• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 2112/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Trồng rừng và Bảo tồn sinh thái Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về Quyết định 2112/QĐ-BNN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2112/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HIỆP HỘI TRỒNG RỪNG VÀ BẢO TỒN SINH THÁI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Ban Sáng lập Hiệp hội Trồng rừng và Bảo tồn sinh thái Việt Nam tại Văn bản ngày 30/5/2013; đề nghị của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Văn bản số 773/KHCN ngày 15/8/2013 và Tổng cục Lâm nghiệp tại Văn bản số 1273/TCLN-VP ngày 20/8/2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Trồng rừng và Bảo tồn sinh thái Việt Nam gồm 11 thành viên có tên trong danh sách kèm theo, do ông Nguyễn Ngọc Khôi làm Trưởng ban.

Điều 2. Ban vận động thành lập Hiệp hội Trồng rừng và Bảo tồn sinh thái Việt Nam có nhiệm vụ vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia Hiệp hội và hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Hiệp hội gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Ban vận động thành lập Hiệp hội Trồng rừng và Bảo tồn sinh thái Việt Nam tự giải thể khi Đại hội thành lập Hiệp hội bầu ra ban lãnh đạo của Hiệp hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

DANH SÁCH

BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HIỆP HỘI TRỒNG RỪNG VÀ BẢO TỒN SINH THÁI VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Chức vụ/ đơn vị công tác

Chức vụ trong BVĐ

1

Nguyễn Ngọc Khôi

Chủ tịch Hội Phát triển trồng rừng và Bảo tồn sinh thái thành phố Hà Nội

Trưởng ban

2

Nguyễn Trọng Bình

Chủ nhiệm Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Phó Trưởng ban

3

Phạm Minh Tạo

Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ

Phó Trưởng ban

4

Nguyễn Thị Nga

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn thương mại Hà Nội (KAT)

Ủy viên

5

Nguyễn Phú Hùng

Phó Viện trưởng Viện Điều tra Quy hoạch rừng

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Thanh Tươi

Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển chăn nuôi và trang trại rừng Chơn Thành, Bình Phước

Ủy viên

7

Nguyễn Viết Cách

Giám đốc Vườn sinh thái Quốc gia Xuân Thủy

Ủy viên

8

Nguyễn Huy Kim

Giám đốc Công ty Phát triển rừng Sơn Kim, Sơn La

Ủy viên

9

Đỗ Văn Dũng

Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Bảo Yên, Lào Cai

Ủy viên

10

Phạm Mạnh Đoài

Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Văn Chấn, Yên Bái

Ủy viên

11

Nguyễn Văn Quang

Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy, Đắc Nông

Ủy viên

(Danh sách gồm 11 thành viên)

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2112/QĐ-BNN-TCCB   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 16/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2112/QĐ-BNN-TCCB

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207481