• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Quyết định 2127/QĐ-UBND năm 2014 về danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 2127/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2127/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số: 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số: 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Kế hoạch số: 150/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Chỉ thị số: 19/2013/CT-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc chấn chỉnh và đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 2031/TTr-SNV ngày 19 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa tại Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số: 2127/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ chế giải quyết

Thời hạn giải quyết

Quy trình (các bước) giải quyết (thực hiện)

Ghi chú

Một cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Hẹn ngày (Số ngày làm việc)

I. LĨNH VỰC: KHÁM CHỮA BỆNH

1

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

x

 

 

60 ngày; không quá 180 ngày đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền, có nội dung trái pháp luật thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

x

 

 

30 ngày

 

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề khi người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục; Được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh; Không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp; Không đủ sức khỏe để hành nghề và các trường hợp khác theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

x

 

 

30 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

x

 

 

90 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

5

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám Đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

x

 

 

90 ngày

 

6

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám Chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

x

 

 

90 ngày

 

7

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng Chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

x

 

 

90 ngày

 

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

x

 

 

90 ngày

 

9

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

x

 

 

90 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

10

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng Xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

x

 

 

90 ngày

 

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.

x

 

 

90 ngày

 

12

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả.

x

 

 

90 ngày

 

13

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

x

 

 

90 ngày

 

14

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc.

x

 

 

90 ngày

 

15

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

x

 

 

90 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

16

Cấp giấy phép hoạt động đối với Trạm xá, Trạm Y tế cấp xã.

x

 

 

90 ngày

 

17

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm.

x

 

 

90 ngày

 

18

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

x

 

 

90 ngày

 

19

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền.

x

 

 

30 ngày

 

20

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các Bộ, Ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động).

x

 

 

90 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

21

Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

x

 

 

30 ngày

 

22

Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

x

 

 

30 ngày

 

23

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

x

 

 

30 ngày

 

24

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ trong trường hợp Giấy phép hoạt động mất, hỏng, rách

x

 

 

20 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

25

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 17 Thông tư số: 12/2014/TT-BYT

x

 

 

30 ngày

 

26

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

x

 

 

30 ngày

 

27

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm a Khoản 2 Điều 17 Thông tư số: 12/2014/TT-BYT

x

 

 

15 ngày

 

28

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư số: 12/2014/TT-BYT

x

 

 

15 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

29

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm c Khoản 2 Điều 17 Thông tư số: 12/2014/TT-BYT .

x

 

 

15 ngày

 

30

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

x

 

 

20 ngày

 

II. LĨNH VỰC: Y HỌC CỔ CHUYỂN

1

Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

x

 

 

30 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

2

Cấp Giấy chứng nhận hồ sơ quảng cáo khám chữa bệnh bằng YHCT của các cơ sở khám chữa bệnh có chủ cơ sở trên địa bàn trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế

x

 

 

10 ngày

 

III. LĨNH VỰC: DƯỢC - MỸ PHẨM

1

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

x

 

 

20 ngày đối với cơ sở không phải thẩm định; 40 ngày đối với cơ sở thẩm định

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

2

Cấp chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp)

x

 

 

30 ngày

 

3

Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược

x

 

 

30 ngày

 

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc

x

 

 

20 ngày đối với cơ sở không phải thẩm định; 40 ngày đối với cơ sở thẩm định

 

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm: Nhà thuốc; quầy thuốc; đại lý bán thuốc của doanh nghiệp; tủ thuốc của Trạm Y tế, cơ sở bán lẻ của các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở bán lẻ thuốc đông y thuốc từ dược liệu

x

 

 

20 ngày đối với cơ sở không phải thẩm định; 40 ngày đối với cơ sở thẩm định

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

6

Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP)

x

 

 

30 ngày

 

7

Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” GDP

x

 

 

30 ngày

 

8

Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” GDP

x

 

 

30 ngày

 

9

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các chứng chỉ đã cấp có thời hạn 05 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ dược

x

 

 

10 ngày

 

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

x

 

 

20 ngày đối với cơ sở không phải thẩm định; 40 ngày đối với cơ sở thẩm định

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

11

Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn đại học

x

 

 

20 ngày

 

12

Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn trung cấp

x

 

 

20 ngày

 

13

Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế

x

 

 

15 ngày

 

14

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, bán lẻ

x

 

 

20 ngày đối với cơ sở không phải thẩm định; 40 ngày đối với cơ sở thẩm định

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

15

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thông tin, quảng cáo mỹ phẩm, hồ sơ đăng ký hội thảo tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

x

 

 

15 ngày

 

16

Duyệt dự trù mua thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành Y - Dược, TT cai nghiện trên địa bàn

x

 

 

06 ngày

 

17

Tiếp nhận và xem xét hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước.

x

 

 

17 ngày

 

18

Đăng ký và đăng ký lại các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại phụ lục V - Thông tư 22/2009/TT-BYT .

x

 

 

90 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

19

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước.

x

 

 

03 ngày

 

20

Cấp lại Giấy chứng nhận "Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

x

 

 

30 ngày

 

21

Cấp lại Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

x

 

 

30 ngày

 

IV. LĨNH VỰC: GIÁM ĐỊNH Y KHOA

1

Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

x

 

 

30 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

2

Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

x

 

 

30 ngày

 

3

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

x

 

 

30 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

4

Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

x

 

 

30 ngày

 

5

Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

x

 

 

30 ngày

 

6

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

x

 

 

30 ngày

 

7

Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

x

 

 

30 ngày

 

8

Giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số: 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

x

 

 

30 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

9

Khám giám định đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật.

x

 

 

30 ngày

 

10

Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

x

 

 

30 ngày

 

11

Khám giám định đối với trường hợp có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác.

x

 

 

30 ngày

 

12

Khám giám định phúc quyết đối với trường hợp cá nhân hoặc cơ quan tổ chức hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa.

x

 

 

15 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

13

Khám giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số: 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ.

x

 

 

60 ngày

 

14

Khám giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012.

x

 

 

60 ngày

 

15

Khám giám định đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số: 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ.

x

 

 

60 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

16

Cấp Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học

x

 

 

10 ngày

 

V. LĨNH VỰC: HIV/AIDS

1

Cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

x

 

 

07 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

2

Cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

x

 

 

07 ngày

 

3

Cấp mới thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV (nhân viên tiếp cận cộng đồng)

x

 

 

10 ngày

 

4

Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV (nhân viên tiếp cận cộng đồng)

x

 

 

05 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

VI. LĨNH VỰC: AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

1

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

x

 

 

10 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

2

Cấp Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm thực phẩm.

x

 

 

10 ngày

 

3

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

x

 

 

15 ngày

 

4

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm đối với tổ chức.

x

 

 

13 ngày

Theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (Còn có hiệu lực)

 

5

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm đối với cá nhân.

x

 

 

13 ngày

 

6

Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (áp dụng cho sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

x

 

 

07 ngày

 

7

Cấp Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (áp dụng cho sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật)

x

 

 

15 ngày

 

Tổng 80 thủ tục

80

 

 

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2127/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 27/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2127/QĐ-UBND

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261568