• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2150/QĐ-UBND năm 2014 về quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận và xem xét bố trí chung cư thành phố Đà Nẵng

Tải về Quyết định 2150/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2150/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN VÀ XEM XÉT BỐ TRÍ CHUNG CƯ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 4980/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Hội đng nhân dân thành phvề điều kiện được tiếp nhận đơn, xem xét giải quyết việc xin thuê chung cư của công dân trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND thành phố Đà Nng ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - TB&XH thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 76/TTr-SLĐTBXH ngày 12/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và xem xét bố trí chung cư thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Lao động TB&XH thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Quy định này;

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; các thành viên Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, địa phương và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TTTU, TTHĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- CVP và các Phó CVPUBNDTP;
- Lưu: VT
, QLĐTh (A.Cảnh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN VÀ XEM XÉT BỐ TRÍ CHUNG CƯ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 07 tháng 04 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục tiếp nhận và xem xét bố trí chung cư thành phố Đà Nẵng theo Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Chung cư theo quy định này là chung cư thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 2. Yêu cầu chung

Đối tượng được xem xét, bố trí chung cư phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Có hộ khẩu thường trú hợp pháp tại thành phố Đà Nẵng kể từ năm 2005 trở về trước;

- Bức xúc về chở, hiện nay đang ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có rất đông nhân khẩu với nhiều h gia đình cùng chung sng với diện tích chật hẹp;

- Thuộc một trong các đối tượng theo quy định tại Điều 3 của Quy định này.

Điều 3. Đối tượng

a) Đối tượng ưu tiên 1

- Phụ nữ đơn thân thuộc hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo, đang nuôi con;

- Gia đình thuộc hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo;

- Gia đình diện có công với cách mạng (theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng);

- Cán bộ thuộc diện thu hút của thành phố, đã lập gia đình, đang nuôi con;

- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác từ mười (10) năm trở lên, đã lập gia đình, đang nuôi con;

Tất cả các đối tượng thuộc diện ưu tiên 1 phải thuộc diện đặc biệt bức xúc về ch; hiện nay đang ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có rt đông nhân khu với nhiu hộ gia đình cùng chung sống trên diện tích sử dụng rất chật hẹp.

b) Đối tượng ưu tiên 2

- Phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con;

- Gia đình thuộc hộ nghèo;

- Gia đình diện có công với cách mạng (theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng);

- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác từ năm (05) năm trở lên, đã lập gia đình, đang nuôi con;

Tất cả các đối tượng thuộc diện ưu tiên 2 phải thuộc diện bức xúc về chỗ ở; hiện nay đang nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có đông nhân khu với nhiu hộ gia đình cùng chung sống trên diện tích sử dụng chật hẹp.

c) Ngoài hai diện đối tượng ưu tiên nêu trên, hiện nay thành phố chưa xem xét giải quyết các đối tượng khác.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ BỐ TRÍ CHUNG CƯ

Điều 4. Hồ sơ bao gồm

- Đơn đề nghị thuê (mua) căn hộ chung cư theo mẫu (mẫu số 1A dành cho công dân);(Mu số 1B dành cho CBCCVC). Đơn phải có xác nhận và ý kiến đề xuất cụ thể của lãnh đạo UBND các xã, phường, Tổ trưởng Tổ dân phố/ Trưởng thôn nơi công dân có hộ khẩu thường trú và xác nhận của cơ quan đang công tác (đối với CBCC, VC). Không tiếp nhận đơn không có xác nhận hoặc không đảm bảo các yêu cầu theo quy định;

- Các giấy tờ kèm theo gồm: Hộ khẩu, chứng minh nhân dân; sổ BHXH hoặc quyết định tuyển dụng (nếu là CB, CC, VC); các giấy tờ liên quan khác (nếu có);

- Các loại văn bản, giấy tờ trên được photo và chứng thực.

Điều 5. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1) Tiếp nhận hồ sơ:

- Đối tượng nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng. Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Điều 2 và Điều 4 của quy định này thì Tổ tiếp nhận và trả kết quả lập 02 phiếu biên nhận hồ sơ, 01 bản giao cho công dân, 01 bản kèm theo hồ sơ chuyển cho Tổ trưởng tổ xử lý chung cư phân công các thành viên đi kiểm tra, xác minh.

- Đối với hồ sơ đảm bảo các yêu cầu chung theo quy định tại Điều 2 của quy định này, nhưng thành phần hồ sơ chưa phù hợp với quy định thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn công dân thực hiện đúng quy định.

- Đối với hồ sơ không đảm bảo các yêu cầu chung theo quy định tại Điều 2 của quy định này thì cán bộ tiếp nhận giải thích cho công dân được rõ và không tiếp nhận hồ sơ.

2) Trả kết quả:

Việc xem xét và trả kết quả cho đối tượng được thực hiện trong thời hạn 60 ngày làm việc ktừ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Điều 6. Kiểm tra, xác minh và lập báo cáo đề xuất

Bước 1: Mỗi trường hợp kiểm tra, xác minh được bố trí 02 cán bộ của Tổ Xử lý chung cư (TXL) cùng với cán bộ của UBND xã/ phường đi kiểm tra thực tế tại hộ gia đình. Kết quả kiểm tra được ghi thành biên bản (mẫu số 2).

