• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013 - 2020

Tải về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 26 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MI ĐỐI VỚI TỪNG KHU VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2013 - 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; số 800/QĐ- TTg ngày 04/6/2010 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; s 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 về sửa đổi một s tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 06/TTr-SNN-PC ngày 20/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013 - 2020.

Quy định này là căn cứ để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và hướng dẫn, chđạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013 - 2020 và đ kim tra, đánh giá, công nhân đạt chuẩn tiêu chí và công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

Điều 2. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các S, ban ngành liên quan hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện Quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới đối với từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013 - 2020 nếu có phát sinh vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh điu chỉnh, bổ sung cho phù hợp với Bộ tiêu chí theo quy định của Trung ương, điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh và theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (B/c);
- Bộ Tư pháp (Cục kim tra VB QPPL);
- TT Tnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- S, Ban ngành, đoàn thể của tnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Lưu: VT, KTN5, 2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

QUY ĐỊNH

MỨC ĐẠT CHUẤN NÔNG THÔN MỚI ĐỐI VỚI TỪNG KHU VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

A. XÃ NÔNG THÔN MỚI

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu đối với các xã thuộc các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thy, Kon Ry và thành ph Kon Tum

Ch tiêu đối với các xã thuộc huyện các huyện: Tu Mơ- Rông và Kon Plông

I. QUY HOẠCH

 

 

1

Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch

Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thcông nghiệp, dịch vụ.

Đạt

Đạt

Quy hoạch phát triển hạ tầng - kinh tế - môi trường theo chuẩn mới.

Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bn sc văn hóa tốt đẹp.

II. HẠ TNG KINH TẾ - XÃ HỘI

 

 

2

Giao thông

2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nha hóa hoặc bê tông hóa đạt chun theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải.

100%

100%

2.2. Tỷ lệ km đường thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải.

≥ 70%

≥ 70%

2.3. Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.

100% (50% cứng hóa)

100% (50% cứng hóa)

2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.

≥ 70%

≥ 70%

3

Thủy lợi

3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh.

Đạt

Đạt

3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên c hóa.

≥ 45%

≥ 45%

4

Điện

4.1. Hệ thống điện đảm bo yêu cu kỹ thuật của ngành điện.

Đạt

Đạt

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn.

98%

98%

5

Trường học

Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia.

> 70%

> 70%

6

Cơ sở vật chất văn hóa

6.1. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL.

Đạt

Đạt

6.2. Tlệ thôn có nhà văn hóa và khu ththao thôn đạt quy định của Bộ VH-TT-DL.

100%

100%

7

Chợ Nông thôn

Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định.

Đạt

Đạt

8

Bưu điện

8.1. Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông.

Đạt

Đạt

8.2. Có Internet đến thôn.

Đạt

Đạt

9

Nhà ở dân cư

9.1. Nhà tạm, dột nát.

Không còn

Không còn

9.2. Tlệ hộ có nhà đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng.

> 75%

> 75%

III. KINH T VÀ T CHỨC SẢN XUT

10

Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người/năm)

Năm 2012

16

13

Đến năm 2015

23

18

Đến năm 2020

40

35

11

Hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo

≤ 7%

≤ 7%

12

Tlệ lao động có việc làm thường xuyên

Tlệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động.

> 90%

> 90%

13

Hình thức tổ chức sản xuất

Có thợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu qu.

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG

 

 

14

Giáo dục

14.1. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Đạt

Đạt

14.2. Tỷ lhọc sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề)

> 70%

> 70%

14.3. Tlệ lao động qua đào tạo.

> 20%

> 20%

15

Y tế

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

> 70%

> 70%

15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia.

Đạt

Đạt

16

Văn hóa

Xã có từ 70% số thôn, bn trlên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo Quy định của Bộ VH-TT-DL.

Đạt

Đạt

17

Môi trường

17.1. Tlệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quc gia.

> 85%

> 85%

17.2. Các cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường.

Đạt

Đạt

17.3. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát trin môi trường xanh, sạch, dẹp

Đạt

Đạt

17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo Quy hoạch.

Đạt

Đạt

17.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xlý theo quy định.

Đạt

Đạt

V. HỆ THNG CHÍNH TRỊ

 

 

18

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mnh

18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn.

Đạt

Đạt

18.2. Có đcác tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

Đạt

Đạt

18.3. Đng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chun ‘'trong sạch, vững mạnh”.

Đạt

Đạt

18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đu đạt danh hiệu tiên tiến tr lên.

Đạt

Đạt

19

An ninh, trật tự xã hội

An ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

Đạt

Đạt

 

 

 

 

 

 

 

B. HUYỆN NÔNG THÔN MỚI: Có 75% số xã trong huyện đạt xã nông thôn mới

C. TNH NÔNG THÔN MỚI: Có 80% số huyện trong tỉnh đạt huyện nông thôn mới.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 26/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225608