• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Quyết định 2134/QĐ-UBND cấp bổ sung kinh phí cho 4 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã, thị trấn khu vực II của tỉnh thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn II năm 2013 nhưng không được ngân sách Trung ương hỗ trợ do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 2134/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2134/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP BỔ SUNG KINH PHÍ CHO 4 THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC XÃ, THỊ TRẤN KHU VỰC II CỦA TỈNH THỤ HƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II NĂM 2013 NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg ngày 05/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBDT ngày 19/10/2009 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt bổ sung thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II;

Căn cứ Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 13/3/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn dự án cơ sở hạ tầng và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 2 năm 2009 - 2010 thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về giao dự toán ngân sách địa phương năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1787/TTr-STC-NS ngày 12/7/2013, ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 733-TB/TU ngày 05/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp bổ sung kinh phí từ ngân sách tỉnh năm 2013, với tổng số tiền 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng) để phân bổ vốn cho Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2013 cho 4 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã, thị trấn khu vực II của tỉnh thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn II nhưng không được ngân sách Trung ương hỗ trợ, cụ thể như sau:

- Huyện Vân Canh (2 thôn) : 400 triệu đồng.

- Huyện Vĩnh Thạnh (2 thôn) : 400 triệu đồng.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu cho ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện các chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng không đủ nguồn đã chuyển sang năm 2013.

Điều 2. Giao Sở Tài chính cấp bổ sung kinh phí cho các huyện có tên tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2134/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Trần Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 07/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2134/QĐ-UBND

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
203990