• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2170/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 2170/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2170/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2150/TTr-SNV ngày 24/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hiệu Trưởng trường Chính trị tỉnh, Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 (t/hiện);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Hội LHPN, LĐLĐ, Tỉnh đoàn;
- Lưu: VT, Hoàng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lý Thái Hải

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2170/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông tin, tuyên truyền các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Qua đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện cải cách hành chính (CCHC); tích cực tham gia các dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến; giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước.

- Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, những hạn chế trong công tác CCHC; kịp thời xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến CCHC và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện CCHC.

2. Yêu cầu

- Việc phổ biến, tuyên truyền về CCHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đầy đủ, kịp thời với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tuyên truyền CCHC là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền về CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền về CCHC đến các tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ KINH PHÍ TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tiếp tục tuyên truyền các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về CCHC.

- Các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến các nội dung CCHC về thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước, về cải cách chế độ, công vụ công chức.

- Các quy định liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức như: quyền, nghĩa vụ, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, thái độ phục vụ nhân dân. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mỗi quan hệ với cơ quan nhà nước; các nguyên tắc, cách thức và những vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC.

- Các quy định về thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; phản ánh việc giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (mặt được, mặt hạn chế).

- Tuyên truyền các tập thể, cá nhân tích cực, điển hình trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, phục vụ nhân dân; phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm CCHC có hiệu quả tại các đơn vị, địa phương, trong và ngoài tỉnh; phản ánh những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vô trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

- Các địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính với cơ quan nhà nước. Hỏi đáp các vấn đề liên quan đến CCHC; đăng tải các ý kiến kiến nghị về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân và các phản hồi ý kiến, kiến nghị.

- Tuyên truyền, phổ biến những chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp.

2. Hình thức tuyên truyền

2.1. Công khai các thủ tục hành chính: Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ hành chính của các cơ quan, đơn vị; công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Các cơ quan hành chính các cấp có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2.2. Tuyên truyền trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương: Phổ biến các nội dung CCHC lồng ghép trong các buổi họp, giao ban cơ quan, sinh hoạt tập thể.... Lồng ghép vào chương trình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Các cơ quan hành chính các cấp, các đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

2.3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng Internet

a) Trên Cổng thông tin điện tử tỉnh

b) Trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

c) Trên Báo Bắc Kạn:

d) Trên Cổng/Trang Thông tin điện tử các sở, ban, ngành, các huyện, Thành phố; Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, Thành phố.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị xây dựng các chuyên trang để tuyên truyền về công tác CCHC phù hợp với điều kiện cụ thể từng đơn vị

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

e) Xây dựng trang Website CCHC của tỉnh, đặt tại Sở Nội vụ, Cơ quan thường trực về công tác cải cách hành chính của tỉnh: Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, phản ánh những kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức của các cơ quan, đơn vị, những điển hình tiên tiến, những cách làm hay; đăng tải các ý kiến kiến nghị về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân và các phản hồi ý kiến, kiến nghị trên trang Web

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016

2.4. Tuyên truyền bằng tờ rơi, sổ tay về CCHC

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ; Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016-2020.

2.5. Lồng ghép nội dung CCHC vào chương trình giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức (các lớp lý luận chính trị; kiến thức quản lý nhà nước;...).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2.6. Phối hợp với các cơ quan đoàn thể tuyên truyền: Tổ chức các cuộc thi, hội thi bằng hình thức sân khấu hóa; lồng ghép trong các cuộc tọa đàm, các buổi nói chuyện chuyên đề...

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2016-2020 (theo Chương trình phối hợp).

3. Kinh phí thực hiện

Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán kinh phí các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nội dung tuyên truyền CCHC tại Kế hoạch này lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Ngoài việc chủ trì thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các hình thức tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị liên quan; cung cấp các tài liệu liên quan đến CCHC cho các cơ quan thông tin đại chúng khi được đề nghị; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền chung trong báo cáo CCHC định kỳ hoặc đột xuất;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và duy trì trang Website CCHC của tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bắc Kạn; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, các đơn vị có trang thông tin điện tử, căn cứ nội dung tuyên truyền về CCHC, chủ động xây dựng các chuyên mục, chuyên đề phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị, ngành nghề. Tháng 12 hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Nội vụ).

3. Trường Chính trị tỉnh

Biên soạn các bài giảng về CCHC đưa vào giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phù hợp với từng đối tượng.

4. Các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả trong đoàn viên, hội viên.

5. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí hàng năm của các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện các hình thức tuyên truyền về CCHC trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

6. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố

Ngoài việc thực hiện các hình thức tuyên truyền nêu trên có trách nhiệm cung cấp thông tin việc thực hiện CCHC của đơn vị mình cho các cơ quan thông tin đại chúng; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chủ trì thực hiện các hình thức tuyên truyền khi được yêu cầu.

Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực thuộc cung cấp thông tin việc thực hiện CCHC của đơn vị mình cho các cơ quan thông tin đại chúng; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chủ trì thực hiện các hình thức tuyên truyền khi được yêu cầu.

Trên cơ sở kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC hàng năm phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2170/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 28/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2170/QĐ-UBND

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331151