• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính

 

Quyết định 2107/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công chức, viên chức, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Tải về Quyết định 2107/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2107/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 3399/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công chức, viên chức, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính này sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Điều 3. Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Quang Mạnh

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2107/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

1. Tên thủ tục: Thi nâng ngạch công chức

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Bỏ chứng thực đối với bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi

- Thay thế giấy khám sức khỏe thành bản cam kết đủ sức khỏe tham dự kỳ thi nâng ngạch.

Lý do: Bỏ chứng thực đối với bản sao các văn bằng, chứng chỉ và thay thế giấy khám sức khỏe thành bản cam kết đủ sức khỏe tham dự kỳ thi nhằm làm giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

1.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi điểm c, d khoản 1 Điều 16, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể như sau:

c) “Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực” sửa đổi thành “Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi ”.

d) “Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch" sửa đổi thành “Giấy cam kết đủ sức khỏe tham dự kỳ thi nâng ngạch”.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 104.867.712 đồng/năm

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 80.264.808 đồng/năm

- Chi phí tiết kiệm: 24.602.904 đồng/năm

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 23 % chi phí thực hiện thủ tục hành chính theo quy định hiện hành./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2107/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Lê Quang Mạnh
Ngày ban hành: 30/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2107/QĐ-UBND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427599