• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Điểm a Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 của Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang

Tải về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2020/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A KHOẢN 1, KHOẢN 2, KHOẢN 3 ĐIỀU 3 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2015/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Điểm a khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;”

2. Khoản 2, khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Các phòng, đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Quản lý khoa học công nghệ và chuyên ngành;

d) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2020.

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, sắp xếp tổ chức, bố trí công chức, viên chức theo đúng tiêu chuẩn chức danh nhà nước quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP.Chính phủ (HN - TP.HCM);
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- VP. Tỉnh ủy, các Ban đảng tỉnh;
- VP. HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NCTH.TP
QD\SKH\QD sua doi QD 24 CNNV So Khoa hoc va Cong nghe

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Châu

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang   Người ký: Lê Tiến Châu
Ngày ban hành: 17/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
450545