• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Quyết định 218/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 218/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của B trưng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 ca Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2053/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 631/TTr-SNV ngày 21 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Tài chính tại các Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh:
- VP UBND t
nh;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC 1

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh)

STT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu

Nhiệm vụ chính của vị trí việc làm

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Giám đốc Sở

Chuyên viên chính

Lãnh đo, chỉ đạo điều hành chung các mặt hoạt động của Sở Tài chính

2

Phó giám đốc Sở

Chuyên viên chính

Giúp Giám đốc Sởi chính phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài chính

3

Trưởng phòng

Chuyên viên

Tham mưu lãnh đạo Sở các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định

4

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

Giúp Trưng phòng quản lý một số lĩnh vực công việc do Trưởng phòng phân công

5

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

Tham mưu vcông tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo ngành Tài chính

6

Chánh Văn phòng

Chuyên viên

Tham mưu và công tác thông tin, tổng hợp, điều phi hoạt động của Sở

7

Phó chánh Thanh tra

Thanh tra viên

Giúp Chánh Thanh tra qun lý một số lĩnh vực công việc được phân công

8

Phó chánh Văn phòng

Chuyên viên

Giúp Chánh Văn phòng qun lý một số lĩnh vực công việc

II

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

1

Quản lý ngân sách

Chuyên viên

Qun lý, tham mưu điu hành ngân sách đa phương, ngân sách cấp tnh, ngân sách cấp huyện thành phố theo chức năng nhiệm vụ nhm hoàn thành kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm được được HĐND giao, UBND tỉnh quyết định.

2

Quản lý thuế, phí và lệ phí

Chuyên viên

Phối hợp các quan liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn

3

Qun lý các qu

Chuyên viên

Quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật

4

Qun lý giá và thẩm đnh giá

Chuyên viên

Thực hin nhiệm vụ qunnhà nước vgiá và thẩm định giá

5

Qun lý công sn

Chuyên viên

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tài sản nhà nước

6

Quản lý dự án đầu tư

Chuyên viên

- Tổng hp, theo dõi vốn đầu tư xây dựng cơ bản

- Công tác quyết toán niên độ ngân sách hàng năm

- Tham mưu quyết toán nguồn vốn đầu tư hàng năm, quyết toán dự án hoàn thành.

- Tham mưu chủ trương đầu tư, xử lý dự toán

7

Quản lý Tài chính hành chính sự nghiệp

Chuyên viên

Quản lý, tham mưu điu hành tài chính hành chính sự nghiệp ngân sách địa phương nói chung và ngân sách cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ nhằm hoàn thành dự toán, đúng chế độ quy định

8

Quản lý tài chính doanh nghip

Chuyên viên

- Quản lý tài chính hợp tác xã và kinh tế tập th

- Quản lý nhà nước đối vi nguồn hỗ trợ doanh nghiệp

- Thẩm định, đề xuất các giải pháp về tài chính, báo cáo Giám đốc trình UBND tỉnh quyết định các vn đề về tài chính vượt quá thẩm quyền của các doanh nghiệp đthực hiện chuyn đi sở hữu, sp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

- Thực hin một số nhiệm vụ khác

9

Thống kê và phân tích tài chính

Chuyên viên

Thực hiện báo cáo thống kê theo yêu cầu Thông tư số 15/2013/TT BTC. Duy trì thường xuyên hoạt động trang thông tin thành phần của STài chính. Phối hợp phân tích tài chính phục vụ quản lý, điều hành ngân sách

10

Thanh tra

Thanh tra viên

Tham mưu thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tcáo trong ngành Tài chính

11

Pháp chế

Chuyên viên

Tham mưu công tác pháp chế cơ quan

III

Nhóm htrợ, phục vụ

1

Tổ chức nhân sự

Chuyên viên

Tham mưu về công tác nhân sự cơ quan

2

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên

Tham mưu công tác tng hợp

3

Hành chính một ca

Cán sự

Phụ trách một cửa và CCHC cơ quan

4

Qun trị công sở

Cán sự

Tham mưu công tác hành chính qun trị cơ quan

5

Công nghệ thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

Tham mưu quản lý về công nghệ thông tin của cơ quan

6

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

Tham mưu công tác tài chính cơ quan

7

Thủ quỹ

Nhân viên

Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt cơ quan

8

Văn thư

Nhân viên

Tham mưu công tác văn thư cơ quan

9

Lưu trữ

Nhân viên hoặc tương đương

Tham mưu công tác lưu trữ cơ quan

10

Nhân viên kỹ thuật

 

Thực hiện nhiệm vụ sử dụng vận hành máy chvà mạng nội bộ cơ quan

11

Lái xe

 

Thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan

12

Phục vụ

 

Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh cơ quan

13

Bảo v

 

Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan

 

PHỤ LỤC 2

KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh)

