• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016

Tải về Quyết định 21/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2016/ QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 85/TTr-SLĐTBXH ngày 18/7/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 04 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội do không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chỉ thị số 08/2002/CT.UB ngày 15/4/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc củng cố, phát triển Hội từ thiện và Bảo trợ Người tàn tật - Trẻ mồ côi trong tỉnh.

- Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND ngày 21/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật.

- Chỉ thị số 38/2006/CT-UBND ngày 28/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp.

- Quyết định số 108/2005/QĐ-UBND ngày 16/6/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Liêm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 01/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 21/2016/QĐ-UBND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328303