• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2020/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ XÉT CHỌN VÀ TÔN VINH DANH HIỆU “TRÍ THỨC TIÊU BIỂU VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH THUẬN” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2014/QĐ-UBND NGÀY 15/10/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng Số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định Số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận tại Tờ trình Số 733/TTr-SKHCN ngày 29 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 của Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

“2. Tiêu chuẩn xét chọn:

Có giải pháp, công trình khoa học được triển khai áp dụng ở Bình Thuận, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực góp phần vào sự phát triển của tỉnh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận; đồng thời phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có giải pháp, công trình khoa học đạt giải ba trở lên trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh.

b) Đạt giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

c) Đạt giải thưởng về khoa học công nghệ của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

d) Có sáng kiến được Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh đánh giá hiệu quả cao và có phạm vi ảnh hưởng từ toàn tỉnh trở lên đã được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực.

đ) Có phát minh hoặc sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được áp dụng hiệu quả tại tỉnh Bình Thuận và được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

e) Đạt danh hiệu trí thức về Khoa học công nghệ tiêu biểu cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

g) Có giải pháp, công trình khoa học đạt giải thưởng khoa học công nghệ cấp Nhà nước, hoặc Giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.

h) Có chủ trì, chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh trở lên được nghiệm thu ở mức đạt trở lên.

i) Học viên tốt nghiệp đại học trở lên đạt loại xuất sắc có nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu áp dụng hiệu quả tại tỉnh Bình Thuận.

(Đối với giải pháp, công trình khoa học Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, nhiệm vụ khoa học công nghệ là của nhóm tác giả thì chỉ xét chọn cho một người được đề xuất từ cơ sở).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Mặt trận, các Đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Bình Thuận, Đài PT - TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC, KGVXNV, Th.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 28/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

380

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449016