• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị

Tải về Quyết định 2185/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2185/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 774/BHXH-VP ngày 24/6/2021, Tờ trình số 915/BHXH-VP ngày 20/7/2021 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị (Có 02 Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ quy trình được phê duyệt, thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp huyện; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

 

PHỤ LỤC I.

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG CẤP TỈNH THUỘC PHẠM VI THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Quyết định số: 2185/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Ghi chú

I

Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 03 TTHC

1

1.002051.000.00.00.H50

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Trường hợp Cấp mới sổ BHXH, thẻ BHYT; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; Xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, vào chương trình phần mềm tiếp nhận hồ sơ (TNHS) 3.0;

- In giấy hẹn trả cho tổ chức, cá nhân;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ xử lý

1,0 ngày

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Chuyên viên

BHXH không xây dựng QTNB đối với các trường hợp sau:

- Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN;

- Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN;

- Trường hợp hoàn trả do đóng trùng BHXH, BHTN.

Bước 2

Xử lý và chuyển hồ sơ

1,5 ngày

Phòng Cấp sổ, thẻ

Chuyên viên

Bước 3

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

1,0 ngày

Phòng Quản lý thu

 

Bước 3a

Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hồ sơ, dữ liệu vào phần mềm quản lý thu

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 3b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 4

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu quản lý; thực hiện in sổ BHXH, thẻ BHYT; trình Lãnh đạo ký phê duyệt và trả kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh

1,0 ngày

Phòng Cấp sổ, thẻ

 

Bước 4a

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu quản lý; thực hiện in sổ BHXH, thẻ BHYT

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 4b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

2

1.002179.000.00.00.H50

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

Cấp mới sổ BHXH không quá 5 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, vào chương trình phần mềm TNHS 3.0;

- In giấy hẹn trả cho tổ chức, cá nhân;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ xử lý

1,0 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

BHXH không xây dựng QTNB đối với trường hợp hoàn trả tiền đã đóng.

Bước 2

Xử lý và chuyển hồ sơ

1,0 ngày

Phòng Cấp sổ, thẻ

Chuyên viên

Bước 3

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

1,5 ngày

Phòng Quản lý thu

 

Bước 3a

Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hồ sơ, dữ liệu vào phần mềm quản lý thu

1,0 ngày

 

Chuyên viên

Bước 3b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 4

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu quản lý, thực hiện in sổ BHXH trình Lãnh đạo ký phê duyệt; Trả kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh

1,0 ngày

Phòng Cấp sổ, thẻ

 

Bước 4a

Kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ với dữ liệu quản lý, thực hiện in sổ BHXH

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 4b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

3

1.001939.000.00.00.H50

Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Cấp mới thẻ BHYT: không quá 5 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, vào chương trình phần mềm TNHS 3.0;

- In giấy hẹn trả cho tổ chức,cá nhân;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ xử lý

1,0 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

BHXH không xây dựng QTNB đối với trường hợp:

- Trường hợp đối với đơn vị, UBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; đại lý thu/ nhà trường, Phòng/ Tổ chế độ BHXH;

- Trường hợp hoàn trả tiền đã đóng;

- Cấp thẻ BHYT đối với người hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp

Bước 2

Xử lý và chuyển hồ sơ

1,0 ngày

Phòng Cấp sổ, thẻ

Chuyên viên

Bước 3

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

1,0 ngày

Phòng Quản lý thu

 

Bước 3a

Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hồ sơ, dữ liệu vào phần mềm quản lý thu

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 3b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 4

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu, thực hiện in thẻ BHYT

1,0 ngày

Phòng Cấp sổ, thẻ

 

Bước 4a

Kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ với dữ liệu quản lý, thực hiện in thẻ BHYT

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 4b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

1,0 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

II

Lĩnh vực Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: 01 TTHC            

4

1.002759.000.00.00.H50

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

(Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ do mất hỏng; cấp lại, đổi thẻ BHYT)

Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng: không quá 10 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

2,0 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

6,0 ngày

Phòng Cấp sổ, thẻ

 

 

Bước 2a

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu quản lý; Thực hiện in sổ BHXH

5,0 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 2b

Phê duyệt hồ sơ

1,0 ngày

 

Lãnh đạo phòng

 

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

2,0 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 4

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng: không quá 01 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xử lý; Thực hiện in lại thẻ BHYT

1,0 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 2

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý và chuyển hồ sơ

0,5 ngày

Phòng Cấp sổ, thẻ

Chuyên viên

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

1,0 ngày

Phòng Quản lý thu

 

 

Bước 3a

Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hồ sơ, dữ liệu vào phần mềm quản lý thu

0,5 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 3b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

 

