• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ


 

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do thành phố Cần Thơ ban hành

Tải về Quyết định 22/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2013/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ” với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định cụ thể về trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

2.1. Trách nhiệm chung và nguyên tắc quản lý:

- Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ là tài sản của Nhà nước Việt Nam. Việc sử dụng, giữ gìn, quản lý phải được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

- Các cá nhân, tổ chức có hành vi sử dụng, quản lý hội chiếu sai quy định thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2.2. Quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của mình, cụ thể như sau:

a) Phân công đầu mối quản lý hộ chiếu của cơ quan, đơn vị mình, không để thất lạc, hư hỏng.

b) Lập sổ theo dõi việc giao, nhận hộ chiếu.

c) Giao hộ chiếu cho cán bộ, công chức khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền.

d) Chuyển hộ chiếu cho cơ quan, đơn vị mới tiếp nhận khi người được cấp hộ chiếu điều chuyển công tác.

2.3. Trong trường hợp hộ chiếu do cơ quan, đơn vị mình quản lý bị mất, hư hỏng phải thông báo bằng văn bản để Sở Ngoại vụ thông báo lại cho cơ quan cấp hộ chiếu (Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh). Trường hợp bị mất hộ chiếu ở nước ngoài thì báo ngay cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

2.4. Chuyển cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao để hủy giá trị hộ chiếu của những người không còn thuộc diện được sử dụng hộ chiếu này, bao gồm cả những người đã nghỉ hưu, thôi việc, hết nhiệm kỳ công tác, ra khỏi biên chế, bị chết, bị mất tích.

3. Trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu

3.1. Không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để xuất cảnh với mục đích cá nhân (bao gồm đi du lịch, du học tự túc, giải quyết việc riêng…).

3.2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, phải nộp lại hộ chiếu cho bộ phận quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cơ quan nơi đang công tác, trừ trường hợp có lý do chính đáng do Thủ trưởng cơ quan quản lý hộ chiếu quyết định.

3.3. Trường hợp bị mất hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phải khai báo với bộ phận quản lý hộ chiếu của đơn vị theo quy định.

4. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

4.1. Sở Ngoại vụ là đầu mối thẩm định hồ sơ xin cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

4.2. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác báo cáo quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo mẫu thống nhất.

4.3.Tổng hợp, quản lý chung số lượng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

4.4. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các cá nhân, cơ quan, đơn vị thực hiện việc sử dụng và quản lý hộ chiếu theo hướng dẫn tại Quyết định này.

4.5. Báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố những vấn đề phát sinh trong sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

5. Chế độ thông tin báo cáo

5.1. Cơ quan, đơn vị quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có trách nhiệm báo cáo về Sở Ngoại vụ số lượng hộ chiếu mà cơ quan, đơn vị mình quản lý rõ ràng, cụ thể, chậm nhất là ngày 15 tháng 12 hàng năm.

5.2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố những vấn đề phát sinh trong sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 11 năm 2013 và đăng báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 09 tháng 11 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Ngoại giao;
- TT. TU; TT.HĐND TP; TT.UBND TP;
- Ủy ban MTTQVN TP và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Văn phòng UBND TP (2A, G);
- Lưu: VT. Tâm
Doi ngoai/9218 Quy dinh QL HCNG HCCV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Lê Hùng Dũng
Ngày ban hành: 09/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 22/2013/QĐ-UBND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210343