• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 2127/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Quyết định 1963/QĐ-UBND quy định về thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nước trực tiếp có nguồn gốc từ rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 2127/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2127/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1963/QĐ-UBND NGÀY 13/7/2017 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THÍ ĐIỂM CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG NƯỚC TRỰC TIẾP CÓ NGUỒN GỐC TỪ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR); Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh ban hành thí điểm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nước trực tiếp có nguồn gốc từ rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng tại Văn bản số 04/CV-PTVA ngày 15/01/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tại Văn bản số 17/QBVPTR ngày 02/7/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số: 1341/SNN-KL ngày 13/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh như sau: Điều chỉnh đưa ra khỏi danh sách đối tượng áp dụng thí điểm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng; bổ sung danh sách thực hiện thí điểm đối với Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

Điều 2. Giao Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 trực tiếp làm việc, ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh theo hướng dẫn, quy định tại Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh.

- Giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung kịp thời; quản lý, sử dụng nguồn thu dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định hiện hành.

- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; Các đơn vị thực hiện thí điểm (Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formsa Hà Tĩnh, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh); Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Quỹ Bảo vệ và PTR Việt Nam;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó VP theo dõi NL;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2127/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 16/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2127/QĐ-UBND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390361