• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 212/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN NGÀNH XÂY DỰNG (ĐỢT 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, PC, KHCN&MT (10).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN HẾT HIỆU LỰC (đợt 1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 212/QĐ-BXD ngày 25 tháng 02 năm 2013)

1. TCXD 44:1970

Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ

2. TCXD 45:1978

Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

3. TCXD 79:1980

Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng

4. TCXD 128 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hoá học - Quy định chung

5. TCXD 129 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng Silic dioxyt

6. TCXD 130 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng lưu huỳnh trioxyt

7. TCXD 131 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng sắt ôxýt

8. TCXD 132 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng nhôm oxyt

9. TCXD 133 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng canxi oxyt và magiê oxyt

10. TCXD 134 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng natri oxyt và kali oxyt

11. TCXD 137 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng sắt oxyt

12. TCXD 138 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng titan đioxyt

13. TCXD 139 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng đồng oxyt

14. TCXD 140 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng côban oxyt

15. TCXD 141 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng niken oxyt

16. TCXD 147 : 1986

Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

17. TCXD 149:1986

Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn

18. TCXD 151 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Yêu cầu kỹ thuật

19. TCXD 152 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp lấy mẫu

20. TCXD 153 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng silic đioxyt (SiO2)

21. TCXD 154 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng sắt oxyt (Fe2O3)

22. TCXD 155 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxyt (Al2O3)

23. TCXD 156 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng titan oxyt (TiO2)

24. TCXD 157 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định độ ẩm

25. TCXD 158 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt

26. TCXD 159 : 1986

Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm thu

27. TCXD 40 : 1987

Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán

28. TCXD 74:1987

Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng

29. TCXD 160:1987

Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc

30. TCXD 163 : 1987

Nhà nâng sàn- Thi công và nghiệm thu

31. TCXD 166 : 1989

Giàn giáo xây dựng

32. TCXD 167:1989

Xi măng poóc lăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng - Xi măng - Yêu cầu kỹ thuật

33. TCXD 169 : 1989

Nhà nâng sàn - Tiêu chuẩn thiết kế

34. TCXD 171 : 1989

Bê tông nặng - Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén

35. TCXD 25 : 1991

Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

36. TCXD 27 : 1991

Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

37. TCXD 192 : 1996

Cửa gỗ, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật

38. TCXD 193 : 1996

Dung sai trong xây dựng công trình - Các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình

39. TCXD 200 : 1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật về bê tông bơm

40. TCXD 201 : 1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo

41. TCXD 202 : 1997

Nhà cao tầng - Thi công phần thân

42. TCXD 203 : 1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

43. TCXD 208 : 1998

Đá Bazan làm phụ gia cho xi măng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

44. TCXD 210 : 1998

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểu công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình - vị trí các điểm đo

45. TCXD 211 : 1998

Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

46. TCXD 213 : 1998

Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung

47. TCXD 215 : 1998

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy (ISO 8421-3:1989)

48. TCXD 216 : 1998

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy (ISO 8421-4:1990)

49. TCXD 217 : 1998

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm (ISO 8421-8:1990)

50. TCXD 224 : 1998

Thép dùng trong bê tông cốt thép - Phương pháp thử uốn và uốn lại

51. TCXD 225 : 1998

Bê tông nặng - Đánh giá chất lượng bê tông - Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm

52. TCXD 226 : 1999

Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

53. TCXD 227 : 1999

Cốt thép trong bê tông - Hàn hồ quang

54. TCXD 230 : 1998

Nền nhà chống nồm - Tiêu chuẩn thiết kế thi công

55. TCXD 231 : 1999

Chất kết dính vôi - Đá bazan - Yêu cầu kỹ thuật

56. TCXD 234 : 1999

Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp dập ép ống nối - Hướng dẫn thiết kế thi công và nghiệm thu

57. TCXD 236 : 1999

Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền

58. TCXD 237 : 1999

Cửa kim loại, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật chung

59. TCXD 238 : 1999

Cốt liệu bê tông - Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm - silic

60. TCXD 240 : 2000

Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông

61. TCXD 246 : 2000

Cốt liệu bê tông - Phương pháp thanh vữa xác định khả năng phản ứng kiềm - silic

62. TCXD 247 : 2001

Dung sai trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu riêng

63. TCXD 251 : 2001

Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn

64. TCXD 252 : 2001

Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ

65. TCXD 254 : 2001

Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Hướng dẫn thi công và nghiệm thu

66. TCXDVN 357 : 2000

Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

67. TCXD 258 : 2001

Hỗn hợp vữa xi măng không co - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử

68. TCXDVN 262 : 2001

Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng clorua trong cốt liệu bê tông

69. TCXDVN 80 : 2002

Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

70. TCXDVN 167 : 2002

Xi măng để sản xuất tấm sóng Amiăng xi măng

71. TCXDVN 263 : 2002

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

72. TCXDVN 267 : 2002

Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu

73. TCXDVN 269 : 2002

Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

74. TCXDVN 270 : 2002

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

75. TCXD 271 : 2002

Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học

76. TCXDVN 272 : 2002

Ống nhựa gân xoắn HDPE

77. TCXDVN 273 : 2002

Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật

78. TCXDVN 274 : 2002

Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt

79. TCXDVN 275 : 2002

Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

80. TCXDVN 283 : 2002

Tiêu chuẩn Amiăng Crizotin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

81. TCXDVN 284 : 2002

Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng poóc lăng bằng nhiễm xạ tia X - Phương pháp chuẩn

82. TCXDVN 290 : 2002

Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng.