Tên vị trí việc làm: Giám đốc Sở

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kh năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Khả năng lập kế hoạch, thiết kế cơ cấu tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, phân công, trao quyền đối với từng vị trí công việc.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây nh hưởng, truyền cm hng; khả năng thu hiểu các nhu cầu, nguyện vng để tạo động thúc đy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghthông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học tr lên

Chun ngành: Tài chính tín dụng, Quản lý kinh tế, kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên chính trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Giám đốc S

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; khả năng gây nh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tt cả và từng thành viên nlực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết v các lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Tài chính tín dụng, Quản lý kinh tế, kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên chính trở lên

Tên vị trí việc làm: Trưởng phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hng: kh năng thu hiu các nhu cầu, nguyện vọng đtạo động cơ thúc đy tất cvà từng thành viên nỗ lực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Trình độ chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Tài chính tín dụng, Quản lý kinh tế, kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Trưởng phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kh năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng điều hành và làm việc nhóm.

2

Yêu cu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Tài chính tín dụng, Quản lý kinh tế, kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chun viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây ảnh hưởng, truyền cm hứng; khả năng thu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tt c và từng thành viên nlực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chun môn: Đại hc trở lên

Chuyên ngành: Tài chính tín dụng, Quản lý kinh tế, kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản ; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các nh vực chuyên môn ngành Tài chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn; Đại học trở lên

Chuyên ngành: Tài chính tín dụng, Quản lý kinh tế, kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, knăng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp: quy tụ công chức

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng điều hành, qun lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây ảnh hưng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đy tất cvà từng thành viên nỗ lực hành động.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành tài chính; nm sâu và chắc về Pháp luật hoạt động Thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kim và chống lãng phí; hiểu biết pháp luật và chế độ chính sách về tài chính ngân sách; doanh nghiệp; tài sản công quản lý vốn dự án đầu tư; các chính sách công... vận dng vào thực tiễn tốt.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Tài chính tín dụng. Quản lý kinh tế, kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Thanh tra viên và tương đương trở lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kin

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kh năng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyền môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đi học trở lên

Chuyên ngành: Tài chính tín dụng, Quản lý kinh tế, kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Thanh tra viên và tương đương tr lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý giá và thẩm định giá

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điu kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun về khoa học quản lý; có kỹ năng vphân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: qun lý kinh tế, kế toán, quản lý giá và thẩm định giá, các chuyên ngành phù hợp.

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý Công sản

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý, có kỹ năng và phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chun, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: quản lý kinh tế, kế toán, quản lý giá và thẩm định giá, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chun viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý dự án đầu tư

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản về khoa học quản lý; có knăng về phân tích văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và pn tích số liu, nội dung; có k năng soạn thảo văn bản tham mưu tốt.

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

- Nm chắc và hiểu sâu về các chế độ, chính sách tài chính liên quan đến công tác quản lý vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững về lĩnh vực quản lý tài chính đầu tư công, quản lý dự án đầu tư.

- Nm chc và hiểu rõ chế độ, chính sách liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và các hoạt động tài chính khác có liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Kinh tế, tài chính đầu tư, kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Thanh tra

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích sliệu

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các nh vực chuyên môn ngành Nội vụ và các ngành khác liên quan đến ci cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghthông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chun môn: Đại học trở n

Chuyên ngành: Luật, Hành chính; kế toán, chuyên ngành kinh tế: xây dựng, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Thanh tra viên và tương đương trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý ngân sách

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học qun lý; có kỹ năng về phân tích văn bản.

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu, nội dung; có kỹ năng soạn thảo văn bn tham mưu tốt.

- Kỹ năng cp nht và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng về lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách.

- Nắm chắc và hiểu rõ chế độ, chính sách liên quan đến công tác quản lý tài chính, ngân sách và các hoạt động tài chính khác có liên quan.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đi học trở lên

Chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý Thuế, phí và lệ phí

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý và khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu, nội dung; có knăng soạn thảo văn bản tham mưu tốt.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững về lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách.

- Nắm chắc và hiểu rõ chế độ, chính sách liên quan đến công tác quản tài chính, ngân sách và các hoạt động tài chính khác có liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý các quỹ

STT

Năng lực, kỹ năng

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản; có kỹ năng về phân tích văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu, nội dung; có kỹ năng soạn thảo văn bản tham mưu tốt.

- Knăng cập nhật và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững vlĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách.

- Nm chắc và hiểu rõ chế độ, chính sách liên quan đến công tác quản lý tài chính, ngân sách và các hoạt động tài chính khác có liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên

Tên vị trí việc làm: Quản lý Tài chính hành chính sự nghiệp

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý: có kỹ năng về phân tích văn bản.

- Kỹ năng nắm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xlý và phân tích số liệu, nội dung; có kỹ năng soạn thảo văn bản tham mưu tốt.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật

2

Yêu cu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vững về lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách.

