• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 2141/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 2141/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2141/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2015)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;

Căn cứ Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015);

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 -2015 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, QHQT, V.III, Cục QT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).KN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

ĐỀ ÁN

MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2015)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2141/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm biểu dương lực lượng, phản ánh những thành tựu to lớn của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh; tạo động lực, khích lệ lòng tự hào trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Lực lượng tham gia tinh gọn, bảo đảm chất lượng nội dung, hình thức thể hiện, an ninh, trật tự, an toàn và tiết kiệm.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

I. DANH NGHĨA TỔ CHỨC

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Lễ dâng hương

a) Thời gian: Buổi sáng, từ 6 giờ 15, ngày 30 tháng 4 năm 2015.

b) Địa điểm: Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Di tích Bến Nhà Rồng).

c) Đơn vị thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện (có chương trình riêng, danh sách đại biểu dự Lễ dâng hương do Văn phòng Trung ương Đảng lập).

2. Mít tinh, diễu binh, diễu hành (truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam)

a) Thời gian: Buổi sáng, từ 7 giờ, ngày 30 tháng 4 năm 2015.

b) Địa điểm: Tại trục đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN DỰ VÀ THAM GIA MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

1. Đại biểu dự Mít tinh:

- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh các thời kỳ;

- Đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh;

- Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015;

- Đại diện lãnh đạo Ban, Bộ, ngành ở Trung ương;

- Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đại biểu khách quốc tế, đại diện đoàn ngoại giao một số nước tại Việt Nam;

- Đại diện các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ; cựu chiến sỹ biệt động thành; các đồng chí tham gia lãnh đạo, chỉ huy cuộc Tổng tiến công giải phóng miền Nam năm 1975; các đồng chí lãnh đạo các quân binh chủng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, quân đoàn, sư đoàn; một số trung đoàn, tiểu đoàn độc lập tham gia giải phóng Sài Gòn năm 1975;

- Đại diện nguyên là thành viên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình miền Nam Việt Nam; Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến thành phố; cựu sinh viên Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định; các nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam năm 1975 và đại diện một số đoàn thể khác;

- Đại diện các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VII;

- Đại diện các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với nước trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam năm 1975, tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Đại diện các tầng lớp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Đại diện người Việt Nam ở nước ngoài;

- Đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài nước;

- Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Việc bố trí chỗ ngồi cho đại biểu cấp cao theo sơ đồ riêng, do Văn phòng Trung ương Đảng đảm nhận.

Việc bố trí chỗ ngồi cho đại biểu khác theo sơ đồ riêng, do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận.

Việc huy động lực lượng và bố trí các khối đứng theo sơ đồ riêng, do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận.

2. Lực lượng diễu binh, diễu hành:

a) Khối Nghi trượng (Bộ Quốc phòng và Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận), gồm: Xe mô hình Quốc huy; khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước ảnh Bác và xe biểu tượng Giải phóng miền Nam.

b) Lực lượng diễu binh (Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an đảm nhận), gồm các khối đại diện các lực lượng vũ trang nhân dân, đi đội hình 10 x 10 (10 hàng ngang, 10 hàng dọc).

c) Lực lượng diễu hành (Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận), gồm các khối đại diện các tầng lớp nhân dân, đi đội hình 10 x 10 (10 hàng ngang, 10 hàng dọc) và 01 khối diễu hành nghệ thuật (có kịch bản riêng).

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

1. Chương trình Mít tinh:

- 6 giờ 15: Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ở Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Di tích Bến Nhà Rồng), sau đó về khu vực Lễ đài. Ban Tổ chức tiếp đón lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Mít tinh, diễu binh, diễu hành;

- 6 giờ 30: Chương trình văn nghệ;

- 7 giờ 00: Khai mạc Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước:

+ Chào cờ;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc Diễn văn kỷ niệm;

+ Phát biểu của đại diện Cựu chiến binh;

+ Phát biểu của đại diện thế hệ trẻ;

+ Ca khúc “Đất nước trọn niềm vui”. Kết thúc, thả bóng bay và chim bồ câu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình chi tiết của Lễ Mít tinh.

