• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


 

Quyết định 2170/QĐ-UBND năm 2013 mua bảo hiểm y tế cho đối tượng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg do tỉnh Sơn La ban hành

Tải về Quyết định 2170/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2170/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO ĐỐI TƯỢNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG NGÀY 09/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam Pu Chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của liên bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và Công văn số 7114/BYT-BH ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 802/TTr-LĐTBXH ngày 22 tháng 8 năm 2013 và Báo cáo giải trình số 230/BC-LĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua bảo hiểm y tế cho 185 đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, (có Danh sách kèm theo);

1. Mức mua bảo hiểm y tế bằng 4,5% lương tối thiểu.

2. Kinh phí mua bảo hiểm y tế thực hiện theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ do ngân sách địa phương cấp.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm mua thẻ bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện có đối tượng được hưởng tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, Mai Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, VX.SN15b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG NGÀY 09/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 2170 /QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Đã đối chiếu với chế độ BHYT khác

1

Đinh Hồng Thắm

1963

Xã Chiềng Sại, huyện Mộc Châu

Bản Nà Mường 2, Nà Mường, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên

Không hưởng

2

Mùi Văn Thiệp

1964

Xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu

Bản Piềng Tòng, Nà Mường, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên

Không hưởng

3

Lường Văn Phượng

1962

Xã Chiềng Sại, huyện Mộc Châu

Đoàn Kết, Nà Mường, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên

Không hưởng

4

Bàn Văn Hem

1964

Xã Hua Păng, huyện Mộc Châu

Km 16, Hua Păng, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên

Không hưởng

5

Lường Văn Ngoan

1963

Xã Hua Păng, huyện Mộc Châu

Nà Bó 1, Hua Păng, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên

Không hưởng

6

Lò Văn Tý

1962

Xã Hua Păng, huyện Mộc Châu

Chiềng Cang, Hua Păng, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên

Không hưởng

7

Lò Xuân Ận

1965

Xã Hua Păng, huyện Mộc Châu

Chiềng Cang, Hua Păng, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên

Không hưởng

8

Nguyễn Đức Chung

1962

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Tiểu khu 1, TT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mộc Châu

Không hưởng

9

Lường Văn Quyền

1959

Xã Mường Tè, huyện Mộc Châu

Tiểu khu 3, TT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mộc Châu

Không hưởng

10

Trần Như Hạ

1958

Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Tiểu khu 4, TT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mộc Châu

Không hưởng

11

Nguyễn Trọng Tiến

1962

Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Tiểu khu 6, TT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mộc Châu

Không hưởng

12

Đặng Văn Thắng

1968

Huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội

Tiểu khu 14, TT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mộc Châu

Không hưởng

13

Nguyễn Đức Duy

1955

Huyện Thường Tín, TP Hà Nội

Bản Ta Niết, Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mộc Châu

Không hưởng

14

Ngô Xuân Chiến

1959

Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Tán Thuật, Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mộc Châu

