• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 2113/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 2113/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2113/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐẶC BIỆT TÂN TRÀO, TỈNH TUYÊN QUANG GẮN VI PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẾN NĂM 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại các Tờ trình: số 47/TTr-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 và số 50/TTr-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016; báo cáo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7145/BC-BKHĐT ngày 06 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025, với các nội dung như sau:

1. Cơ quan chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

2. Mục tiêu đầu tư

a) Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào thông qua các di tích hiện còn.

b) Đầu tư, tôn tạo đồng bộ về kiến trúc cảnh quan, hoàn thiện cơ sở vật chất nhằm hình thành một điểm sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân; điểm du lịch văn hóa đặc sắc, góp phn phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho người dân vùng căn cứ cách mạng Tân Trào nói riêng, tỉnh Tuyên Quang và vùng lân cận nói chung.

3. Nội dung, quy mô đầu tư

a) Cải tạo, tu bổ, phục hồi các di tích: Đình Tân Trào, cụm di tích lán Nà Nưa và cụm di tích ATK - Kim Quan, phục chế các hiện vật trưng bày; cải tạo, sửa chữa, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống chiếu sáng; phục chế các hiện vật phục vụ trưng bày của di tích; đường nội bộ và đường xuống suối Khuôn Pén...

b) Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất nhà trưng bày Bảo tàng Tân Trào, Quảng trường Tân Trào gắn với xây dựng Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; xây dựng phòng chiếu phim phục vụ giới thiệu, tuyên truyền và phát huy giá trị của các di tích với khách tham quan.

c) Cải tạo, xây dựng các công trình phát huy giá trị di tích, gồm: Nhà đón tiếp, bãi đỗ xe, nhà trưng bày lưu niệm, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống cây xanh cảnh quan, đường nội bộ và đường xung quanh khu di tích...

4. Tổng mức đầu tư dự án: 43,5 tỷ đồng (Bốn mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách trung ương, Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 100%.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

7. Thời gian thực hiện: 05 năm (2016 - 2020).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm:

a) Tiếp thu đy đủ ý kiến trong Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7145/BC-BKHĐT ngày 06 tháng 9 năm 2016; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; thực hiện trình tự, thủ tục quyết định đu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.

b) Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật di sản văn hóa, Luật xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng hỗ trợ đầu tư, tiến độ thực hiện và mục tiêu đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách Trung ương, bố trí kinh phí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện Dự án.

3. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, TNMT, NNPTNT;
- TU, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (03).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn
Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2113/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2113/QĐ-TTg

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329029