- Nắm chc và hiểu rõ chế độ, chính sách liên quan đến công tác quản lý tài chính, ngân sách và các hoạt động tài chính khác có liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trlên

Chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phân tích thống kê tài chính

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý và khoa học quản lý; có kỹ năng và phân tích văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích s liu, nội dung; có kỹ năng soạn tho văn bản tham mưu tốt.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết v chuyên môn

- Nm vng vlĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách.

- Nắm chắc và hiểu rõ chế độ, chính sách liên quan đến công tác quản lý tài chính, ngân sách và các hoạt động tài chính khác có ln quan.

- Sử dụng thành tho tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Công nghệ Thông tin

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích văn bản.

- Kỹ năng năm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu, nội dung; có kỹ năng soạn thảo văn bn tham mưu tốt.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững vlĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách.

- Nắm chc và hiểu rõ chế độ, chính sách liên quan đến công tác quản lý tài chính, ngân sách và các hoạt động tài chính khác có liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đi học trlên

Chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, kế toán....

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý ngân sách

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý: có kỹ năng v phân tích văn bản.

- Kỹ năng nắm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liu, nội dung; có kỹ năng soạn thảo văn bản tham mưu tốt.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng về lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách.

- Nm chắc và hiểu rõ chế độ, chính sách liên quan đến công tác quản lý tài chính, ngân sách và các hoạt động tài chính khác có liên quan.

- Sử dụng thành tho tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, kế toán, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý Tài chính Doanh nghiệp

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

a) Năng lực:

- Có năng lực tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xut các bin pháp triển khai lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

- Có năng lực tổ chức xây dựng n nếp quản lý (phương pháp thu thập thông tin thống kê, chế độ và phương pháp kiểm tra hồ sơ quản lý, lưu trtư liệu, s liu) nhm đm bo việc quản lý cht ch, chính xác, đúng nguyên tc quản lý thống nhất nghiệp vụ của ngành và của Sở.

b) Kỹ năng:

- Có k năng trình bày vn đề, tìm giải pháp.

- Có k năng son tho văn bản và sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Có k năng thực thi công vụ.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Am hiểu nghiệp vụ chuyên ngành và tài chính doanh nghiệp, kế toán và nghiệp vchuyên ngành khác liên quan đến nhim vụ của Phòng được giao;

- Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp; kỹ năng trình bày vn đề và soạn thảo văn bản.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các thiết bị văn phòng.

3

Tiêu chuẩn trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở n

Chuyên ngành: Kinh tế, tài chính - kế toán doanh nghiệp, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Pháp chế

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bn

- Kỹ năng nm bt, tổng hp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và pn tích số liệu

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn về luật, hành chính và các ngành khác liên quan đến luật, hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Trình độ chuyên môn: Đại học trlên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý lun chính tr: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoi ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Tổ chức nhân sự

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý: có kỹ năng về phân tích, thẩm đnh văn bn

- Kỹ năng nắm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn tổ chức nhân sự và các ngành khác liên quan đến tổ chức nhân sự

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, kinh tế, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính tổng hợp

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công vic tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn hành chính và các ngành khác liên quan đến hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, kinh tế, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính một cửa

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Công nghệ thông tin

STT

Năng lực, k năng, tu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn về công nghệ thông tin và các ngành khác liên quan đến công nghệ thông tin

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học:

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Qun trị công sở

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Knăng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Kế toán

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thc quản vkhoa học quản: có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chc công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính

- Sdụng thành thạo tin hc văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Thủ quỹ

STT

Năng lực. kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý vkhoa học quản lý;

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành tài chính và các ngành khác liên quan

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Quản trị văn phòng

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự tr lên

Tên vị trí việc làm: Văn thư

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa hc quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về văn thư và các ngành khác liên quan đến Văn thư lưu trữ

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chun môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Quản trvăn phòng, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự tr lên

Tên vị trí việc làm: Lưu trữ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn về lưu trữ và các ngành khác liên quan đến Văn thư lưu trữ

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cp trở lên

Chun ngành: Văn thư lưu trữ, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính tr: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trlên

Tên vị trí việc làm: Lái xe

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Có kiến thức kỹ thuật về ô tô; khả năng phán đoán và đánh giá tình huống; k năng lái xe an toàn

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lái xe; sửa chữa thông thường về ô

3

Tiêu chun, trình độ

Chuyên môn: Bng lái xe ô tô

Chuyên ngành: lái xe ô

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Bảo vệ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nắm vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ và bin pháp nghip vụ bảo vệ

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý luận chính trị: Không

Tin học: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Phục vụ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

Không

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý luận chính trị: Không

Tin học: Không

Ngoi ng: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Nhân viên kỹ thuật

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Có đsức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nắm vững kiến thức về sa chữa các thiết bị máy móc phục vụ cho công tác chuyên môn như máy pho tô, máy in..

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Phù hợp với vị trí việc làm

Chuyên ngành: Phù hợp với vị trí việc làm

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Không

Ngoi ng: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 218/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 27/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 218/QĐ-UBND

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
379612