Không hưởng

15

Lò Văn Khăm

1964

Xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu

Bản Pá Phang, Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mộc Châu

Không hưởng

16

Cầm Văn Tươi

1964

Xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu

Bản Pá Phang, Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mộc Châu

Không hưởng

17

Đặng Văn Hãn

1964

Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hải Dương

Bản Tây Hưng, Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mộc Châu

Không hưởng

18

Đào Duy Hưng

1962

Huyện Thường Tín, TP Hà Nội

Bản Ta Niết, Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mộc Châu

Không hưởng

19

Mùa Lao Da

1961

Xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu

Bản Ta Số, Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mộc Châu

Không hưởng

20

Mùa A Chu

1965

Xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu

Bản Ta Số, Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mộc Châu

Không hưởng

21

Đinh Công Hoà

1961

Xã Mường Tè, huyện Mộc Châu

Pơ Tào, Mường Tè, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

22

Lò Văn Hòa

1966

Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu

Bản Dọi 1, Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

23

Lò Văn Thiên

1966

Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu

Bản Dọi 1, Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

24

Vì Văn Chả

1957

Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu

Bản Dọi 1, Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

25

Lò Văn Chiến

1965

Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu

Bản Dọi 1, Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

26

Lò Văn Chuyển

1962

Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu

Bản Dọi 1, Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

27

Lường Văn Thuấn

1966

Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu

Bản Dọi 1, Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

28

Lò Văn Xứng

1964

Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu

Bản Hoa 1, Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

29

Trần Quốc Trường

1960

Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Tiểu khu 84/85, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

30

Trần Xuân Kha

1964

Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội

Tiểu khu Pa Khen I, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

31

Đặng Văn Chỉnh

1960

Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Tiểu khu 67, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

32

Nguyễn Trung Thành

1961

Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Tiểu khu 67, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

33

Bùi Văn Công

1963

Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Tiểu khu 84/85, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

34

Trần Xuân Lâm

1966

Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Tiểu khu S89, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

35

Trần Văn Huy

1961

Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội

Tiểu khu S89, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

36

Trần Tiến Viền

1960

Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Tiểu khu Khí tượng, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

37

Nguyễn Doãn Sang

1962

Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Tiểu khu 32, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

38

Phạm Văn Thuận

1965

Huyện Mê Linh, TP Hà Nội

Tiểu khu Chè Đen II, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

39

Lò Văn Hội

1965

TT Ít Ong, huyện Mường La

Tiểu khu Pa Hía, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

40

Phan Quang Anh

1959

Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Tiểu khu Thảo Nguyên, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

41

Bùi Sỹ Hùng

1962

Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá

Tiểu khu 66, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

42

Trần Tiến Cử

1966

Huyện Ý Yên, tỉnh Hà Nam Ninh

Tiểu khu 1/5, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

43

Hà Xuân Thuỷ

1964

Xã Quang Minh, huyện Mộc Châu

Tiểu khu Chiềng Đi, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

44

Lê Quốc Toản

1964

Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Tiểu khu Chè Đen II, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

45

Lê Quang Bình

1959

Huyện Đông Thêu, tỉnh Thanh Hoá

Tiểu khu 67, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

46

Nguyễn Quốc Sơn

1963

Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Tiểu khu 66, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

47

Nguyễn Tài Đoàn

1968

Huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Tiểu khu 68, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

48

Đinh Long Cường

1964

Huyện Trấn Yên, Hoàng Liên Sơn

Tiểu khu 67, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

49

Phan Như Quang

1968

Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Tiểu khu 68, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

50

Phạm Đức Tuân

1964

Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Tiểu khu 68, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

51

Trương Quang Điện

1961

Nam Định, Hà Nam Ninh

Tiểu khu 77, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

52

Nguyễn Đình Thế

1967

Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Tiểu khu 26/7, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

53

Nguyễn Văn Phương

1962

Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Tiểu khu Chè Đen II, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

54

Vì Văn Thành

1966

Xã Mường Sang, huyện Mộc Châu

Tiểu khu Tiền Tiến, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

55

Giang Minh Hữu

1962

Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Tiểu khu Cờ Đỏ, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

56

Bùi Văn Mạnh

1968

Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Tiểu khu 64, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

57

Trần Văn Tình

1969

Huyện Vụ Bản, tỉnh Hà Nam

Tiểu khu 64, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

58

Nguyễn Văn Ky

1957

Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Tiểu khu 70, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

59

Lê Văn Hiến

1968

Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Tiểu khu 40, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

60

Vì Văn Lui

1957

Xã Mường Tè, huyện Mộc Châu

Tiểu khu 64, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

61

Vũ Quang Thắng

1962

Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Tiểu khu 19/8, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

