• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 2116/QĐ-BGDĐT năm 2015 sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo Quyết định 3535/QĐ-BGDĐT

Tải về Quyết định 2116/QĐ-BGDĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2116/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ GIÚP BỘ TRƯỞNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3535/QĐ-BGDĐT NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Bổ sung khoản 13a, Điều 3:

13a. Phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tại các tỉnh/thành phố phía Nam.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 6:

"2. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc: Xưởng in, Trung tâm Truyền thông giáo dục, Trung tâm Hội nghị giáo dục và Trung tâm Công nghệ thông tin".

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm e, khoản 4:

"e) Theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án ODA, NGO, các khoản viện trợ và các nhiệm vụ liên quan đối với các đơn vị trực thuộc Bộ".

b) Sửa đổi, bổ sung điểm g, khoản 4:

"g) Phê duyệt kế hoạch tài chính hàng năm của các dự án ODA, NGO và các khoản viện trợ khác; xem xét, thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể hàng năm và điều chỉnh (nếu có) của các chương trình, dự án ODA, NGO và các khoản viện trợ khác".

4. Sửa đổi, bổ sung điểm h, khoản 1, Điều 32:

"h) Phối hợp với Cục Cơ sở Vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em giải quyết các thủ tục xuất, nhập khẩu các tài liệu, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, quyền hạn của Bộ".

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 52:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung 6, điểm e, khoản 1:

"thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt các nội dung trong công tác đấu thầu sử dụng mọi nguồn vốn theo quy định của pháp luật; tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình đấu thầu; thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan trong công tác đấu thầu theo quy định của luật hiện hành".

b) Bổ sung khoản 10:

"10. Chủ trì giải quyết các thủ tục xuất, nhập khẩu các tài liệu, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, quyền hạn của Bộ".

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN;
- Các Sở GDĐT;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của các đơn vị

1. Chủ trì nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

a) Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền;

b) Chuẩn bị hồ sơ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền hoặc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành;

c) Phối hợp với đơn vị chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

d) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực được phân công theo dõi;

đ) Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là UBND cấp tỉnh), các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực được phân công theo dõi.

2. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Bộ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và các tổ chức, đơn vị liên quan. Dự thảo thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận.

3. Chủ trì hoặc tham gia theo dõi hoạt động nghiên cứu, sử dụng sản phẩm của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

4. Quản lý công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý hồ sơ, tài liệu, nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với Vụ Pháp chế trong công tác xây dựng chương trình soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

7. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế của đơn vị; cử người tham gia các hội đồng tư vấn, các ban soạn thảo, tổ biên tập, tổ công tác liên ngành.

8. Phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; chủ trì hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng và tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

9. Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng xây dựng, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách, quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

10. Phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị.

11. Giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu và kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo.

12. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất đề tài nghiên cứu và triển khai thực hiện các kết quả nghiên cứu khoa học.

13. Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm theo lĩnh vực của đơn vị phụ trách và xây dựng cơ sở dữ liệu chung toàn ngành.

14. Nhiệm vụ phối hợp chung của các Vụ: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục chuyên nghiệp, Giáo dục Đại học, Giáo dục Thường xuyên với các đơn vị:

a) Phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc thanh tra các kỳ thi;

b) Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong các công tác thi, tuyển sinh, khảo thí, kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng trong giáo dục;

c) Phối hợp với Vụ Giáo dục Dân tộc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ;

d) Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xây dựng chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và hướng dẫn các địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đội ngũ giáo viên;

đ) Phối hợp với Cục Đào tạo với nước ngoài tuyển chọn giáo viên, học sinh đi đào tạo, tu nghiệp ở nước ngoài.

15. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng phân công hoặc ủy quyền.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Cơ cấu tổ chức
...
2. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc: Xưởng in, Trung tâm Truyền thông giáo dục, Trung tâm Dịch vụ giáo dục và Trung tâm Công nghệ thông tin.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tổ chức sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Bộ do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Chánh Văn phòng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng về công tác quy hoạch và kế hoạch:

a) Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong toàn quốc; quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo của cả nước, của các vùng, trình cấp có thẩm quyền quyết định;

b) Hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn, trong đó có các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục, phù hợp với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn của toàn ngành, kế hoạch chi tiêu trung hạn, kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị trực thuộc Bộ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ;

d) Phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; xác định quy mô và cơ cấu đào tạo các cấp học và trình độ đào tạo; xác định ngân sách và các điều kiện khác cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Bộ;

đ) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của toàn ngành và thực hiện kế hoạch, sử dụng ngân sách của các đơn vị trực thuộc Bộ;

e) Phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài trong việc thẩm định các chương trình liên kết đào tạo;

g) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ hoặc do Bộ quản lý; thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, đổi tên, chuyển loại hình, mở phân hiệu, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục và đào tạo.

