• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 391/2002/QĐ-UB

Tải về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 BẢN QUY ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 391/2002/QĐ-UB NGÀY 13/9/2002 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định 117/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số: 285/TTr-SNV ngày 20 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 bản Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 391/2002/QĐ-UB ngày 13/9/2002 của UBND tỉnh Lào Cai, như sau:

“Điều 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy.

1. Ban Giám đốc: Giám đốc và không quá 03 phó Giám đốc.

Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vườn Quốc gia Hoàng Liên;

Các Phó giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc giao và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao;

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, gồm:

a) Phòng Tổ chức hành chính;

b) Phòng Kế hoạch tài chính;

c) Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế.

3. Các đơn vị trực thuộc:

a) Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên;

Là đơn vị quản lý nhà nước, tham mưu, giúp Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và phòng cháy chữa cháy, phòng trừ sâu bệnh, hại rừng trên địa bàn Vườn Quốc gia Hoàng Liên và theo hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Chi Cục kiểm lâm tỉnh Lào Cai.

b) Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường Hoàng Liên (đổi tên Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường Hoàng Liên);

Là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, có chức năng giúp Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên thực hiện việc quản lý, tổ chức và phát triển các hoạt động về giáo dục, dịch vụ môi trường trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

c) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (thành lập mới).

Là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, có chức năng cứu hộ và bảo tồn động, thực vật hoang dã; nhân giống động, thực vật và tư vấn khoa học kỹ thuật về cứu hộ, bảo tồn; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu, giáo dục và bảo tồn đa dạng sinh học.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQP-Bộ Tư pháp
- Như Điều 2 (QĐ);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ (3b);
- Sở Tư pháp, Nội vụ;
- Báo Lào Cai;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Doãn Văn Hưởng
Ngày ban hành: 30/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240167