• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 2100/QĐ-UBND năm 2015 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực phí do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tải về Quyết định 2100/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
ỈNH B
ÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2100/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 13 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC PHÍ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Tư pháp tại Tờ trình số 3653TTLS/TC-TP ngày 05 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phí do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành, gồm:

a) Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND tỉnh Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

b) Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi mức thu Phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND tỉnh Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

c) Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Lý do bãi bỏ: Căn cứ pháp lý ban hành các Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007, Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010, Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của UBND tỉnh không còn hiệu lực và không phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.

2. Đối với khoản thu phí đấu thầu và phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trước đây, nay chuyển sang cơ chế giá, thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2100/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 13/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2100/QĐ-UBND

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
288088