Bước 4

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu; thực hiện in thẻ BHYT

0,5 ngày

Phòng Cấp sổ, thẻ

 

 

Bước 4a

Kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ với dữ liệu quản lý; thực hiện in thẻ BHYT

0,25 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 4b

Phê duyệt hồ sơ

0,25 ngày

 

Lãnh đạo phòng

 

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

III

Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội: 05 TTHC

5

2.000693.000.00.00.H50

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

(Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi)

Tối đa 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

2,0 ngày

Phòng Chế độ BHXH

 

 

Bước 2a

Kiểm tra, thẩm định, xét duyệt hồ sơ

1,0 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 2b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

 

Bước 2c

Chuyển danh sách xét duyệt cho Phòng KH- TC thực hiện chi trả; chuyển kết quả về TT PVHCC tỉnh

0,5 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 4

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

6

2.000809.000.00.00.H50

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý và chuyển hồ sơ

1,0 ngày

Phòng Cấp sổ, thẻ

 

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

3,0 ngày

Phòng Chế độ BHXH

 

 

Bước 3a

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý giải quyết chính sách. Lập hồ sơ giải quyết chế độ, trình Lãnh đạo phê duyệt

2,0 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 3b

Phê duyệt hồ sơ

1,0 ngày

 

Lãnh đạo phòng

 

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

7

2.000762.000.00.00.H50

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

Trường hợp trợ cấp hàng tháng: Tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

2,0 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

26 ngày

Phòng Chế độ BHXH

 

 

Bước 2a

Kiểm tra, xét duyệt hồ sơ; trình lãnh đạo phê duyệt

24 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 2b

Phê duyệt hồ sơ

2,0 ngày

 

Lãnh đạo phòng

 

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

2,0 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 4

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Trường hợp trợ cấp mai táng: tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định (Giải quyết trợ cấp tử tuất 1 lần đối với người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng chưa được giải quyết mà bị chết từ ngày 01/7/2010 trở đi)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

1,0 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

13 ngày

Phòng Chế độ BHXH

 

 

Bước 2a

Kiểm tra, xét duyệt hồ sơ; trình lãnh đạo phê duyệt

11 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 2b

Phê duyệt hồ sơ

2,0 ngày

 

Lãnh đạo phòng

 

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

1,0 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 4

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

8

1.001646.000.00.00.H50

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

Tối đa 12 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

01 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

10 ngày

Phòng Chế độ BHXH

 

 

Bước 2a

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý giải quyết chính sách. Lập hồ sơ giải quyết chế độ; trình lãnh đạo phê duyệt

8 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 2b

Phê duyệt hồ sơ

2,0 ngày

 

Lãnh đạo phòng

 

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

1,0 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 4

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

9

1.001742.000.00.00.H50

Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Thực hiện ngay khi tiếp nhận hồ sơ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; Truy cập Hệ thống lưu trữ điện tử tập trung để tra cứu hồ sơ đã được số hóa và thực hiện nghiệp vụ chuyển hưởng sang địa bàn theo yêu cầu của đối tượng.

Thực hiện ngay khi tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 2

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

 

Cộng

09 TTHC

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II.

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG CẤP HUYỆN THUỘC PHẠM VI THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Quyết định số: 2185/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Ghi chú

I

Lĩnh vực Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 03 TTHC

1

1.002051.000.00.00.H50

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Trường hợp Cấp mới sổ BHXH, thẻ BHYT; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; Xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, vào chương trình phần mềm tiếp nhận hồ sơ (TNHS) 3.0;

- In giấy hẹn trả cho tổ chức, cá nhân;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ xử lý

1,0 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Chuyên viên

BHXH không xây dựng QTNB đối với các trường hợp sau:

- Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN;

- Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN;

- Trường hợp hoàn trả do đóng trùng BHXH, BHTN.

Bước 2

Xử lý và chuyển hồ sơ

1,5 ngày

Tổ Cấp sổ, thẻ

Chuyên viên

Bước 3

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

1,0 ngày

Tổ Quản lý thu

 

Bước 3a

Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hồ sơ, dữ liệu vào phần mềm quản lý thu

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 3b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo

Bước 4

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu quản lý; thực hiện in sổ BHXH, thẻ BHYT; trình Lãnh đạo ký phê duyệt và trả kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh

1,0 ngày

Tổ Cấp sổ, thẻ

 

Bước 4a

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu quản lý; thực hiện in sổ BHXH, thẻ BHYT

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 4b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

2

1.002179.000.00.00.H50

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

Cấp mới sổ BHXH không quá 5 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, vào chương trình phần mềm TNHS 3.0;

- In giấy hẹn trả cho tổ chức, cá nhân;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ xử lý

1,0 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

BHXH không xây dựng QTNB đối với trường hợp hoàn trả tiền đã đóng.

