• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2163/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục “Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2 do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 2163/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2163/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC “CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH NGÀNH Y TẾ GIAI ĐOẠN 2” DO LIÊN MINH CHÂU ÂU TÀI TRỢ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8473/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục “Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2 do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ với các nội dung chính của Chương trình được nêu tại Mục 2 tại văn bản số 8473/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Bộ Tài chính đàm phán với phía EU về Hiệp định tài chính của Chương trình và trình Chính phủ phê duyệt Hiệp định theo quy định.

Điều 3. Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch sử dụng khoản viện trợ bảo đảm hiệu quả, thực hiện theo đúng quy định của Việt Nam và Nhà tài trợ./

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, Y tế, TC, NG;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, các Vụ: KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, QHQT(3). ĐT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2163/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 02/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2163/QĐ-TTg

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259323