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng về công tác đầu tư:

a) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục tại Việt Nam;

b) Hướng dẫn về xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển và quản lý dự án đầu tư về giáo dục, đào tạo đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục, các bộ, cơ quan ngang bộ có trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học;

c) Góp ý về chủ trương khuyến khích đầu tư cho giáo dục và đào tạo bằng nguồn vốn ngoài ngân sách (trong và ngoài nước);

d) Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài trong giáo dục và đào tạo.

3. Chủ trì giúp Bộ trưởng về công tác tài chính - kế toán và tài sản

a) Thực hiện nhiệm vụ là đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách Trung ương. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ lập và thực hiện dự toán thu chi ngân sách hàng năm;

b) Trình Bộ trưởng quyết định về kế hoạch dự toán hàng năm bằng các nguồn vốn, dự toán thu chi ngân sách hàng năm và phương án phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; công khai dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ theo quy định;

c) Xét duyệt và thông báo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc Bộ. Tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm của Bộ theo quy định;

d) Kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc Bộ; kiến nghị với Bộ trưởng xử lý những vi phạm trong quản lý tài chính theo quy định của pháp luật;

đ) Xây dựng các văn bản về cơ chế, chính sách tài chính, kế toán trong ngành giáo dục và đào tạo; các định mức chi tiêu tài chính, định mức chi cho giáo dục và đào tạo; các chính sách đối với giáo dục và đào tạo ở các vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác;

e) Xây dựng các văn bản hướng dẫn các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và thực hiện chính sách thuế của nhà nước;

g) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với tài sản nhà nước được giao cho các đơn vị thuộc Bộ quản lý. Hướng dẫn đăng ký đất đai và tài sản nhà nước với cơ quan có thẩm quyền, xử lý và phân cấp xử lý tài sản nhà nước theo thẩm quyền; kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, tài sản nhà nước; tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất đai, các loại tài sản nhà nước để báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

h) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kế hoạch - tài chính, kế toán trong ngành;

i) Kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính của các các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

k) Sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án. Hướng dẫn, giám sát, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

l) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán trong các tổ chức, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ theo thẩm quyền của Bộ trưởng;

4. Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng về công tác quản lý các nguồn hỗ trợ của nước ngoài cho giáo dục và đào tạo:

a) Quản lý nhà nước về các nguồn hỗ trợ của nước ngoài cho ngành giáo dục và đào tạo, bao gồm các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi, viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO) và các nguồn viện trợ khác;

b) Xây dựng định hướng, kế hoạch vận động, thu hút và sử dụng các nguồn hỗ trợ của nước ngoài; cân đối nguồn vốn đối ứng cho các chương trình, dự án;

c) Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, dự án, nguồn vốn vay ưu đãi (ODA, NGO) các khoản viện trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ và việc điều chỉnh nội dung các chương trình, dự án và các khoản viện trợ trong quá trình thực hiện;

d) Hướng dẫn tiếp nhận các nguồn hỗ trợ của nước ngoài đầu tư cho giáo dục và đào tạo; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các Vụ, Cục, Ban quản lý các chương trình, Dự án và các đơn vị trong việc quản lý và sử dụng các nguồn hỗ trợ của nước ngoài, vốn đối ứng theo quy định hiện hành;

đ) Thẩm tra phê duyệt Báo cáo quyết toán hàng năm, Báo cáo quyết toán tổng hợp kết thúc chương trình, dự án; tổng hợp quyết toán các chương trình, dự án ODA, NGO và các khoản viện trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định;

e) Theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án ODA, NGO, các khoản viện trợ và các nhiệm vụ liên quan đối với các đơn vị trực thuộc Bộ; giám sát việc thực hiện các hoạt động đấu thầu của các đơn vị, các chương trình, dự án ODA, NGO và các khoản viện trợ khác;

g) Phê duyệt kế hoạch tài chính hàng năm của các dự án ODA, NGO và các khoản viện trợ khác; xem xét, thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch hoạt động/Kế hoạch thực hiện/Kế hoạch đấu thầu tổng thể, hàng năm và điều chỉnh (nếu có) của các chương trình, dự án ODA, NGO và các khoản viện trợ khác;

h) Tham gia ý kiến về đề xuất nhân sự (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng), tư cách pháp lý, quy chế tổ chức và hoạt động của các ban điều hành, ban quản lý chương trình, dự án thuộc Bộ;

i) Vận động viện trợ và đầu tư nước ngoài cho ngành giáo dục và đào tạo.

5. Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng về công tác thống kê:

a) Xây dựng và quản lý thống nhất các chỉ số thống kê giáo dục và đào tạo, hướng dẫn phương pháp thu thập, ghi chép, quy trình thực hiện thống kê giáo dục và đào tạo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo dục và đào tạo, quy chế cung cấp và sử dụng số liệu, hệ thống biểu mẫu thống kê thống nhất trong toàn ngành;

b) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của ngành phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch và hoạch định chính sách. Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê định kỳ: hàng năm, 05 năm, 10 năm. Biên soạn và xuất bản niên giám thống kê giáo dục và đào tạo hàng năm; là đơn vị đầu mối trong việc cung cấp số liệu thống kê giáo dục và đào tạo để công bố chính thức trong và ngoài nước;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ thống kê cho các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trong cả nước và các Sở Giáo dục và Đào tạo;

d) Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về công tác thống kê ngành giáo dục và đào tạo. Giám sát việc triển khai công tác thống kê tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước và các Sở Giáo dục và Đào tạo;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về thống kê giáo dục và đào tạo;

e) Ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là CNTT) trong lĩnh vực thống kê.


Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 32. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng:
...
h) Giải quyết các thủ tục xuất, nhập khẩu các tài liệu, vật tư thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường thuộc phạm vi, quyền hạn của Bộ;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 52. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng:

a) Xác định phương hướng, chính sách phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển cơ sở vật chất và thiết bị trường học, các khu đại học, phòng thí nghiệm trọng điểm, đồ chơi trẻ em trong ngành;

b) Quy định các tiêu chí về cơ sở vật chất trường học, phòng thí nghiệm, thư viện và thiết bị trường học để xây dựng các trường đảm bảo chất l­ượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học và trình độ đào tạo;

c) Cơ cấu đầu t­ư và các chính sách về đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em để đảm bảo chất l­ượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học và trình độ đào tạo;

d) Xây dựng, công bố theo thẩm quyền tiêu chuẩn cơ sở hoặc xây dựng và đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất trường học, phòng thí nghiệm, thư viện, thiết bị trường học và vệ sinh học đường đảm bảo phù hợp với yêu cầu giáo dục và đào tạo; xây dựng, công bố theo thẩm quyền tiêu chuẩn cơ sở hoặc xây dựng và đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia về đồ chơi trẻ em đảm bảo phù hợp với yêu cầu giáo dục và tâm sinh lý lứa tuổi trẻ em;

đ) Xây dựng tiêu chuẩn, quy cách, nội dung và chất lượng các loại đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu từ nước ngoài phục vụ cho các cơ sở giáo dục đảm bảo chất l­ượng, phù hợp với yêu cầu giáo dục và đào tạo ở các cấp học, trình độ đào tạo và tâm sinh lý lứa tuổi;

e) Quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi cho trẻ em trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án về cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trình Bộ trưởng phê duyệt;

- Xây dựng dự toán, phân bổ ngân sách hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em cho các đơn vị, dự án trực thuộc Bộ bằng mọi nguồn vốn, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp và trình Bộ trưởng phê duyệt;

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan quản lý cấp trên về lĩnh vực đầu tư đối với các đơn vị chủ đầu tư trực thuộc Bộ trong lĩnh vực đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; hướng dẫn, giám sát việc đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em của các dự án ODA thuộc Bộ; chủ trì thẩm định quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị trực thuộc;

- Lập báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em của các đơn vị trực thuộc được đầu tư bằng mọi nguồn vốn, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp;

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em đã được ban hành;

- Thẩm định trình Bộ trưởng các nội dung liên quan đến công tác đấu thầu sử dụng các nguồn vốn theo quy định của pháp luật, trong các lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các dự án, đề án, chương trình;

- Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá các Sở Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan ngang bộ có các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư và sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nội dung, quy cách, chất lượng và hoạt động kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu các loại đồ chơi trẻ em, đảm bảo phù hợp với yêu cầu giáo dục và tâm sinh lý lứa tuổi;

- Hướng dẫn việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức trong toàn ngành được giao nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em.

2. Thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão và chủ trì triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020.

3. Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu, xử lý, khai thác các số liệu, dữ liệu liên quan đến công tác đầu tư phát triển cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về lĩnh vực cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

4. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tổ chức và thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

5. Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề xuất, ứng dụng các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

6. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đình chỉ hoạt động các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đình chỉ hoạt động các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, nâng cấp, mở phân hiệu, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục đại học.

7. Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và các đơn vị khác có liên quan trong việc xây dựng và kiểm định các cơ sở giáo dục thực hiện các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em.

8. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng các yêu cầu kỹ thuật cho các gói thầu và hồ sơ mời thầu liên quan đến cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em.

9. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công về xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2116/QĐ-BGDĐT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 22/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2116/QĐ-BGDĐT

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279382