2. Chương trình diễu binh, diễu hành

a) Khối Nghi trượng, đi theo thứ tự sau:

- Khối Xe mô hình Quốc huy, 108 người (54 nam, 54 nữ) đại diện 54 dân tộc đi hai bên (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc, 200 vận động viên thể dục, thể thao mặc đồng phục, đội hình 20 x 10 (20 hàng ngang, 10 hàng dọc) (Bộ Quốc phòng đảm nhận);

- Khối Xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 thiếu nhi tay cầm hoa sen đi hai bên (Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận);

- Khối Xe biểu tượng Giải phóng miền Nam, 80 thanh niên (40 nam, 40 nữ) đại diện các tầng lớp xã hội tham gia giải phóng miền Nam đi hai bên (Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận).

b) Lực lượng diễu binh do Bộ Quốc phòng đảm nhận, gồm:

- Xe Chỉ huy toàn quân;

- Xe Tổ quân kỳ toàn quân;

- Khối Quân nhạc;

- Khối Quân kỳ của 05 cánh quân và khối Quân kỳ các sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn trực thuộc Bộ và Miền tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh;

- Khối Chiến sỹ Giải phóng quân;

- Khối Sỹ quan Lục quân;

- Khối Sỹ quan Phòng không - Không quân;

- Khối Sỹ quan Hải quân;

- Khối Sỹ quan Biên phòng;

- Khối Sỹ quan Cảnh sát biển;

- Khối Nữ Sỹ quan Thông tin;

- Khối Chiến sỹ Bộ binh;

- Khối Chiến sỹ Đặc công;

- Khối Chiến sỹ Biệt động;

- Khối Chiến sỹ Hải quân đánh bộ;

- Khối Chiến sỹ Cảnh sát biển;

- Khối Trình sát đặc nhiệm;

- Khối Nữ thanh niên xung phong giải phóng;

- Khối Nam tự vệ;

- Khối Nam dân quân các dân tộc Việt Nam;

- Khối Nữ du kích miền Nam;

- Khối Nữ dân quân miền Bắc;

- Khối Hồng kỳ.

c) Lực lượng diễu binh do Bộ Công an đảm nhận, gồm:

- Xe Chỉ huy toàn ngành;

- Xe Công an kỳ;

- Khối Sỹ quan An ninh nhân dân;

- Khối Sỹ quan Cảnh sát nhân dân;

- Khối Nữ Sỹ quan Cảnh sát giao thông;

- Khối Chiến sỹ Cảnh sát cơ động;

- Khối Chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm;

- Khối Chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy;

- Khối Công an xã.

d) Lực lượng diễu hành do Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận gồm:

- Khối Cựu chiến binh;

- Khối Cựu thanh niên xung phong;

- Khối Công nhân;

- Khối Nông dân;

- Khối Thanh niên;

- Khối Phụ nữ;

- Khối Mặt trận Tổ quốc;

- Khối nghệ thuật.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng lịch trình, xác định thời gian phù hợp để Cuộc đua xe đạp chủ đề “Non sông liền một dải” nối tiếp Khối nghệ thuật, kết thúc Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

V. TRANG TRÍ KHU VỰC MÍT TINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

1. Lễ đài nằm bên phải tuyến đường diễu binh. Phông chính Lễ đài được đặt ở khu vực trung tâm Lễ đài. Đối diện Lễ đài khán đài B. Khán đài. B gồm 01 màn hình LED và khu vực bố trí lực lượng xếp hình, xếp chữ. Cột cờ Tổ quốc được đặt ở bên trái của khán đài B.

2. Nội dung, ma-két trang trí Lễ đài, khán đài B và khu vực Mít tinh, diễu binh, diễu hành do Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, Ban Tổ chức cấp quốc gia phê duyệt.

3. Nội dung, kịch bản xếp hình, xếp chữ do Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, Ban Tổ chức cấp quốc gia phê duyệt.

4. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công an và Thành phố Hồ Chí Minh bố trí lực lượng tiêu binh, quân nhạc, các khối đứng khu vực Lễ đài và khu vực Cột cờ.

VI. ĐỊA ĐIỂM TẬP KẾT CÁC KHỐI DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

1. Khối Nghi trượng: Tập kết theo sơ đồ riêng.

2. Lực lượng diễu binh: Tập kết theo sơ đồ riêng.

3. Lực lượng diễu hành: Tập kết theo sơ đồ riêng.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ lập sơ đồ bố trí địa điểm tập kết của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

VII. TUYẾN ĐƯỜNG DIỄU BINH, DIỄU HÀNH VÀ VỊ TRÍ KẾT THÚC

Tuyến đường diễu binh, diễu hành là đường Lê Duẩn, từ Thảo Cầm Viên, qua Lễ đài, qua phía trước Hội trường Thống Nhất và một số tuyến đường khác.

Tuyến 1: Kết thúc trên đường Tôn Đức Thắng.

Tuyến 2: Kết thúc trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành phố Hồ Chí Minh lập sơ đồ tuyến đường cụ thể.

