• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

Văn bản pháp luật về Quản lý sử dụng ngân sách nhà nước

 

Quyết định 2198/QĐ-UBND năm 2018 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Tải về Quyết định 2198/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2198/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1658/TTr-SCT ngày 14 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương tại Điều 1 của Quyết định này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Căn cứ tình hình thực tế thực hiện, Sở Công Thương có trách nhiệm rà soát danh mục dịch vụ sự nghiệp công về số lượng dịch vụ phát sinh hoặc cắt giảm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
(Bản ĐT);
- Các PCVP UBND tỉnh (Bản ĐT);
- CV: CN, TM (Bản ĐT);
- Trung tâm Thông tin tỉnh (Bản ĐT);
- Lưu: VT, CN (V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Bích Ngọc

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng).

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

1

Hoạt động thuộc lĩnh vực môi trường công nghiệp

2

Hoạt động thuộc lĩnh vực khuyến công

3

Hoạt động thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại

4

Hoạt động về sản xuất và tiêu dùng bền vững; hoạt động và thực hiện đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành và chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm có lợi thế cạnh tranh

5

Hoạt động thuộc lĩnh vực thương mại điện tử

6

Hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

7

Hoạt động thông tin truyền thông của ngành công thương

8

Hoạt động sản xuất sạch

9

Hoạt động thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, hiệu quả

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2198/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Nguyễn Bích Ngọc
Ngày ban hành: 26/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2198/QĐ-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410811