• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch


Văn bản pháp luật về Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ quyết định về quy hoạch vận tải hành khách bằng tuyến cố định, xe taxi và xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 2102/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2102/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG TUYẾN CỐ ĐỊNH, XE TAXI VÀ XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2073/SGTVT-KH ngày 25/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số quyết định về quy hoạch vận tải hành khách bằng tuyến cố định, xe taxi và xe buýt trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Bãi bỏ Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 về Quy hoạch phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng tuyến cố định đến năm 2020, tầm nhìn đến nam 2030.

2. Bãi bỏ Quyết định số 3704/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 về Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải taxi trên địa bàn đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

3. Bãi bỏ nội dung Quy hoạch các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 theo Quyết định 2254/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND tỉnh.

Lý do: Đây là các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể bị bãi bỏ theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, GT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2102/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Trần Tiến Hưng
Ngày ban hành: 07/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2102/QĐ-UBND

49

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453915