Bước 2: Sau khi tiến hành kiểm tra xong, cán bộ Tổ xử lý được phân công kiểm tra lập phiếu trình cụ thể từng trường hợp, ghi rõ thông tin chung hộ gia đình; tình trạng nhà ở, ý kiến của chính quyền địa phương, nguyện vọng của gia đình, ý kiến đề xuất của cán bộ kiểm tra và gửi về cho Thường trực Hội đồng Sở (mẫu số 3).

Bước 3: Thường trực Hội đồng Sở lên kế hoạch cho Lãnh đạo Sở đi phúc tra kết quả kiểm tra, xác minh của Tổ xử lý; tổng hợp kết quả đồng thời phối hợp với Công ty Quản lý nhà chung cư kim tra các trường hợp xác minh đã được bố trí hay chưa để tránh trùng lp; Sau đó Lập phiếu trình đối với từng trường hợp cụ thể chuẩn bị hồ sơ, báo cáo trình Hội đng xét duyệt btrí chung cư thành phố xem xét vào các kỳ họp định kỳ hàng tháng.

Điều 7. Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố gồm.

1. Chủ tịch Hội đồng - Phó Chủ tịch UBND thành phố;

2. Phó Chủ tịch Hội đồng - Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng;

3. Phó Chủ tịch Hội đồng - Giám đốc Sở Lao động TB&XH thành phố Đà Nng;

4. Các ủy viên Hội đồng:

- Giám đốc công ty Quản lý Nhà chung cư thành phố Đà Nẵng - Ủy viên Thường trực Hội đồng;

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng;

- Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND thành phố Đà Nẵng;

- Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng;

- Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng;

- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng.

Định kỳ hàng tháng Hội đồng tổ chức họp xét duyệt từ 1-2 lần, vào các ngày 10 và 25 hàng tháng. Trường hợp có nhiều hồ sơ cần xét duyệt thì Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sẽ bố trí các cuộc họp đột xuất để xử lý.

Điều 8. Trình tự xét duyệt và bố trí chung cư

Tại phiên họp của Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố, cơ quan thưng trực Hội đồng báo cáo, giải trình đối với từng trường hợp xin thuê (mua) căn hộ chung cư. Sau khi có ý kiến thng nhất của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng sẽ kết luận việc đồng ý hoặc không đồng ý bố trí căn hộ chung cư cho từng trường hợp cụ thể.

Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng tại phiên họp xét duyệt, Sở Lao động TB&XH lập danh sách các trường hợp được Hội đồng thống nhất đề nghị bố trí chung cư, trình UBND thành phố xem xét, quyết định (phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND thành phố và Văn phòng UBND thành phố để báo cáo xin ý kiến của Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND thành phố).

Sau khi có ý kiến thống nhất của Chủ tịch HĐND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố, Sở Lao động TB&XH chuyển toàn bộ hồ sơ gốc các trường hợp được b trí chung cư ( gồm đơn và các hồ sơ liên quan, phiếu trình của Sở đã có ý kiến đồng ý của Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chung cư) cho Văn phòng UBND thành phố để dự tho Quyết định btrí căn hộ chung cư và quản lý hồ sơ lưu. Sở Lao động TB&XH quản lý những hồ sơ không được Hội đồng thống nhất để theo dõi.

Sau thời hạn 02 ngày kể từ khi có ý kiến của Chủ tịch HĐND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố phải hoàn thành việc trình ký Quyết định btrí căn hộ chung cư cho các trường hợp đã được lãnh đạo thành phố thống nhất, gửi cho cơ quan thường trực 02 bản (01 bản lưu hồ sơ, 01 bn gửi cho công dân), 01 bản gửi cho Giám đốc công ty Quản lý Nhà chung cư thành phố và gửi cho các báo, đài của thành phố để công bố công khai danh sách các trường hợp được thuê chung cư.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định bố trí căn hộ chung cư, Giám đốc công ty Quản lý Nhà chung cư thành phố hoàn tt các thủ tục, ký kết hợp đồng theo quy định, bàn giao căn hộ cho công dân, báo cáo kết quả về Văn phòng UBND thành phố và cơ quan thường trực Hội đồng.

Điều 9. Thông báo kết quả

1. Đối với các trường hợp đã được UBND thành phố Quyết định bố trí căn hộ chung cư, trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định của UBND thành phố, cơ quan thường trực Hội đồng thực hiện công bố thông tin đến công dân theo các hình thức sau:

- Trao Quyết định của UBND thành phố về việc bố trí căn hộ chung cư cho công dân tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng;

- Niêm yết danh sách công dân được bố trí căn hộ chung cư tại trụ sở cơ quan, nơi tiếp nhận hồ sơ;

- Thông báo kết quả bố trí chung cư về UBND xã/phường nơi công dân đăng ký thường trú để thông tin cho công dân;

- Đăng tải danh sách công dân đã được bố trí căn hộ chung cư trên báo đài và trang thông tin điện tử của cơ quan.

