báo cáo:

Định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh./.

 

PHỤ LỤC

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG: THUẾ, ĐIỆN, NƯỚC, HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ VÀ CHI TRẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Báo cáo

1

Tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh Tổ chức tín dụng (TCTD), phối hợp Kho bạc Nhà nước (KBNN) trên địa bàn tổ chức xây dựng, hoàn thiện hạ tầng thanh toán điện tử qua ngân hàng để phục vụ cho việc thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội; đồng thời triển khai, ứng dụng các phương thức thanh toán mới, hiện đại tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thanh toán.

NHNN chi nhánh tnh Trà Vinh

KBNN, các Sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2018-2020

Tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm

2

Thực hiện và chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn nghiên cứu xây dựng kế hoạch đẩy mạnh kết ni với các đơn vị cung ứng dịch vụ công; đa dạng các dịch vụ, phương thức thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội.

3

Tiếp tục triển khai, ban hành kịp thời, đầy đủ các quy định liên quan lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt đến các chi nhánh TCTD, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4

Chỉ đạo các đơn vị KBNN trực thuộc đy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tập trung cho các giao dịch thu ngân sách Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Trà Vinh

NHNN chi nhánh tỉnh Trà Vinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2018-2020

Báo cáo kết quả thực hiện gửi NHNN tnh Trà Vinh định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm

5

Tăng cường phối hợp lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ tại các quầy giao dịch của KBNN.

6

Xây dựng và triển khai kế hoạch phục vụ việc thu thuế điện tử; triển khai trao đổi thông tin, dữ liệu thuế điện tử giữa hệ thống ngân hàng, các cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ công tác quản lý, thu thuế

7

Triển khai thu thập, tổng hợp, chuẩn hóa số liệu thu thuế

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

NHNN chi nhánh tnh Trà Vinh, KBNN Trà Vinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2018-2020

Báo cáo kết quthực hiện gửi NHNN tnh Trà Vinh định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm

8

Xây dựng kế hoạch kết ni hạ tầng dịch vụ thuế điện tử với hạ tầng thanh toán điện tử để phục vụ việc nộp thuế điện tử.

9

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc mở rộng triển khai thanh toán hóa đơn tiền điện qua ngân hàng; tăng cường hướng dẫn, khuyến khích khách hàng thanh toán qua ngân hàng.

Điện lực tnh Trà Vinh

NHNN chi nhánh tỉnh Trà Vinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2018-2020

Báo cáo kết quả thực hiện về NHNN tnh Trà Vinh định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm

10

Xây dựng chương trình kế hoạch nghiên cứu chun hóa thông tin dữ liệu khách hàng, tạo thuận lợi cho việc truy xuất thông tin để thực hiện thanh toán.

11

Đy mạnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc mở rộng triển khai thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng; tăng cường hướng dẫn, khuyến khích khách hàng thanh toán qua ngân hàng.

Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh

NHNN chi nhánh tỉnh Trà Vinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2018-2020

Báo cáo kết quthực hiện gửi NHNN tnh Trà Vinh định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm

12

Xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu chun hóa thông tin dữ liệu khách hàng, tạo thuận lợi cho việc truy xuất thông tin để thực hiện thanh toán.

13

Nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch mở rộng triển khai thanh toán tiền học phí, lệ phí qua ngân hàng; hướng dẫn, khuyến khích sinh viên thanh toán qua tài khoản thẻ ngân hàng.

Trường Đại học Trà Vinh; Trường Cao đẳng y tế Trà Vinh; Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh

NHNN chi nhánh tỉnh Trà Vinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2018-2020

Báo cáo kết quả thực hiện gửi NHNN tỉnh Trà Vinh định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm

14

Đẩy mạnh nghiên cứu chuẩn hóa thông tin dữ liệu sinh viên, tạo thuận lợi cho việc truy xuất thông tin để thực hiện thanh toán.

15

Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các ngân hàng trong việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo him thất nghiệp, bo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưng, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưng.

Bảo hiểm xã hội tnh Trà Vinh

NHNN chi nhánh tnh Trà Vinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2018-2020

Báo cáo kết quả thực hiện về NHNN tnh Trà Vinh định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm

16

Chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc tích cực hợp tác với ngân hàng triển khai thanh toán thu viện phí qua ngân hàng

SY tế

NHNN chi nhánh tỉnh Trà Vinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2018-2020

Báo cáo kết quả thực hiện gửi NHNN tnh Trà Vinh định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm

17

Tăng cường lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ tại các cơ sở y tế phục vụ việc thanh toán viện phí được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian khám chữa bệnh

18

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tích cực phối hợp với các ngân hàng triển khai thu học phí qua ngân hàng; tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích học sinh, sinh viên thực hiện thanh toán học phí qua ngân hàng

Sở Giáo dục và Đào tạo

NHNN chi nhánh tnh Trà Vinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2018-2020

Báo cáo kết quả thực hiện gửi NHNN tỉnh Trà Vinh định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm

19

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục dạy nghề trực thuộc tích cực phối hợp với các ngân hàng triển khai thu học phí qua ngân hàng; tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích học viên thực hiện thanh toán học phí qua ngân hàng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

NHNN chi nhánh tỉnh Trà Vinh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

2018-2020

Báo cáo kết quả thực hiện gửi NHNN tỉnh Trà Vinh định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm

20

Tăng cường thực hiện chi trả các khoản trợ cấp xã hội qua hệ thống ngân hàng phù hợp với điều kiện và nhu cầu của đối tượng thụ hưởng.

21

Vận động, khuyến khích cán bộ, công chức thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công.

Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

2018-2020

Báo cáo kết quả thực hiện gửi NHNN tnh Trà Vinh định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm

22

Chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn triển khai đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng; vận động, khuyến khích cán bộ công chức thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

NHNN tỉnh Trà Vinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

2018-2020

Báo cáo kết quả thực hiện gửi NHNN tnh Trà Vinh định kỳ trưc ngày 30 tháng 11 hàng năm

23

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông, Cổng thông tin điện tử tổ chức thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng: thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ và quy trình, thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt; những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện nộp thuế, trả tiền điện, nước, học phí, viện phí và chi trả an sinh xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông

NHNN tỉnh Trà Vinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

2018-2020

Báo cáo kết quả thực hiện gửi NHNN tỉnh Trà Vinh định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2090/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Đồng Văn Lâm
Ngày ban hành: 25/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Ngân hàng, tiền tệ, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2090/QĐ-UBND

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400221