• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chất lượng thống kê


 

Quyết định 2175/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 2175/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2175/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030 CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 313/CTK-TH ngày 13/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thành phố Huế; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017)

STT

Tên hoạt động

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm dự kiến

1

Tuyên truyền, đào tạo kiến thức về chất lượng thống kê

 

 

 

 

1.1

Thực hiện chương trình tuyên truyền về chất lượng thống kê theo chương trình tuyên truyền cho từng đối tượng đã được phê duyệt

Tháng 9/2018- 2030

UBND tỉnh

Sở, ngành

- Số lần và số giờ phát sóng;

- Số lượt người được tuyên truyền

1.2

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

Cục Thống kê

Sở, ngành

- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức;

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng

-

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê cho người làm công tác thng kê

Hàng năm, từ năm 2020

Cục Thống kê

Sở, ngành

- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức;

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng

-

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê cho những người thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thng kê

Hàng năm, từ năm 2020

Cục Thống kê

S, ngành

- Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức;

- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng

2

Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

 

 

 

 

2.1

Thực hiện tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

UBND tỉnh

Sở, ngành

Các báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê được biên soạn

2.1.1

Tập huấn công tác tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê

Tháng 1- 6/2020

UBND tỉnh

Sở, ngành

- Số lớp tập huấn được tổ chức;

- Số lượt người được tập huấn

2.1.2

Thực hiện tự đánh giá chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

UBND tỉnh

Sở, ngành

Các bảng hỏi được thực hiện

2.1.3

Biên soạn báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê

Hàng năm, từ năm 2020

UBND tỉnh

Sở, ngành

Các báo cáo tự đánh giá được biên soạn

2.2

Áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

Từ năm 2029

UBND tỉnh

Sở, ngành

Đến năm 2030, 100% các Cục Thống kê cấp tnh, và ít nhất 50% tổ chức thống kê Sở, ngành áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến

3

Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

 

 

 

 

-

Báo cáo tiến độ thực hiện Đề án của địa phương

Hàng năm, từ năm 2018

UBND tỉnh

Sở, ngành

Báo cáo tiến độ thực hiện hàng năm và cơ sở dữ liệu về quá trình thực hiện Đề án

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2175/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 20/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2175/QĐ-UBND

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362506