VIII. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRONG DIỄU BINH, DIỄU HÀNH

1. Lực lượng diễu binh thực hiện theo Điều lệnh.

2. Lực lượng tham gia diễu hành thể hiện tinh thần hồ hởi, phấn khởi; mang ảnh Bác, cờ, hoa, dải lụa các màu tạo không khí sinh động; sử dụng trang phục truyền thống.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 chỉ đạo toàn diện Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

2. Bộ Quốc phòng thành lập Tiểu ban Diễu binh, diễu hành do một đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng Tiểu ban.

3. Bộ Công an thành lập Tiểu ban An ninh do một đồng chí Thứ trưởng làm Trưởng Tiểu ban.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Bộ Quốc phòng

- Chỉ đạo chung về công tác diễu binh, diễu hành. Tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành;

- Thành lập Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, mời đại diện các Ban, Bộ, ngành liên quan và Thành phố Hồ Chí Minh tham gia;

- Xây dựng kịch bản và điều hành Chương trình diễu binh, diễu hành;

- Huy động, trang bị và tổ chức tập luyện cho các lực lượng quân đội tham gia diễu binh, khối nghi lễ đứng tại chỗ;

- Thiết kế, thi công và vận hành xe mô hình Quốc huy; xe rước ảnh Bác và xe biểu tượng Giải phóng miền Nam;

- Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị nội dung thuyết minh và phân công cán bộ (01 nam, 01 nữ) thuyết minh Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành (có phương án dự bị); gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, góp ý nội dung thuyết minh;

- Xây dựng kịch bản âm nhạc tại Mít tinh, diễu binh, diễu hành;

- Tham gia Tiểu ban An ninh.

2. Bộ Công an

- Thành lập Tiểu ban An ninh. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm an ninh, trật tự; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn;

- Tham gia Tiểu ban Diễu binh, diễu hành. Huy động, trang bị và tổ chức tập luyện cho các lực lượng công an tham gia diễu binh; chuẩn bị nội dung thuyết minh của các khối Công an gửi về Tiểu ban Diễu binh, diễu hành;

- Chủ trì và phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành phố Hồ Chí Minh lập danh mục các loại thẻ, phù hiệu an ninh; thiết kế, in và phát hành tới các đầu mối.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực nắm tình hình; tham mưu, đề xuất Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia điều hành giải quyết các công việc trong quá trình chuẩn bị và triển khai tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành theo phân công;

- Xây dựng kịch bản và thực hiện điều hành Chương trình Mít tinh;

- Tham gia Tiểu ban Diễu binh, diễu hành;

- Tham gia góp ý trang trí, ma-két, kịch bản âm nhạc của Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành;

- Tham gia góp ý nội dung thuyết minh Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành;

- Tham gia góp ý kịch bản diễu hành nghệ thuật.

4. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

- Thiết kế và thi công Lễ đài, khán đài B, Cột cờ và khu vực Mít tinh, diễu binh, diễu hành;

- Bảo đảm hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ Mít tinh, diễu binh, diễu hành; bố trí lực lượng tác nghiệp nghi thức Chào cờ, đồng ca tác phẩm “Đất nước trọn niềm vui”, thả bóng bay và chim bồ câu trong Chương trình Mít tinh;

- Tham gia Tiểu ban Diễu binh, diễu hành. Chuẩn bị và tổ chức tập luyện lực lượng diễu hành. Chuẩn bị nội dung thuyết minh của các khối diễu hành gửi về Tiểu ban Diễu binh, diễu hành;

- Xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện diễu hành nghệ thuật;

- Tham gia Tiểu ban An ninh. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng bảo đảm an ninh, trật tự; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn phục vụ Mít tinh, diễu binh, diễu hành;

- Bảo đảm điện, nước, vệ sinh môi trường cho lực lượng diễu binh, diễu hành tại các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức;

- Sắp xếp vị trí, bảo đảm các điều kiện cho các khối quần chúng dự Mít tinh theo vị trí và kịch bản đã được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao sắp xếp vị trí tác nghiệp cho truyền hình, phát thanh và phóng viên báo chí;

- Phối hợp Bộ Y tế bố trí lực lượng, phương tiện y tế thường trực tại các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và buổi Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

5. Các Ban, Bộ, ngành là thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

- Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Đề án này và tại Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) ban hành theo Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015.

D. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quyết định này được ban hành, các Bộ: Quốc phòng, Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lập dự toán kinh phí theo nhiệm vụ được phân công, gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2141/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 28/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2141/QĐ-TTg

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259229