62

Nguyễn Văn Hùng

1961

Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội

Tiểu khu Khí Tượng, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

63

Đinh Công Thận

1964

Huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình

Tiểu khu Bó Bun, TTNT Mộc Châu, Sơn La

Bệnh viện ĐK Thảo Nguyên, Mộc Châu

Không hưởng

64

Cầm Văn Chim

1964

Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn

Bản Lù, xã Chiềng Lương, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

65

Lường Văn Pin

1964

Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn

Bản Mờn, xã Chiềng Lương, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

66

Hà Văn Thực

1965

Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn

Bản Lù, xã Chiềng Lương, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

67

Hà Văn Thuỷ

1966

Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn

Bản Lù, xã Chiềng Lương, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

68

Quàng Văn Thích

1962

Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn

Bản Lù, xã Chiềng Lương, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

69

La Văn Héo

1961

Pha Kinh, Quỳnh Nhai, Sơn La

Bản Kích, xã Chiềng Lương, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

70

Lò Văn Châu

1962

Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bản Nà Viền, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

71

Tòng Văn Piềng

1966

Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bản Bon, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

72

Phạm Văn Minh

1962

Toàn Thắng, Tứ Lộc, Hải Dương

Tiến Xa, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

73

Nguyễn Văn Đức

1959

Bắc Sơn, Hưng Hà, Thái Bình

Tiến Xa, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

74

Nguyễn Tiến Thịnh

1964

Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội

Tiến Xa, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

75

Phạm Thanh Châu

1959

Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình

Tiến Xa, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

76

Nguyễn Văn Dũng

1964

Tiên Minh, Duy Tiên, Hà Nam

Tiến Xa, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

77

Nông Văn Dương

1965

Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bản Mé, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

78

Lừ Văn Chiêng

1963

Pha Kinh, Quỳnh Nhai, Sơn La

Bản Mứn, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

79

Lê Hữu Trần

1964

Việt Hoà, Khoái Châu, Hưng Yên

Bản Ta Sinh, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

80

Tòng Văn Diêu

1960

Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bản Cút, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

81

Hà Văn Mai

1962

Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bản Cút, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

82

Hà Văn Thắng

1965

Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bản Tà Xa, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

83

Cà Văn May

1958

Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bản Cút, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

84

Lò Văn Chiến

1966

Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bản Nà Viền, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

85

Tòng Văn Thành

1959

Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bản Lẳm, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

86

Lò Văn Đán

1962

Pha Kinh, Quỳnh Nhai, Sơn La

Mai Quỳnh, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

87

Điêu Chính Kết

1957

Mường Chiên, Quỳnh Nhai, Sơn La

Mai Quỳnh, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

88

Lò Văn Hoan

1967

Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bản Un, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

89

Quàng Văn Thi

1962

Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bản Un, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

90

Lò Văn Hưởng

1961

Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bản Bon, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

91

Hà Văn Phái

1967

Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bản Xa Căn, Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

92

Hoàng Văn Tỉnh

1964

Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bản Củ Pe, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

93

Lò Văn Cới

1959

Pha Kinh, Quỳnh Nhai, Sơn La

Bản Mứn, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

94

Lò Văn Quý

1969

Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bản Lếch, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

95

Nguyễn Duy Đông

1965

Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội

Thống Nhất, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

96

Nguyễn Sơn Hà

1965

Hoằng Anh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Bình Minh, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

97

Lò Văn Muôn

1963

Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bản Nhạp, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

98

Lò Văn Sỹ

1960

Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bản Nhạp, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

99

Hoàng Minh Dần

1962

Minh Tân, Kiến Xương, Thái Bình

Quyết Thắng, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

100

Hoàng Văn Luận

1968

Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Hua Nong, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

101

Lâm Văn Tuấn

1958

Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

Tiểu khu 3/2, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

102

Nguyễn Nhật Tấn

1967

Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội

Tiểu khu 3/2, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

103

Trần Văn Mười

1965

Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên

Tiểu khu 3/2, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

104

Lò Văn Tân

1964

Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Hua Nong, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

