• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Phát triển công nghiệp hỗ trợ

 

Quyết định 2142/QĐ-UBND năm 2017 danh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020

Tải về Quyết định 2142/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2142/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2017-2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Nghị quyết s 03-NQ/TU ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3546/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 16/TTr-SCT ngày 07 tháng 4 năm 2017 và công văn số 1290/SCT-QLCN ngày 07 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành danh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là danh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm công bdanh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017- 2020 và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp các kiến nghị bổ sung hoặc điều chỉnh Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh; Thtrưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT -TH8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

DANH MỤC

SẢN PHẨM ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)

STT

Tên dự án

Đa điểm

Ghi chú

I

Cơ khí chế tạo

1

Chế tạo Khuôn mẫu, đồ gá: Khuôn dập, khuôn đúc, đồ gá gia công, đồ gá kiểm tra.

Các KCN trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

2

Sản xuất linh kiện và phụ tùng máy gia công cơ khí, máy hàn.

Các KCN trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP .

3

Sản xuất linh kiện và phụ tùng máy động lực, máy nông nghiệp.

Các KCN, CCN trên địa bàn các huyện trong đó ưu tiên các KCN: Châu Đức, Đá Bc, Đất Đỏ I

Theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

4

Sản xuất linh kiện và phụ tùng phục vụ đóng tàu.

Các KCN: Đông Xuyên, Long Sơn.

Theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP .

5

Sản xuất linh kiện và phụ tùng máy, thiết bị chế biến nông lâm thủy sản và muối.

Các KCN, CCN trên địa bàn các huyện trong đó ưu tiên các KCN: Châu Đức, Đá Bạc, Đất Đỏ I.

Theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP .

6

Sản xuất dụng cụ đo lường, kiểm tra dùng trong cơ khí: Thước đo, máy đo 3 chiều, máy phân tích thành phần kim loại, máy siêu âm mối hàn.

Các KCN trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị định 111/2015/ND-CP.

7

Sản xuất khuôn mẫu có độ chính xác cao, khuôn đúc nhựa có độ chính xác cao.

Các KCN trên địa bàn tỉnh

Theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

8

Các loại chi tiết cơ khí tiêu chuẩn chất lượng cao: Các loại đai ốc, bu lông, ốc vít có độ chính xác cao dùng cho các thiết bị điện tử, cơ điện tử, điện tử y tế, rô bốt công nghiệp.

Các KCN trên đa bàn tỉnh

Theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP .

9

Dự án sản xuất các cụm linh kiện, phụ tùng cho hệ thống thiết bị sản xuất điện năng từ năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

Các KCN trên địa bàn tỉnh

Theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

10

Các loại chi tiết nhựa chất lượng cao: Các bộ truyền động chính xác, các chi tiết có độ bền và tuổi thọ cao, chịu nhiệt và chịu mài mòn bằng nhựa;

Các KCN trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

11

Thiết bị và linh phụ kiện ngành cầu trục: các loại tời nâng và palăng cáp - xích điện dm đôi và dầm đơn, các loại động cơ hộp số, cáp nâng hạ, phanh, hệ thống rulô cuốn nhả cáp điện.

Các KCN, CCN trên địa bàn huyện Tân Thành

Phục vụ phát triển ngành logistics và cầu cảng.

12

Thiết bị và hệ thống tự động chuyên dụng cho các loại cẩu trọng lực, trọng tải lớn.

Các KCN, CCN trên địa bàn huyện Tân Thành.

Phục vụ phát triển ngành logistics và cầu cảng.

13

Các thiết bị đo lường, các cơ cấu chấp hành, các bộ điều khiển và giám sát tự động cho các hệ thng thiết bị đồng bộ trong các nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy điện, nhà máy xi măng, dây chuyền sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm.

Các KCN,CCN trên địa bàn tỉnh.

Phục vụ ngành cơ khí trọng điểm.

