• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 2178/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành phục vụ khách du lịch quốc tế trên chuyến bay thuê bao đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Quyết định 2178/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2178/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ TRÊN CÁC CHUYẾN BAY THUÊ BAO ĐẾN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông thủy nội địa; Luật Giao thông thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 568/TTr-SDL ngày 25 tháng 5 năm 2018 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1570/SNV-TCBC ngày 05 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành phục vụ khách du lịch quốc tế trên các chuyến bay thuê bao đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Du lịch, Giao thông vận tải, Công thương; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ VHTTDL;
- Tổng cục Du lịch;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, NN, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ TRÊN CÁC CHUYẾN BAY THUÊ BAO ĐẾN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH
(Ban hành kèm theo quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trách nhiệm quản lý của các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong việc đảm bảo các điều kiện hoạt động kinh doanh lữ hành phục vụ khách du lịch quốc tế đi theo đoàn trên các chuyến bay thuê bao nhập cảnh, xuất cảnh qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh với mục đích tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là khách du lịch quốc tế trên các chuyến bay thuê bao).

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với:

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong việc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý nhà nước đối với hoạt động lữ hành;

b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành phục vụ khách du lịch quốc tế trên các chuyến bay thuê bao.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Các thuật ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau:

1. Chuyến bay thuê bao là chuyến bay thuê nguyên chuyến (trọn gói) dành riêng cho khách du lịch của một hãng lữ hành.

2. Các thuật ngữ chương trình du lịch, kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, hướng dẫn viên du lịch được hiểu theo giải thích tại Điều 3 Luật Du lịch.

3. Các thuật ngữ khác được hiểu theo giải thích tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 3. Mục tiêu thực hiện

1. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lữ hành phục vụ khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa qua các chuyến bay thuê bao.

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ trong quản lý, thanh, kiểm tra hoạt động lữ hành, các dịch vụ phục vụ khách du lịch tàu biển quốc tế.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện

1. Trên cơ sở cụ thể hóa một số nội dung quy định pháp luật về trách nhiệm, điều kiện tổ chức các dịch vụ phục vụ khách du lịch quốc tế, các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh phải nghiêm túc thực hiện. Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra, kiểm soát để xử lý, chấn chỉnh sai phạm.

2. Thực hiện cơ chế phối hợp với trách nhiệm rõ ràng, nâng cao tính chủ động của cơ quan chủ trì trong triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH

Điều 5. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế

Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định tại Mục 1, Chương V của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật khác liên quan. Trong đó, lưu ý một số vấn đề sau:

1. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định tại Khoản 2 Điều 31 của Luật Du lịch

2. Nghiêm túc thực hiện việc xây dựng và tổ chức thực hiện đúng nội dung chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế. Chương trình du lịch xây dựng thành văn bản, thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; nội dung chương trình xác định cụ thể lịch trình, các dịch vụ, các điểm tham quan, mua sắm và giá bán chương trình du lịch được định trước cho chuyến đi của khách du lịch trong thời gian tham quan lưu trú tại Khánh Hòa.

3. Có nội dung thuyết minh lịch trình, các điểm tham quan trong chương trình du lịch bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

4. Có trách nhiệm quản lý khách theo chương trình du lịch đã thỏa thuận với khách du lịch, từ khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh; có biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho khách trong quá trình tham quan du lịch. Tổ chức đón, phục vụ khách du lịch đúng theo các chương trình du lịch đã ký kết; khi có sự thay đổi phải được sự đồng ý của đại diện đoàn khách và được thể hiện bằng văn bản.

5. Lựa chọn, sử dụng các phương tiện, dịch vụ cung cấp phục vụ khách du lịch đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

a) Cơ sở lưu trú du lịch phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 của Luật Du lịch, ưu tiên lựa chọn những cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch, theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 của Luật Du lịch.

b) Cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

c) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Điều 9 của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

d) Cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

đ) Cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Điều 11 của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

e) Cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Điều 12 của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

g) Phương tiện vận tải khách du lịch, các phương tiện thủy nội địa, xe ô tô vận tải khách du lịch đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và được cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch theo quy định tại Điều 45, Điều 46 của Luật Du lịch.

6. Có trách nhiệm cung cấp, phục vụ các sản phẩm dịch vụ theo đúng thỏa thuận, hợp đồng giữa các doanh nghiệp và khách du lịch. Hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp lữ hành nước ngoài, với khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch phải được lập thành văn bản. Nội dung hợp đồng, ngoài những quy định về dân sự phải mô tả rõ ràng số lượng, chất lượng, giá dịch vụ, thời gian, cách thức cung cấp dịch vụ trong chương trình du lịch; giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán; điều khoản loại trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng; điều kiện và trách nhiệm tài chính liên quan đến việc thay đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, điều khoản về bảo hiểm cho khách du lịch.

7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

8. Sử dụng người có thẻ hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng lữ hành; chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong thời gian hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng.

9. Chấp hành, phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy định của nơi đến du lịch; ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của Việt Nam và nơi đến du lịch; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của khách du lịch trong thời gian tham gia chương trình du lịch.

