• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

Tải về Quyết định 216/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2021-2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đi, bsung một sđiều của Luật Tchức chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định s81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình htrợ pháp liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình s07STP-TTr ngày 01/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCTUBND tnh;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN
Quảng Ngãi;

- Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv80.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Phước Hiền

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021- 2025; đồng thời để công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục có bước chuyển biến mạnh mẽ, đi vào thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 gồm những nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mc tiêu

a) Mục tiêu chung

Xác định rõ nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp; góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật, chủ động phòng ngừa rủi ro của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

b) Mục tiêu cụ thể

- 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận, sử dụng và đóng góp ý kiến đối với các thông tin pháp luật đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- 100% các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được giới thiệu, phổ biến kịp thời để cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp.

- 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật kinh doanh; nâng cao năng lực, kỹ năng tham mưu, tư vấn, đàm phán, ký kết hợp đồng cho đội ngũ cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

- 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tư vấn và giải đáp pháp luật khi có yêu cầu.

- Tạo tính chủ động, thống nhất trong triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, nội dung, hình thức theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ; kết hp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải theo yêu cầu quản lý nhà nước hoặc theo đề xuất của doanh nghiệp; không phân biệt loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu và lĩnh vực hoạt động; đảm bảo các nội dung thực hiện mang tính thiết thực và đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp.

c) Các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh cần xác định cụ thể thời gian thực hiện và tiến độ hoàn thành; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành

Tiếp tục cập nhật và đăng tải kịp thời 100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (thủ tục đăng ký đầu tư, kinh doanh, các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng...) để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật).

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý

Cập nhập và đăng tải đầy đủ, kịp thời, chính xác các bản án, quyết định của Tòa án; phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được phép công khai mà bộ, cơ quan ngang bộ, y ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan; các văn bản trả lời của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đối với các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình áp dụng pháp luật; các văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật đối với các vụ việc, vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử công khai các văn bản nảy.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Hoạt động cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Hoạt động cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được thực hiện thông qua việc biên soạn và cấp phát miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh các tài liệu như: sách hỏi đáp pháp luật, đề cương giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, bản tin hỗ trợ doanh nghiệp, tờ gấp pháp luật... để cung cấp, giới thiệu nội dung các văn bản pháp luật mới ban hành; các cơ chế, chính sách của tỉnh và ngành, lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa; cảnh báo rủi ro pháp lý trong một số trường hp cụ thể...để qua đó các doanh nghiệp có thể tìm hiểu, nghiên cứu và nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật cũng như các cơ chế, chính sách của UBND tỉnh và các bộ, ngành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị phối hp: Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở kế hoạch thực hiện bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thông qua tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành, kinh doanh của doanh nghiệp và văn bản thực hiện các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ WTO, APEC, ASEAN, CPTPP, các thỏa thuận thương mại - đầu tư song phương, hội nhập kinh tế quốc tế với các nước... cho cán bộ làm công tác quản lý, lãnh đạo và pháp chế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên liên hệ với Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Trung ương cập nhật thông tin để kịp thời phổ biến cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025.

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; Liên minh hp tác xã; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư tỉnh.

5. Hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được thực hiện dưới nhiều hình thức như: giải đáp các vướng mắc pháp lý liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bằng văn bản, thư điện tử, điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật); xây dựng chuyên mục Giải đáp và Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; tổ chức đối thoại, tổng hp các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật, các thủ tục hành chính... tham mưu UBND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hoặc kiến nghị các cơ quan cấp trên sửa đổi, bổ sung cho phù hp.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị phối hp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; Liên minh hp tác xã; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư tỉnh.

6. Phối hợp, hỗ trợ Bộ Tư pháp thực hiện các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai trên địa bàn tỉnh

Phối hp, hỗ trợ Bộ Tư pháp thực hiện các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai trên địa bàn tỉnh như: Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu gồm các văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình áp dụng pháp luật; tổ chức các chương trình bồi dưỡng (trực tiếp hoặc qua phương tiện truyền thông) giữa chuyên gia pháp lý với người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức các chương trình bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức các hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp lý chuyên sâu giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hiệp hội, hội doanh nghiệp, chuyên gia, người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hp: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; Liên minh hợp tác xã; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư tỉnh và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

7. Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2025.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; Liên minh hp tác xã; Hội Luật gia; Đoàn Luật sư tỉnh và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các nhiệm vụ được quy định trong Chương trình này do cơ quan, đơn vị nào thực hiện thì cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cùng dự toán kinh phí chi thường xuyên của năm sau của cơ quan, đơn vị về Sở Tài chính thẩm định, tổng hp trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt trong dự toán ngân sách nhà nước năm liền kề.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Làm đầu mối tham mưu, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành giúp UBND tỉnh triển khai, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình này.

- Hàng năm ban hành và công bố công khai kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan và Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tư pháp.

- Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của điểm a khoản 4 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP .

- Định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cho Bộ Tư pháp và UBND tỉnh để theo dõi và có bin pháp chỉ đạo kịp thời.

2. Văn phòng UBND tỉnh

Chủ trì, phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành; cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý; chuyên mục Giải đáp và Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp theo nội dung của Chương trình này.

3. Sở Tài chính

Tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí cho Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành đảm bảo cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản có liên quan.

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các quan, đơn vị có liên quan

- Chủ trì, phối hp với Sở Tư pháp trong việc xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình này; phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp để tiếp nhận thông tin và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, qua đó đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của cơ quan, đơn vị theo đề nghị Sở Tư pháp.

5. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chủ động phối hp với Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Chương trình này./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 216/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Phước Hiền
Ngày ban hành: 05/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 216/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
468325