• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2091/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt tổ chức và cá nhân trúng tuyển là đơn vị chủ trì thực hiện dự án: Nghiên cứu bảo quản tinh bột dong riềng do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải về Quyết định 2091/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2091/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN LÀ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN: NGHIÊN CỨU BẢO QUẢN TINH BỘT DONG RIỀNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;

Căn cứ Nghị định số: 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số: 885/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 1072/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ triển khai đợt 01 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp xét chọn hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án ngày 18/10/2013;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số: 61/TTr-SKHCN ngày 11/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tổ chức và cá nhân trúng tuyển là đơn vị chủ trì thực hiện dự án: Nghiên cứu bảo quản tinh bột dong riềng, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Nghiên cứu bảo quản tinh bột dong riềng.

2. Tên tổ chức trúng tuyển chủ trì thực hiện dự án: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.

3. Cá nhân trúng tuyển làm Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Duy Lâm - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Kiểm tra chất lượng nông sản thực phẩm.

Điều 2. Giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn tổ chức, cá nhân trúng tuyển hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có tên tại Điều 1 và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2091/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Nông Văn Chí
Ngày ban hành: 26/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2091/QĐ-UBND

408

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237372