10. Có trách nhiệm và nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của nhà nước về quản lý thuế.

Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, vận tải khách du lịch, dịch vụ du lịch khác

1. Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, chất lượng phương tiện, dịch vụ cung cấp phục vụ khách du lịch theo quy định của pháp luật:

a) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đảm bảo các điều kiện về đăng ký kinh doanh; đáp ứng về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch; duy trì chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch đúng theo loại, hạng đã thỏa thuận, ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

b) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác phải đảm bảo các tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định tại Chương III của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trong quá trình kinh doanh phải duy trì những điều kiện, tiêu chuẩn đúng theo nội dung đã thỏa thuận, ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

c) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách du lịch có phương tiện vận tải khách du lịch phải đáp ứng điều kiện kinh doanh vận tải quy định tại Khoản 2 Điều 45 của Luật Du lịch, có phương tiện vận tải khách du lịch phải đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và được cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch theo quy định tại Điều 45, Điều 46 của Luật Du lịch;

2. Không ký kết hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp không đủ điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 5 của Quy chế này.

3. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các quy định của nhà nước về quản lý ngoại hối.

Điều 7. Trách nhiệm của hướng dẫn viên du lịch

Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chương VI của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trong đó, lưu ý một số vấn đề sau:

1. Hành nghề hướng dẫn cho khách du lịch phải đảm bảo các điều kiện được quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Du lịch

2. Phải thông báo, hướng dẫn cho khách du lịch về các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan; có trách nhiệm quản lý khách từ khi đón đoàn đến khi kết thúc đoàn.

3. Phải thông báo cho khách du lịch lịch trình, tên và tiêu chuẩn chất lượng của khách sạn, nhà hàng, điểm mua sắm, các điểm tham quan và giá bán đã được ghi trong chương trình du lịch của đoàn khách.

4. Trong quá trình thực hiện dẫn đoàn, hướng dẫn viên phải đeo thẻ hướng dẫn viên; phải mang theo chương trình du lịch, giấy tờ liên quan đến phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; có trách nhiệm hướng dẫn, thuyết minh đúng nội dung giới thiệu tại khu du lịch, điểm tham quan du lịch.

5. Có trách nhiệm trợ giúp cho khách du lịch thực hiện thủ tục báo cáo các nội dung liên quan đến tính mạng, tài sản của khách du lịch cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Không trực tiếp hoặc tham gia việc thu đổi ngoại tệ cho khách. Kịp thời thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những hành vi sai phạm của du khách hoặc phát ngôn sai lệch của phiên dịch viên.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Du lịch

1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc triển khai, thực hiện và đôn đốc thực hiện hiệu quả Quy chế này.

2. Là đầu mối phối hợp với các ngành chức năng tổ chức triển khai, quán triệt Quy chế này đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có liên quan; giải quyết, xử lý các sự việc xảy ra liên quan đến hoạt động phục vụ khách du lịch quốc tế trên các chuyến bay thuê bao đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch khác thực hiện quy định tại Điều 7 Quy chế này.

4. Công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác, phương tiện vận chuyển đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh lữ hành, dịch vụ du lịch đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Giao thông - Vận tải

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 7 của Quy chế này.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch đối với các tổ chức, cá nhân, phương tiện thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh hàng hóa phục vụ khách du lịch đối với các doanh nghiệp và thương nhân kinh doanh hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 11. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

1. Tổ chức hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Luật Quản lý thuế.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

3. Phối hợp cung cấp thông tin hợp đồng kinh tế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch ký hợp đồng kinh tế trực tiếp với các đối tác nước ngoài cho Sở Du lịch để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Điều 12. Trách nhiệm của Công an tỉnh Khánh Hòa

1. Có kế hoạch chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm du lịch khách đến; đảm bảo an toàn cho khách du lịch; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh trật tự; xuất cảnh, nhập cảnh; đăng ký tạm trú, tạm vắng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và người nước ngoài.

3. Phối hợp với Công an Cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh đảm bảo an ninh trật tự tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, thống kê, theo dõi số lượng khách du lịch nhập cảnh, xuất cảnh đến Khánh Hòa; hỗ trợ thông tin những người nước ngoài được các doanh nghiệp du lịch bảo lãnh cấp thị thực “DN” vào Khánh Hòa cho Sở Du lịch và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo các phòng, ban, địa phương trực thuộc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm du lịch khách đến; đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh lữ hành, dịch vụ du lịch đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này trên địa bàn.

Điều 14. Trách nhiệm của các Hiệp hội, các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực du lịch

1. Phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong việc đưa, đón khách du lịch.

2. Nâng cao vai trò đại diện cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch, tạo sự đồng thuận giữa các doanh nghiệp để góp phần vào việc cải thiện hình ảnh, môi trường, chất lượng kinh doanh du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

Chương IV

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Điều 15. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ hàng tháng, trước ngày 05 tháng sau các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, các Văn phòng đại diện, chi nhánh Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả kinh doanh tháng trước về Sở Du lịch.

2. Định kỳ hàng quý, trước ngày 10 các tháng 4, tháng 7, tháng 10 và tháng 01 năm sau, các sở, ngành, UBND cấp huyện đánh giá tình hình thực hiện Quy chế này quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm trước, báo cáo gửi về Sở Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện những khó khăn, vướng mắc và tham mưu hướng giải quyết (quý I trước ngày 15 tháng 4; 6 tháng trước ngày 15 tháng 7; 9 tháng trước ngày 15 tháng 10 và cả năm trước ngày ngày 15 tháng 01 năm sau).

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các cơ quan đơn vị phải kịp thời báo cáo về Sở Du lịch để xem xét trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2178/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Trần Sơn Hải
Ngày ban hành: 02/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Giao thông, vận tải, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2178/QĐ-UBND

398

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392862