• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2122/QĐ-UBND năm 2016 về đặt sào chắn (Barie) để kiểm tra, kiểm soát lâm sản do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải về Quyết định 2122/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2122/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT SÀO CHẮN (BARIE) ĐỂ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT LÂM SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số: 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số: 167/TTr-SNN ngày 09/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt sào chắn (Barie) để kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại các địa điểm sau:

1. Trạm Kiểm lâm Bản Cào thuộc thôn Bản Cào, xã Côn Minh, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

2. Trạm Kiểm lâm Nà Mỏ thuộc thôn Nà Mỏ, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

3. Trạm Kiểm lâm Vũ Muộn thuộc thôn Nà Khoang, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông.

Điều 2. Thời hạn đặt sào chắn (Barie) từ ngày 01/01/2017 đến ngày 01/01/2018.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông hướng dẫn, giám sát cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực đặt sào chắn trên theo đúng quy định hiện hành. Nghiêm cấm sử dụng sào chắn (Barie) để cản trở trái pháp luật các phương tiện tham gia giao thông.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Na Rì, Bạch Thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2122/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 26/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2122/QĐ-UBND

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341609