• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Chứng khoán


Văn bản pháp luật về Sở giao dịch chứng khoán

 

Quyết định 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 599/2007/QĐ-TTg về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 21/2015/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 599/2007/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 1. Sửa đổi nội dung quy định tại Điều 5 Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Ghí Minh là 2.000 tỷ đồng bao gồm:

1. Vốn ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Giao dịch chứng khoán chuyển giao sang Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm chuyển giao;

2. Vốn bổ sung của Nhà nước trong quá trình hoạt động.

3. Vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Điều 5. Vốn hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:


1. Vốn điều lệ: 1.000 (một nghìn) tỷ đồng, bao gồm:

a) Vốn ngân sách nhà nước cấp do Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao;

b) Vốn bổ sung của Nhà nước trong quá trình hoạt động.

2. Vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/2015/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/06/2015   Số công báo: Từ số 637 đến số 638
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 21/2015/QĐ-TTg

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278550