83. TCXDVN 291: 2002

Nguyên liệu để sản xuất thuỷ tinh xây dựng - Đá vôi dạng cục và dạng bột mịn

84. TCXDVN 292 : 2002

Vật liệu cacbua silic - Phương pháp phân tích hoá học

85. TCXDVN 60 : 2003

Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

86. TCXD 174 : 2003

Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh

87. TCXDVN 286 : 2003

Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

88. TCXDVN 293 : 2003

Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế

89. TCXDVN 294 : 2003

Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

90. TCXDVN 295 : 2003

Vật liệu chịu lửa - Gạch kiềm tính Manedi Spinel và manhedi crôm dùng cho lò quay

91. TCXDVN 301: 2003

Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường

92. TCXDVN 307 : 2003

Bê tông nặng- Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn

93. TCXDVN 308 : 2003

Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng

94. TCXDVN 162 : 2004

Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

95. TCXDVN 281 : 2004

Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

96. TCXDVN 287 : 2004

Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

97. TCXDVN 288 : 2004

Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

98. TCXDVN 289 : 2004

Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

99. TCXDVN 302:2004

Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

100. TCXDVN 303 : 2004

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng

101. TCXDVN 309 : 2004

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung

102. TCXDVN 310 : 2004

Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật

103. TCXDVN 311: 2004

Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa Silicafume và tro trầu nghiền mịn

104. TCXDVN 312 : 2004

Đá vôi - Phương pháp phân tích hoá học

105. TCXDVN 313 : 2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

106. TCXDVN 314 : 2005

Hàn kim loại- Thuật ngữ và định nghĩa

107. TCXDVN 316 : 2004

Blốc bê tông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật

108. TCXDVN 317 : 2004

Blốc bê tông nhẹ - Phương pháp thử

109. TCXDVN 318 : 2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

110. TCXDVN 319 : 2004

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

111. TCXDVN 321: 2004

Sơn xây dựng - Phân loại

112. TCXDVN 322 : 2004

Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

113. TCXDVN 323 : 2004

Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế

114. TCXDVN 324 : 2004

Xi măng xây trát

115. TCXDVN 325:2004

Phụ giá hoá học cho bê tông

116. TCXDVN 326 : 2004

Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

117. TCXDVN 327 : 2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

118. TCXDVN 328 : 2004

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính

119. TCXDVN 329 : 2004

Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH

120. TCXDVN 332 : 2004

Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị

121. TCXDVN 334 : 2005

Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp

122. TCXDVN 337 : 2005

Vữa và bê tông chịu axít

123. TCXDVN 338 : 2005

Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

124. TCXDVN 339 : 2005

Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian

125. TCXDVN 340 : 2005

Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng

Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ

126. TCXDVN 341: 2005

Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn

127. TCXDVN 342 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 1 : Yêu cầu chung

128. TCXDVN 343 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

129. TCXDVN 344 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

130. TCXDVN 345 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 5 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

131. TCXDVN 346 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm

132. TCXDVN 347 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
- Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột

133. TCXDVN 348 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

134. TCXDVN 349 : 2005

Cát nghiền cho bê tông và vữa

135. TCXDVN 350 : 2005

Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản

136. TCXDVN 351: 2005

Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình

137. TCXDVN 352 : 2005

Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày vùng sơn khô

138. TCXDVN 353 : 2005

Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

139. TCXDVN 354 : 2005

Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sun phát trong bê tông

140. TCXDVN 355 : 2005

Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát phòng khán giả - Yêu cầu kỹ thuật

141. TCXDVN 356 : 2005

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

142. TCXDVN 358 : 2005

Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông

143. TCXDVN 359:2005

Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

144. TCXDVN 360 : 2005

Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng

145. TCXDVN 194 : 2006

Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật

146. TCXDVN 303 : 2006

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

147. TCXDVN 361: 2006

Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

148. TCXDVN 362 : 2006

Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

149. TCXDVN 363 : 2006

Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

150. TCXDVN 364 : 2006

Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

151. TCXDVN 366 : 2006

Chỉ dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Kast

152. TCXDVN 367 : 2006

Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại

153. TCXDVN 368 : 2006

Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi tum polime

154. TCXDVN 371 : 2006

Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

155. TCXDVN 372 : 2006

Ống bê tông cốt thép thoát nước

156. TCXDVN 373 : 2006

Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

157. TCXDVN 374 : 2006

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

158. TCXDVN 375 : 2006

Thiết kế công trình chịu động đất

Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà

Phần 2: Nền móng, tường chắc và các vấn đề địa kỹ thuật

159. TCXDVN 376 : 2006

Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết

160. TCXDVN 385: 2006

Gia cố đất nền yếu bằng trụ đất xi măng

161. TCXDVN 46 : 2007

Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

162. TCXDVN 386 : 2007

Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy

163. TCXDVN 388 : 2007

Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc

164. TCXDVN 389 : 2007

Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu

165. TCXDVN 390 : 2007

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu

166. TCXDVN 391 : 2007

Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

167. TCXDVN 392 : 2007

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

168. TCXDVN 394 : 2007

Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện

169. TCXDVN 395 : 2007

Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 212/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành: 25/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 212/QĐ-BXD
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174319