• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ


 

Quyết định 22/2015/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về Quyết định 22/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2015/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 12 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 248 /TTr-SNV ngày 08/05/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc:

1. Chi cục Văn thư - Lưu trữ là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh, thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ.

2. Chi cục Văn thư - Lưu trữ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc nhà nước; có trụ sở, phương tiện, biên chế và kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp theo qui định của pháp luật.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế Chi cục Văn thư - Lưu trữ:

1. Lãnh đạo Chi cục Văn thư -Lưu trữ:

a) Chi cục Văn thư -Lưu trữ có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;

b) Chi cục Trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục. Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thực hiện theo phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ của UBND tỉnh và các quy định hiện hành.

2. Các phòng chuyên môn của Chi cục Văn thư -Lưu trữ:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ;

3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Văn thư -Lưu trữ: Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

4. Giao Giám đốc Sở Nội vụ quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Văn thư - Lưu trữ theo các quy định hiện hành; bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn, chức danh ngạch viên chức nhà nước theo quy định.

5. Biên chế của Chi cục Văn thư - Lưu trữ do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định phân bổ trong tổng biên chế công chức, viên chức của Sở Nội vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký;

Bãi bỏ Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước,
- Đoàn ĐBQH tỉnh; (b/c)
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - BTP;
- CPCT, CPVP;
- Điều 3 (thực hiện);
- Website Chính phủ, Công báo, Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Chúc

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Nguyễn Văn Chúc
Ngày ban hành: 12/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 22/2015/QĐ-UBND

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278808