• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 213/QĐ-UBND năm 2014 thành lập và giao biên chế cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Tải về Quyết định 213/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VÀ GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BẾN CÁT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến Cát; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân Uyên để thành lập thị xã Tân Uyên và thành lập 16 phường thuộc thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, thị xã Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 53/TTr-SNV ngày 20/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát gồm 12 cơ quan như sau:

1. Phòng Nội vụ

2. Phòng Tư pháp

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Phòng Văn hóa và Thông tin

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

8. Phòng Y tế

9. Phòng Kinh tế

10. Phòng Quản lý đô thị

11. Thanh tra

12. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Điều 2. Giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2014 cho Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát là 130 biên chế, cụ thể như sau:

1. Phòng Nội vụ : 13 biên chế

2. Phòng Tư pháp: 05 biên chế

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 10 biên chế

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 10 biên chế

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 biên chế

6. Phòng Văn hóa và Thông tin: 07 biên chế

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 13 biên chế

8. Phòng Y tế: 07 biên chế

9. Phòng Kinh tế: 10 biên chế

10. Phòng Quản lý đô thị: 08 biên chế

11. Thanh tra : 07 biên chế

12. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: 30 biên chế

Điều 3.

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ban hành theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 213/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Lê Thanh Cung
Ngày ban hành: 22/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 213/QĐ-UBND

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237578