• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2141/QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg

Tải về Quyết định 2141/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2141/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1956/QĐ-TTg

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Công văn số 664/LĐTBXH-TCDN ngày 09/3/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND Thành phố về việc phân công tạm thời công tác các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Ni;

Căn cứ Quyết định số 6127/QĐ-BCĐHN ngày 13/12/2010 của Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 901/SLĐTBXH - QLĐTN ngày 21/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg (gọi tắt là Ban chỉ đạo 1956) gồm các ông, bà có tên sau:

Trưởng Ban Chỉ đạo:

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố thay Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo:

Ông Lê Minh Thảo, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thay bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng phòng Quản lý đào tạo nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Điều 2. Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo 1956 Thành phố và thành viên Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 1956 Thành phố được kiện toàn tại Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND Thành phố không thay đổi. Ban Chỉ đạo 1956 Thành phố và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 1956 Thành phố thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 6127/QĐ-BCĐHN ngày 13/12/2010 của Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Lao động - TB&XH;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUB: PCVP(N
.N.K), Phòng KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: VT, VX(Tue).

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Đức Chung

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2141/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 04/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Lao động, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2141/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332626