• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Quyết định 2199/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Quyết định 2199/QĐ-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2199/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC CHI CỤC HẢI QUAN, CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN, ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN VÀ ĐỘI KIỂM SOÁT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 1919/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 17 năm 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Quản lý thuế;

c) Đội Thtục hàng hóa xuất khẩu;

d) Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu;

đ) Đội Giám sát và kiểm soát hải quan.

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Quản lý thuế;

c) Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu;

d) Đội Thủ tục và giám sát xăng dầu xuất nhập khẩu;

đ) Đội Giám sát và kiểm soát hải quan.

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Quản lý thuế;

c) Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu;

d) Đội Giám sát và kiểm soát hải quan.

4. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu;

c) Đội Giám sát và kiểm soát hải quan.

5. Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Quản lý thuế;

c) Đội Nghiệp vụ hàng đầu tư và kinh doanh;

d) Đội Nghiệp vụ hàng sản xuất xuất khẩu.

6. Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Quản lý thuế;

c) Đội Nghiệp vụ hàng gia công;

d) Đội Nghiệp vụ hàng sản xuất xuất khẩu.

7. Chi cục Hải quan khu chế xuất Linh Trung:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu 1;

c) Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu 2;

d) Đội Giám sát và kiểm soát hải quan.

8. Chi cục Hải quan khu chế xuất Tân Thuận và Chi cục Hải quan Khu Công nghệ cao:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu;

c) Đội Giám sát và kiểm soát hải quan.

9. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Quản lý thuế;

c) Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu;

d) Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu;

đ) Đội Thủ tục hành lý xuất khẩu;

e) Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu;

g) Đội Giám sát và kiểm soát hải quan.

10. Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Thủ tục hàng bưu chính;

c) Đội Thủ tục hàng chuyển phát nhanh;

d) Đội Giám sát và kiểm soát hải quan.

11. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 không tổ chức cấp Đội (Tổ) trực thuộc.

12. Chi cục Kiểm tra sau thông quan:

a) Đội Tham mưu - Tổng hợp;

b) Đội Thu thập, phân tích và xử lý thông tin;

c) Đội Kiểm tra sau thông quan số 1 ;

d) Đội Kiểm tra sau thông quan số 2;

đ) Đội Kiểm tra sau thông quan số 3.

13. Đội Kiểm soát hải quan:

a) Tổ Tham mưu - Tổng hợp;

b) Tổ Kiểm soát số 1;

c) Tổ Kiểm soát số 2;

d) Tổ Kiểm soát số 3.

14. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy:

a) Tổ Tham mưu - Tổng hợp;

b) Tổ Kiểm soát cơ động.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh:

1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đội (Tổ) trực thuộc Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy;

Đối với đơn vị không tổ chức cấp Đội (Tổ) trực thuộc, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí việc làm của công chức bảo đảm yêu cầu quản lý và theo quy định của pháp luật.

2. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong số biên chế hiện có.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (30b);
- Lưu: VT, TCCB (
10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2199/QĐ-TCHQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 03/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2199/QĐ-TCHQ

403

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390290