• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2166/QĐ-BGTVT năm 2020 về thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, hoạt động của bến xe ô tô khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 2166/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2166/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THANH TRA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ, HOẠT ĐỘNG CỦA BẾN XE Ô TÔ KHÁCH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải (GTVT);

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ GTVT;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ GTVT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, hoạt động của bến xe ô tô khách tại các tỉnh: Phú Thọ, Thái Bình, Quảng Ninh.

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm thanh tra và các thời kỳ khác có liên quan.

Thời hạn thanh tra: Theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trịnh Văn Tùng, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ GTVT - Trưởng đoàn.

2. Ông Hà Văn Tấn, Thanh tra viên chính Thanh tra Bộ GTVT - Phó Trưởng đoàn.

3. Ông Nguyễn Đức Cường, Thanh tra viên chính Thanh tra Bộ GTVT - Thành viên.

4. Ông Cấn Tất Lĩnh - Thanh tra viên Thanh tra Bộ GTVT - Thành viên.

5. Ông Trần Anh Dũng, Chuyên viên chính, Công chức thanh tra Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Thành viên.

6. Ông Ngô Đại Thắng, Trưởng phòng Cơ sở dữ liệu và Phần mềm, Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ GTVT - Thành viên (tham gia Đoàn thanh tra khi tiến hành thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe).

(Ông Nguyễn Song Hào, Chuyên viên Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ GTVT thay thế ông Ngô Đại Thắng khi ông Thắng vắng mặt).

7. Ông Đinh Văn Minh, Chuyên viên Vụ Vận tải, Bộ GTVT - Thành viên (tham gia Đoàn thanh tra khi tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe ô tô khách).

8. Đại diện Thanh tra Sở GTVT các tỉnh: Phú Thọ, Thái Bình, Quảng Ninh - Thành viên (tham gia Đoàn thanh tra khi thanh tra đối với cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe, đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe ô tô khách tại địa phương).

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra theo nội dung tại Điều 1 Quyết định này và Kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định khác có liên quan.

Giao Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Nguyễn Thị Thanh Hiền phê duyệt Kế hoạch tiến hành thanh tra, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra; chỉ đạo, theo dõi, giúp Bộ trưởng Bộ GTVT xử lý hoặc trình Bộ trưởng bộ GTVT xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, Điều 3, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở GTVT các tỉnh: Phú Thọ, Thái Bình, Quảng Ninh; Thủ trưởng các đơn vị được thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Vụ Vận tải;
- Tổng cục đường bộ Việt Nam;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Lưu: VT, TTr, HSD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2166/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 18/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2166/QĐ-BGTVT

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458085