Bước 2

Xử lý và chuyển hồ sơ

1,0 ngày

Tổ Cấp sổ, thẻ

Chuyên viên

Bước 3

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

1,5 ngày

Tổ Quản lý thu

 

Bước 3a

Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hồ sơ, dữ liệu vào phần mềm quản lý thu

1,0 ngày

 

Chuyên viên

Bước 3b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo

Bước 4

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu quản lý, thực hiện in sổ BHXH trình Lãnh đạo ký phê duyệt; Trả kết quả về Trung tâm PVHCC tỉnh

1,0 ngày

Tổ Cấp sổ, thẻ

 

Bước 4a

Kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ với dữ liệu quản lý, thực hiện in sổ BHXH

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 4b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

3

1.001939.000.00.00.H50

Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Cấp mới thẻ BHYT: không quá 5 ngày làm việc

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ, vào chương trình phần mềm TNHS 3.0;

- In giấy hẹn trả cho tổ chức,cá nhân;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ xử lý

1,0 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

BHXH không xây dựng QTNB đối với trường hợp:

- Trường hợp đối với đơn vị, UBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; đại lý thu/ nhà trường, Phòng/ Tổ chế độ BHXH;

- Trường hợp hoàn trả tiền đã đóng;

- Cấp thẻ BHYT đối với người hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp

Bước 2

Xử lý và chuyển hồ sơ

1,0 ngày

Tổ Cấp sổ, thẻ

Chuyên viên

Bước 3

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

1,0 ngày

Tổ Quản lý thu

 

Bước 3a

Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hồ sơ, dữ liệu vào phần mềm quản lý thu

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 3b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo

Bước 4

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu, thực hiện in thẻ BHYT

1,0 ngày

Tổ Cấp sổ, thẻ

 

Bước 4a

Kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ với dữ liệu quản lý, thực hiện in thẻ BHYT

0,5 ngày

 

Chuyên viên

Bước 4b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

1,0 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

II

Lĩnh vực Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: 01 TTHC

4

1.002759.000.00.00.H50

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

(Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ do mất hỏng; cấp lại, đổi thẻ BHYT)

Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng: không quá 10 ngày làm việc

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

2,0 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

6,0 ngày

Tổ Cấp sổ, thẻ

 

 

Bước 2a

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu quản lý; Thực hiện in sổ BHXH

5,0 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 2b

Phê duyệt hồ sơ

1,0 ngày

 

Lãnh đạo

 

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

2,0 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

Bước 4

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng: không quá 01 ngày

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, xử lý; Thực hiện in lại thẻ BHYT

1,0 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

Bước 2

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý và chuyển hồ sơ

0,5 ngày

Tổ Cấp sổ, thẻ

Chuyên viên

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

1,0 ngày

Tổ Quản lý thu

 

 

Bước 3a

Kiểm tra, đối chiếu, cập nhật hồ sơ, dữ liệu vào phần mềm quản lý thu

0,5 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 3b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo

 

Bước 4

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu; thực hiện in thẻ BHYT

0,5 ngày

Tổ Cấp sổ, thẻ

 

 

Bước 4a

Kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ với dữ liệu quản lý; thực hiện in thẻ BHYT

0,25 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 4b

Phê duyệt hồ sơ

0,25 ngày

 

Lãnh đạo

 

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

III

Lĩnh vực Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội: 02 TTHC

5

2.000693.000.00.00.H50

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

(Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi)

Tối đa 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định, phê duyệt hồ sơ

2,0 ngày

Tổ Chế độ BHXH

 

 

Bước 2a

Kiểm tra, thẩm định, xét duyệt hồ sơ

1,0 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 2b

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo

 

Bước 2c

Chuyển danh sách xét duyệt cho Phòng KH-TC thực hiện chi trả; chuyển kết quả về TT PVHCC tỉnh

0,5 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 3

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

Bước 4

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

6

1.001742.000.00.00.H50

Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

Thực hiện ngay khi tiếp nhận hồ sơ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; Truy cập Hệ thống lưu trữ điện tử tập trung để tra cứu hồ sơ đã được số hóa và thực hiện nghiệp vụ chuyển hưởng sang địa bàn theo yêu cầu của đối tượng.

Thực hiện ngay khi tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

Bước 2

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận TN&TKQ UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

 

Cộng

06 TTHC

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng 02 cấp: 15 TTHC (09 TTHC cấp tỉnh, 06 TTHC cấp huyện)./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2185/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Võ Văn Hưng
Ngày ban hành: 19/08/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2185/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487950