105

Vũ Đình Vui

1964

Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên

Tiểu khu 1, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

106

Hoàng Đức Mạnh

1966

Phú Cường, Kim Động, Hưng Yên

Tiểu khu 3/2, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

107

Lê Đình Năm

1966

Hoàng Giang, Nông Cống, Thanh Hoá

Thống Nhất, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

108

Nguyễn Hữu Lũng

1964

Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên

Tiểu khu 3/2, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

109

Lò Văn Đăm

1956

Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Hua Nong, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

110

Lò Văn Hải

1963

Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Hin Thuổi, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

111

Đào Ngọc Ngà

1966

Vũ Xá, Kim Thi, Hưng Yên

Kim Sơn, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

112

Lò Văn Đanh

1968

Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bản Lếch, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

113

Điêu Chính Thuỷ

1967

Pắc Ma, Quỳnh Nhai, Sơn La

Tân Quỳnh, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

114

Hà Văn Phiếu

1960

Pắc Ma, Quỳnh Nhai, Sơn La

Tân Quỳnh, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

115

Lò Văn Tiến

1957

Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Phiêng Nặm, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

116

Lò Văn Quyết

1961

Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Phiêng Nặm, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

117

Lò Văn Ban

1966

Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Thống Nhất, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

118

Đỗ Đức Doanh

1965

Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên

Tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

119

Đỗ Ngọc Hoài

1961

Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định

Thống Nhất, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

120

Phạm Văn Thản

1965

Nam Sơn, Kim Động, Hưng Yên

Thống Nhất, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

121

Trương Công Thông

1965

Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Thống Nhất, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

122

Lèo Văn Lặn

1962

Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bản Mòn, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

123

Lèo Văn Định

1963

Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bản Mòn, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

124

Hoàng Công Bang

1958

Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội

Tiểu khu 19/5, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

125

Lê Đức Phong

1963

Thạch Đồng, Thạch Thành, Thanh Hoá

Bình Minh, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

126

Quàng Văn Buồn

1960

Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bản Lếch, xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

127

Nguyễn Văn Chạnh

1960

Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

HTX 3, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

128

Nguyễn Văn Tuyến

1966

Mai Động, Kim Động, Hưng Yên

HTX 2, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

129

Lê Văn Đào

1963

Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên

HTX 2, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

130

Trần Văn Thực

1956

Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên

Hoa Mai, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

131

Trần Đức Cảnh

1963

Minh Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên

Hoa Mai, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

132

Vũ Văn Đặng

1965

Tiên Tiến, Phù Tiên, Hưng Yên

Văn Tiên, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

133

Phạm Văn Tuấn

1964

Hùng Cường, Kim Động, Hưng Yên

Mai Tiên, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

134

Lèo Văn Ký

1960

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Nà Tre, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

135

Hoàng Văn Sượng

1967

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Tin Tốc, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

136

Lèo Văn Mười

1965

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bản Sàng, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

137

Lò Văn Lả

1959

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Tin Tốc, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

138

Lò Văn Lẻ

1957

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Nong Nưa, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

139

Vì Văn Hợi

1963

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bản Kéo, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

140

Hoàng Văn Ươm

1964

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Tin Tốc, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

141

Hà Văn Miền

1967

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bản Củ 2, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

142

Hoàng Đức Thân

1958

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bản Ưng, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

143

Hoàng Văn Yêu

1966

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bản Ưng, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

144

Hà Văn Tính

1961

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Huổi Khoang, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

145

Tòng Văn Hùng

1963

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bản Ưng, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

146

Lèo Văn Hưởng

1965

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bản Ót, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

147

Hoàng Văn Thịa

1967

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bản Thộ, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

148

Hoàng Văn Chân

1967

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bản Thộ, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

149

Hoàng Văn Tom

1961

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bản Pát, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