14

Các thiết bị chế tạo, lắp ráp hạ thủy giàn khoan và các kết cấu siêu trường siêu trọng phục vụ ngành dầu khí.

Các KCN dọc sông Thị Vải, Cái Mép.

Cơ khí phc vụ dầu khí

15

Các thiết bị điều khiển, bộ biến đổi điện tử công suất dùng cho ngành điện và các máy tự động trong cơ khí chế tạo, tàu thủy, giao thông.

Các KCN trên địa bàn tỉnh.

Cơ khí hàng hải

16

Công nghệ xlý bề mặt và nhiệt luyện.

KCN Phú Mỹ 3 và các KCN trên địa bàn tỉnh.

Phục vụ các ngành cơ khí

II

Công nghiệp hóa chất

 

 

1

Sản xuất các chi tiết cao su kỹ thuật, cao su tổng hợp chuyên dụng cho các ngành công nghiệp dân dụng và an ninh quốc phòng

Các KCN: Long Sơn, Cái Mép, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3.

Sử dụng nguyên liệu từ sản phẩm hóa dầu

2

Sản xuất Methanol và các sản phẩm từ methanol

Các KCN trên địa bàn huyện Tân Thành trong đó ưu tiên KCN: Long Sơn, Cái Mép, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3.

Quyết định số 676/QĐ-BCT ngày 06/3/2017

3

Sản xuất Ethane và các sản phẩm từ ethane

Các KCN trên địa bàn huyện Tân Thành trong đó ưu tiên KCN: Long Sơn, Cái Mép, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3.

 

4

Sản xuất các loại nhựa polyethylen (PE), polypropylen (PP); polyvinyl chlorid (PVC), polystyren (PS), acrylbutadien styren (ABS),... các phụ gia, bán thành phẩm làm nguyên liệu phục vụ cho các ngành công nghiệp khác.

Các KCN trên địa bàn huyện Tân Thành trong đó ưu tiên KCN: Long Sơn, Cái Mép, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3.

Quyết định số 676/QĐ-BCT ngày 6/3/2017

5

Sản xuất khí công nghiệp.

Các KCN trên địa bàn tỉnh.

 

III

Công nghiệp vật liệu

 

 

1

Thép hp kim không gỉ, hp kim bền nóng, chịu mài mòn, chịu ăn mòn. Hp kim đặc biệt dùng cho công nghiệp, ngành điện, đóng tàu, khí tài quân sự.

Các KCN trên địa bàn tỉnh

Vật liệu phục vụ công nghiệp chế tạo

2

Vật liệu polyme và composite.

Các KCN trên địa bàn tỉnh.

Sử dụng nguyên liệu từ sản phẩm hóa dầu.

3

Vật liệu sử dụng xử lý môi trường như điện cực trơ, màng lọc...

Các KCN trên địa bàn tỉnh.

 

4

Sản xuất thủy tinh y tế, thủy tinh cách điện, sợi thủy tinh cách nhiệt, sợi thủy tinh làm cốt cho các vật liu tổ hợp.

Các KCN trên địa bàn tỉnh.

Vật liệu mới.

5

Sợi cacbon cường độ cao dùng cho vật liệu compozit.

Các KCN trên địa bàn tỉnh.

Vật liệu mới.

6

Vật liệu gốm sứ kỹ thuật cho công nghiệp điện, điện tử. Gốm ôxit zircon (thay ôxit nhôm, gốm ôxit titan, gốm cho động cơ đốt trong).

Các KCN trên địa bàn tỉnh.

Vật liệu mới.

* Đây là danh mục sản phẩm Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư. Đối với các sản phẩm nằm ngoài danh mục ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn từ năm 2017-2020 nêu trên vẫn được kêu gọi, thu hút đầu tư và được hưởng các ưu đãi đầu tư hiện có nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2142/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành: 02/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2142/QĐ-UBND

215

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362172