2. Đối với các trường hợp chưa được bố trí, trong thời hạn 02 ngày, sau khi có ý kiến luận của Chủ tịch Hội đồng xét duyệt, cơ quan thường trực Hội đồng thực hiện công bố thông tin đến công dân theo các hình thức sau:

- Đăng tải danh sách công dân chưa được bố trí căn hộ chung cư trên trang thông tin điện tử của cơ quan;

- Niêm yết danh sách công dân chưa được bố trí căn hộ chung cư tại trụ sở cơ quan, nơi tiếp nhận hồ sơ;

- Gửi văn bản thông báo đến công dân. Đối với những trường hợp do thay đi địa chỉ, thông báo không đến được công dân thì thông báo với chính quyền địa phương nơi công dân thường trú biết kết quả.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố (cơ quan thường trực Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố)

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng chủ trì và điều phối hoạt động chung của Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;

- Phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của thành phố về btrí căn hộ chung cư trên các phương tiện thông tin cho mọi công dân được biết về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự và thông tin về kết quả giải quyết;

- Hướng dẫn thực hiện quy trình tiếp nhận, tổ chức kiểm tra xác minh;

- Tổng hợp hồ sơ và báo cáo trình Hội đồng xét duyệt xem xét quyết định tại các phiên họp định kỳ hàng tháng;

- Phối hợp với Văn phòng UBND thành phố trình lãnh đạo thành phố phê duyệt kết quả xét duyệt của Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư;

- Thực hiện công tác báo cáo.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Xây dựng thành phố

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý vận hành chung cư, thực hiện quản lý và sử dụng chung cư theo đúng quy định;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch hàng năm về số lượng căn hộ chung cư sẽ được cho thuê, bán nhằm cung cấp cho Hội đồng có cơ sở thực hiện xét duyệt hồ sơ xin thuê, mua căn hộ chung cư;

- Tham mưu đề xuất UBND về xây dựng và phát triển khu chung cư.

Điều 11. Trách nhiệm của Văn phòng UBND thành phố

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách về bố trí chung cư phù hợp với điều kiện thực tế của từng thời kỳ;

- Chủ trì phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng trình lãnh đạo thành phố phê duyệt kết quả xét duyệt của Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư;

- Trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định bố trí căn hộ chung cư.

Điều 13. Trách nhiệm của công ty Quản lý Nhà chung cư thành phố

- Hướng dẫn, ký kết hợp đồng thuê nhà đi với chủ sử dụng nhà chung cư theo quy định;

- Phi hp với chính quyền địa phương các cấp thường xuyên kiểm tra việc sử dụng nhà chung cư; đxuất việc xử lý những trường hợp vi phạm. Kịp thời đxuất những vướng mc trong quá thực hiện;

- Tng hp, thường xuyên báo cáo UBND thành phố, Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư, Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước về tình hình sử dụng căn hộ chung cư.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường tiến hành khảo sát nắm tình hình nhu cầu đối tượng thực sự bức xúc về chỗ ở và đảm bảo các yêu cầu theo quy định, định kỳ 6 tháng báo cáo về Thường trực Hội đồng để phối hợp với Sở Xây Dựng lập kế hoạch bố trí chung cư trình UBND thành phố phê duyệt.

- Chỉ đạo chủ tịch UBND các xã/phường:

+ Tuyên truyền, phổ biến chính sách đến nhân dân địa phương; hướng dẫn thủ tục, cung cấp mu đơn cho công dân; thông báo kết quả bố trí chung cư đến công dân; chỉ đạo công tác phối hợp của địa phương với các cơ quan trong quá trình thực hiện;

+ Hướng dẫn cho Tổ trưng/ trưởng thôn xác nhận đơn của công dân. Việc xác nhận phải đảm bảo các tiêu chí về hộ khẩu thường trú, thuộc diện đối tượng hoàn cảnh và tình trạng nhà ở;

+ Xác nhận và ghi ý kiến đề xuất của lãnh đạo UBND xã/ phường về việc btrí hoặc không bố trí chung cư. Lãnh đạo UBND xã/phường chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố về nội dung xác nhận và ý kiến đề xuất của mình.

Điều 15. Trách nhiệm của các Hội, Đoàn thể

Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp trong công tác tuyên truyền; ph biến chính sách, hướng dẫn thủ tục, khảo sát nắm nhu cầu bc xúc về nhà ở trong phạm vi đối tượng quản lý, phối hợp với các địa phương các cơ quan liên quan đxuất xem xét. Kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc rà soát, đề xuất b trí chung cư cho đối tượng. Phối hợp tham gia đxuất cơ chế, chính sách b tchung cư cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng thời kỳ.

Điều 16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt nam thành phố

Giám sát các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của thành phố về bố trí căn hộ chung cư cho công dân trên địa bàn thành phố; phối hợp tham gia đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách bố trí chung cư cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng thời kỳ.

Điều 17. Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công An thành phố Đà Nẵng

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin các chủ trương chính sách của thành phố và kết quả btrí chung cư trên các phương tiện thông tin.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh hoặc có những vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2150/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 07/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2150/QĐ-UBND

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375943