150

Hoàng Văn Khánh

1964

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Nà Mặm, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

151

Lèo Văn Kim

1963

Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Tong Chinh, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

152

Nguyễn Đăng Hướng

1963

Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội

Tiểu khu 21, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

153

Đoàn Minh Dũng

1964

Anh Dũng, Tiên Lữ, Hưng Yên

Tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

154

Nguyễn Mạnh Hùng

1960

Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An

Tiểu khu 3, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

155

Lê Trọng Thú

1964

Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên

Tiểu khu 17, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

156

Nguyễn Văn Thiện

1955

Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình

Tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

157

Ngô Văn Nghĩa

1965

Tống Trân, Phù Tiên, Hưng Yên

Tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

158

Nguyễn Công Huynh

1965

Minh Khai, TP Hưng Yên, Hưng Yên

Tiểu khu 3, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

159

Đỗ Văn Hùng

1965

Chai Chang, Yên Mỹ, Hưng Yên

Tiểu khu 20, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

160

Trần Ngọc Sơn

1959

Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An

Tiểu khu 16, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

161

Nguyễn Đức Hùng

1962

An Bình, Kiến Xương, Thái Bình

Tiểu khu 16, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

162

Nguyễn Xuân Nghi

1964

An Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Tiểu khu 16, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

163

Phan Văn Long

1964

Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Tiểu khu 15, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

164

Khúc Văn Quyết

1963

Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

165

Vũ Đức Mạnh

1963

Tây Sơn, Tiền Hải, Thái Bình

Tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

166

Nguyễn An Ninh

1965

Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình

Tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

167

Cầm Văn Khái

1966

Chiềng Chung, Mai Sơn, Sơn La

Tiểu khu 7, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

168

Nguyễn Văn Tỏ

1954

Mai Động, Kim Động, Hưng Yên

Tiểu khu 7, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

169

Vũ Văn Thuần

1964

Chi Lăng, Thanh Miện, Hải Dương

Tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

170

Trần Đình Chíến

1965

Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An

Tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

171

Đinh Văn Cường

1962

Hưng Đô, Hương Khê, Hà Tĩnh

Tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

172

Vương Huy Định

1959

Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội

Tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

173

Điêu Chính Tình

1967

Mường Chiên, Quỳnh Nhai, Sơn La

Tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

174

Nguyễn Ánh Đăng

1960

Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên

Tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

175

Lò Văn Phụng

1965

Công Cò, Thuận Châu, Sơn La

Tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

176

Vũ Ngọc Oanh

1962

Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định

Tiểu khu 10, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

177

Đào Xuân Hướng

1963

Hoa Nam, Đông Hưng, Thái Bình

Tiểu khu 15, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

178

Nguyễn Văn Đạo

1958

Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội

Tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

179

Lò Văn Vinh

1961

Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bản Dôm, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

180

Đoàn Mạnh Cải

1956

Anh Dũng, Tiên Lữ, Hưng Yên

Tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

181

Lường Thanh Vân

1962

Chiềng Mai, Mai Sơn, Sơn La

Tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

182

Ngô Tiến Hiển

1966

Bạch Hạ, Phú Xuyên, TP Hà Nội

Tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

183

Phạm Xuân Vang

1962

Ninh Xuân, Gia Khánh, Ninh Bình

Tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

Bệnh viện ĐK Mai Sơn

Không hưởng

184

Vũ Văn Hồng

1964

Tiên Tiến, Phù Cừ Hưng Yên

Hoa Sơn 1, xã Chiềng Mai, Mai Sơn, Sơn La

Phòng khám ĐKKV Chiềng Mai

Không hưởng

185

Nguyễn Đức Điều

1967

Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên

Tiểu khu Ngã Ba, xã Chiềng Mai, Mai Sơn, Sơn La

Phòng khám ĐKKV Chiềng Mai

Không hưởng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2170/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 27/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2170/QĐ-UBND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209497