• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 2176/QĐ-UBND năm 2014 duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tải về Quyết định 2176/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Số: 2176/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2.000 PHƯỜNG TÂN BIÊN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(Phạm vi: Khoảng 23.389 m2 từ chức năng đất cây xanh sang đất thương mại dịch vụ)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 86/TTr-SXD ngày 08/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa với nội dung sau:

Điều chỉnh cục bộ phạm vi khoảng 23.389 m2 tại phía nam phường Tân Biên, tiếp giáp đường Điểu Xiển từ chức năng quy hoạch đất cây xanh sang chức năng quy hoạch đất dịch vụ.

(Sơ đồ vị trí điều chỉnh quy hoạch do Sở Xây dựng thẩm định ngày 08/5/2014).

Điều 2. Đối với việc giảm đất cây xanh đô thị sau khi điều chỉnh nêu trên, UBND thành phố Biên Hòa có trách nhiệm rà soát bổ sung trong kỳ điều chỉnh quy hoạch các phân khu đô thị sẽ thực hiện sau khi hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa được phê duyệt.

Các vấn đề liên quan khác phát sinh từ việc điều chỉnh nêu trên, UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm làm rõ và cập nhật trong quá trình triển khai các bước thủ tục tiếp theo của dự án sau khi điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt. Các nội dung khác không liên quan vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Tân Biên, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HÐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng (CNN);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, CNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2176/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Phan Thị Mỹ Thanh
Ngày ban hành: 14/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2176/QĐ-UBND

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240037