• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2146/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với giáo viên trường mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí trong theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Tải về Quyết định 2146/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2146/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TỰ CHỦ MỘT PHẦN KINH PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25/4/2006 CỦA CHÍNH PHỦ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục;

Căn cứ nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghiệp quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hải Phòng đến 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với giáo viên các trường mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Đề án số 128/ĐA-UBND ngày 10/10/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển đổi các trường mầm non bán công trên địa bàn Hải Phòng sang công lập tự chủ (thực hiện cơ chế tài chính tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ);

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển đổi các trường mầm non bán công sang công lập trên địa bàn Hải Phòng (thực hiện cơ chế tài chính tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động);

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính- Giáo dục và Đào tạo tài Tờ trình số 2213/TTr-STC-SGD.ĐT ngày 27/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với chế độ giáo viên mầm non trường công lập tự chủ một phần kinh phí trong năm 2012 như sau;

+ Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non hợp đồng trong chỉ tiêu lao động được giao hệ số 1,65 theo mức lương tối thiểu chung.

+ Kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp… theo hệ số 1,65 mức lương tối thiểu chung.

Điều 2. Giao Sở Tài chính cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện việc cấp kinh phí và hướng dẫn các địa phương thực hiện theo đúng quy định.

- Quyết định này thay thế Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hải Phòng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2146/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 30/12/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2146/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
144601