• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Tải về Quyết định 21/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2018/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH HÀ TĨNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa;

Căn cứ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Văn bản s 1187/TTr-SGTVT ngày 07/5/2018 ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 297/STP-XDVB ngày 23/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành trong lĩnh vực đường thủy nội địa, gồm các văn bản sau:

1. Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với phương tiện thủy nội địa thô sơ có tải trọng toàn phần dưới 1 tn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè;

2. Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh về việc phân cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải; Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Các B: Giao thông vận tải, Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh:
- Lưu VT
, GT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 31/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

72

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384143